Ἀσκήσεις καταστολῆς πλήθους;

Ἔλαβα ἕνα μήνυμα ἀπὸ ἕναν καλό μου φίλο καὶ προβληματίσθηκα….

Τὸ θέμα του εἶναι οἱ ἀσκήσεις μὲ τὸ ὄνομα Καλλίμαχος, ποὺ πραγματοποιῶνται στὸ Κιλκίς ἀπὸ τὴν ταξιαρχία ΠΟΝΤΟΣ. …. (Καὶ νὰ σκεφθεῖτε πὼς τὰ ἀδέλφια ἐκ Πόντου ἔκαναν μίαν χαρά μεγάλη γιὰ τὸ ὄνομα τῆς ταξιαρχίας… Ποῦ νὰ ἤξεραν ὅμως…)

Σὲ τὶ ἀφορᾷ; Στὸ πρόγραμμα Καλλίμαχος περιλαμβάνει ἀσκήσεις καταστολῆς πλήθους…. Κατὰ τὴν καταγγελία, ἔχουν ξεκινήσει ἀπὸ τὴν περίοδο διακυβερνήσεως τῆς Ν.Δ. καὶ ἐξακολουθοῦν πολὺ μεθοδευμένα ἀπὸ τὴν κυβέρνησι τοῦ ΠΑΣΟΚ….

Ἡ ἐπίσημος δικαιολογία;

Ἀσκήσεις καταστολῆς πλήθους σὲ τρίτες χῶρες, ὅπου τμήματα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ παραμένουν ὡς μέλη εἰρηνευτικῶν ἀποστολῶν…. Μὰ ἐὰν τμήματα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ συμμετέχουν σὲ εἰρηνευτικὲς ἀποστολὲς, τί νά τίς κάνουν τὶς ἀσκήσεις καταστολῆς; Δὲν θὰ χαρεκτήριζα ς ερηνευτικ μίαν ποστολ πο σκε μ τν βία τν …ερήνη!!!

Ἕνα ἄλλο θέμα ποὺ ἀνακύπτει, εἶναι τὸ ποιοί πραγματικὰ εἶναι οἱ λόγοι λειτουργίας τέτοιων τμημάτων καὶ σὲ τί θὰ ἐξυπηρετοῦσαν….

Γνωρίζουμε ὅλοι μας, ὅτι ὁ τόπος εἶναι ἔνα καζάνι ποὺ βράζει.  Καὶ χειροτερεύει ἡ κατάστασις μὲ τὴν ὕπαρξι τῶν ἑκατομμυρίων ΛΑΘΡΟμεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι πλέον ἐξαθλιωμένοι ἐν τελῶς, λεηλατοῦν καὶ πλιατσικολογοῦν μὲ κάθε δυνατό τρόπο. Ἐπίσης γνωρίζουμε πὼς ἀναμένεται ἐντὸς τῶν ἐπομένων μηνῶν κάποια «ἐξέγερσις» ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν μερικοί, ὅλων αὐτῶν κατὰ τοῦ κράτους, κατὰ τῶν πολιτῶν, κατὰ τῶν ἀρχῶν…. Ἕνα πείραμα ἐκτονώσεως ἴσως, πρὸς γνώσιν καὶ συμμόρφωσιν ὅλης τῆς Δύσεως Ν φαν πραγματικ δύναμις κάποιων μάδων κα ν γίν πολογίσιμος λόγος τους κα παρουσία τους;;;;  (Καὶ φυσικά, νὰ μὴ ξεχνᾶμε τὸ «ἀκάλεστον» τῆς ὑποθέσεως….)

Σὲ μίαν τέτοιαν περίπτωσι, θεωρῶ πώς ἀσκήσεις τύπου Καλλίμαχος, εἶναι ἀπαραίτητες καὶ σημαντικές. Σαφς κα θά παιτηθ σύμπραξις το στρατο, ὅπως καὶ κάθε ἁρμοδίου ὀργάνου πρὸ κειμένου νὰ ἐπανέλθουν οἱ ἰσορροπίες σὲ κάποιο ἰκανοποιητικό ἐπίπεδο…

Ἐὰν ὅμως τίποτα ἀπὸ τὰ παραπάνω δὲν ἰσχύῃ, καὶ ὅλη ἡ ἄσκησις ἄναφέρεται μόνον σ σκήσεις καταστολς πλήθους γενικῶς, τότε τὸ ζήτημα καθίσταται σκέτο ποπτο κα παιτεται μεγάλη προσοχή. Γιατὶ πλῆθος εἴμαστε ὅλοι μας (κατὰ τὶς κρατικὲς ὁρολογίες!) Κι ἐδῶ τίθεται τό μεγαλύτερο ἐρώτημα:

Ἀναφερόμεθα σὲ καταστολὴ κατὰ μίας ἀπεργίας; Κάποιας διαμαρτυρίας; Κάποιας διαφωνίας πολιτῶν μὲ τὴν πολιτεία; Γενικῶς; Ἔχω ἀντιῤῥήσεις γιὰ τὶς (κατ’ ἐμὲ) ἀνθελληνικὲς κινήσεις τῆς κυβερνήσεως καὶ κατεβαίνω σὲ μίαν διαμαρτυρία ἤ πορεία ἤ ἀπεργία… (Ὑπόθεσις.)  Θεωροῦμαι πλῆθος; Χρειάζομαι καταστολή; Μὰ μὲ αὐτὴν τὴν λογική, παραβιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ συντάγματος. Καὶ φυσικὰ δὲν συζητᾶμε γιὰ πράξεις καταστολῆς ἀλλὰ γιὰ καταστάσεις ἐκφοβισμοῦ πλήθους….

Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ ἐσεὶς ποὺ ὀργανώνετε τέτοιες ἀσκήσεις γιὰ τὸ ποιος θ κληθετε ν καταστείλετε; Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ ἐὰν μέσα στό «πλῆθος» πολὺ πιθανόν νὰ εἶναι ἡ μάννα σας ἡ ὁ ἀδελφός σας; Ἤ ἀκόμη χειρότερα, τὸ παιδί σας; Μᾶλλον ὄχι…. Γιατὶ θὰ εἶναι (δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς κι αὐτούς) ἕνα τμῆμα τοῦ ἀπειλητικοῦ γιὰ τὰ ὅσα ὑπερασπίζεστε πλήθους….

Ξέρετε κάτι; Ὅλοι ἐσεὶς ποὺ τό σκεφθήκατε αὐτό, σταθεῖτε κι ἀναρρωτηθεῖτε μὲ εἰλικρίνια τὶ ἀκριβῶς θέλετε γιὰ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ τοὺς ἀνθρώπους του.

Ἐπίσης, νὰ σκεφθεῖτε τὶ ἀκριβῶς θέλετε γιὰ τὴν Πατρίδα σας!

Τέλος, νὰ άναρωτηθεῖτε γιὰ τὸ ποιός εναι πραγματικς σας όλος... Κι ἐὰν θ πρέπ πί τέλους ν ξαναγυρίσετε στ σύνορα, που σς περιμένει πάρα πολύ βαριά κα νθυγιεινή ργασία…. Ἐργασία ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ὑπάρχουμε ἤ ὄχι….

Καὶ πρὶν κλείσω… ὅποιος κι ἐὰν εἶσαι ἐσὺ ποὺ μὲ διαβάζεις, νὰ ξέρῃς ἕνα:

«τὸν ὅρκο ποὺ ἐδωσες τὸν ἔδωσες πρὸς τὴν Πατρίδα, δὲν ἀξίζει γιὰ κανέναν λόγο νὰ τὸν πατᾶς…»

Φιλονόη.

Υ.Γ. Οὐδέποτε μοῦ ἐταίριαζαν οἱ πορεῖες  καὶ οἱ διαδηλώσεις. Οὖτε οἱ ἀπεργίες καὶ αὐτῆς τῆς μορφῆς οἱ διαμαρτυρίες. Προτιμοῦσα πάντα τὸν λόγο… Ἀλλὰ δεσμεύομαι, δημοσίως ὅπως βλέπετε, ὅτι θὰ κάνω ὅσα ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ εἶμαι παροῦσα σὲ ὄσες δράσεις συμφωνῶ. Μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μεγαλώσω τὸ πλῆθος ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσετε…. Καὶ ποῦ ξέρετε… Ἴσως στὸ πρόσωπὸ μου νὰ γνωρίσετε τὴν μάννα ἤ τὴν ἀδελφὴ ἤ τὴν κόρη ποὺ ἀγνοήσατε…

Τὸ μήνυμα ποὺ ἔλαβα εἶναι τὸ παρακάτω καὶ μπορεῖτε νὰ τὸ βρεῖτε στὴν σελίδα ἐπιτροπή ἀλληλεγγύσης στρατευμένων. Σὲ κάποια σημεῖα του συμφωνῶ καὶ σὲ κάποια ὄχι. Μοῦ ἐδημιουργήθη ὅμως μία ἀπορία… Ἡ χούντα τῆς 21ης Ἀπριλίου,  ποὺ  ἐπεβλήθη μὲ στρατιωτικὰ μέσα, οὐδέποτε ἀντιμετώπισε τὸν πολίτη ὡς πλῆθος καὶ ὡς ἀπειλὴ!  Γιὰ νὰ τὸ κάνουν κάποιοι τώρα, φαντάζομαι πὼς ἔχουν ξεπεράσει ἀκόμη καὶ τὴν χούντα σὲ τρόπο σκέψεως, δράσεως καὶ σκοπῶν… Τόσο πολὺ ποὺ οὖτε τὰ προσχήματα δὲν κρατοῦν πλέον….

ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΘΟΥΣ‏

ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΕΝΟΠΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ
Tελικά οι μάσκες έπεσαν. Όπως είχαμε ενημερώσει με επανειλημμένες ανακοινώσεις μας που προέρχονταν από φαντάρους που υπηρετούν στην 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχίας ΠΟΝΤΟΣ, με έδρα τη Νέα Σάντα Κιλκίς, το χρονικό διάστημα Πέμπτης 3/2 και Παρασκευής 4/2, πραγματοποιήθηκαν Ασκήσεις Καταστολής Πλήθους, υπό την επίβλεψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, στην περιοχή Κορομηλά, όπου υπάρχει ειδική διαμόρφωση που ικανοποιεί τις ανάγκες πολεμικών και κατασταλτικών σεναρίων αντιμετώπισης Αντάρτικου Πόλης. Επαγγελματίες Οπλίτες ντυμένοι ως ΜΑΤ, με πλήρη εξάρτηση αντιμετώπισαν φαντάρους σε ρόλο εξαγριωμένου διαδηλωτή, ενώ αξιωματικοί έριχναν μολότοφ.
Τις αποκαλύψεις ακολούθησαν απειλές για στρατοδικείο, η επίσημη διάψευση του ΓΕΣ που χαρακτηρίζει την άσκηση «Διαχωρισμό Αντιμαχομένων», αλλά σε ομιλία του ο διοικητής του 596 Τάγματος αποκάλυψε ότι εξαιτίας της ελληνικής συμμετοχής στον Ευρωστρατό, από την άνοιξη ο ελληνικός στρατός είναι υποχρεωμένος να έχει δύο διμοιρίες Καταστολής Πλήθους! Η 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία, εκτός των «εθνικών» της αποστολών,  εκπαιδεύεται, αξιολογείται και έχει την ετοιμότητα να διαθέσει τμήματα, στη  Βαλκανική Ταξιαρχία (ΗELEBROC) και στη Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF-NATO Response Force), που σύμφωνα με το νέο δόγμα της συμμαχίας το οποίο αποφασίστηκε στη Σύνοδο της Λισαβόνας έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στο εσωτερικό χωρών, ώστε να προστατέψει το αστικό καθεστώς εξουσίας που απειλείται από κοινωνικές εξεγέρσεις.
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΘΟΥΣ;
Μετά τη δημοσίευση του σχετικού βίντεο από τη διεξαγωγή της Άσκησης ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ όλα τα προπαγανδιστικά ψεύδη του ΓΕΣ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (που συνεχίζει την διεξαγωγή ασκήσεων Καταστολής Πλήθους που άρχισαν επί κυβερνήσεως ΝΔ) αποτελούν παρελθόν.
ΨΕΜΑ 1ο: Κύριοι του ΓΕΣ και του ΥΠΕΘΑ που είναι οι εκατοντάδες διαδηλωτές του αντιπολεμικού κινήματος που εφορμούν με εχθρικές διαθέσεις ενάντια σε εθνικές και νατοϊκές στρατιωτικές εγκαταστάσεις; ΠΟΥΘΕΝΑ.
ΨΕΜΑ 2ο: Που είναι τα «ειρηνευτικά σας στρατεύματα» που σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση σας παρεμβαίνουν ανάμεσα σε ομάδες που συγκρούονται και προχωρούν σε Διαχωρισμό Αντιμαχομένων; ΠΟΥΘΕΝΑ.
Αυτό που είδαμε είναι η πλήρη εφαρμογή του Εγχειριδίου Καταστολής Πλήθους, που εδώ και χρόνια η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ και το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έχει αποκαλύψει την ύπαρξη του. Παρακολουθήσαμε τη διεξαγωγή ασκήσεων από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που βασίζονται σε αυτό, του οποίου εσείς αμφισβητείται την ύπαρξη, και δεν κάνετε τίποτε άλλο τόσα χρόνια από το να ψεύδεστε συστηματικά!
ΨΕΜΑ 3ο: Που είναι τα ελληνικά στρατεύματα που συμμετέχουν σε «ειρηνευτικές αποστολές»;
Αυτό που εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια  μας είναι ένα σενάριο άσκησης που εσείς ετοιμάσατε και δείχνει αγανακτισμένους πολίτες που απαιτούν FREEDOM, δηλαδή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Οι ίδιοι ομολογείται ότι τα ελληνικά στρατεύματα που δρουν στο εξωτερικό αποτελούν Δυνάμεις Κατοχής!
Αυτό που είδαμε στο συγκεκριμένο βίντεο είναι συγκρούσεις διαδηλωτών με πάνοπλους άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι συνεργάζονται «αρμονικά» με άγρια εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ πίσω τους ακολουθούν τεθωρακισμένα οχήματα, με τους άνδρες τους να έχουν το δάκτυλο στην σκανδάλη των βαριών πυροβόλων, έτοιμοι να γαζώσουν με αυτά τους διαδηλωτές αν το κρίνουν σκόπιμο.
Το φύλλο συκής που επέλεξε να κρατήσει το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΣ είναι η διαβεβαίωση ότι τα συγκεκριμένα στρατεύματα δεν πρόκειται να κάνουν χρήση της κατασταλτικής τους εκπαίδευσης εντός ελληνικών συνόρων. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του διοικητή στο 596 Τάγμα: «Εμείς είμαστε Νατοϊκή Δύναμη. Δεν εκπαιδευόμαστε να Καταστέλλουμε Πλήθη στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό. Αύριο μπορεί να μας διατάξουν να πάμε στην Αίγυπτο να καταστείλουμε την εξέγερση. Αυτός είναι ο ρόλος μας».
Είναι πλέον δύσκολο να υπολογίσουμε το πόσες φορές το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΣ άλλαξαν γραμμή προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Μέχρι  που στην εκπομπή του MEGA το Σαββατοκύριακο, των Χασαπόπουλου-Αναγνωστάκη, ο καλεσμένος τους συνταγματάρχης εν. αποστρατεία Μυλωνάκης ήρθε να αποκαλύψει τον σύγχρονο βίαιο κατασταλτικό ρόλο του ελληνικού στρατού, σοκάροντας συντελεστές της εκπομπής και τηλεθεατές, δηλώνοντας: “είναι πολύ λογικό ο στρατός να επεμβαίνει, όταν ξεσπούν κοινωνικές ταραχές φέρνοντας σαν παράδειγμα τον Δεκέμβρη του 2008!! Υπενθύμισε επίσης παλαιότερη άσκηση της ΕΕ, που είχε σαν σενάριο επέμβαση της δύναμης σε ευρωπαϊκό νησί που είχε «διασαλεφθεί η τάξη από την αύξηση των μεταναστών»!! Απορούσε μάλιστα, όταν ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι: μα είναι δυνατόν, ή . προφανώς εννοείτε ότι αυτά γίνονται σε άλλες χώρες, ή όταν διερώτονταν . έχει άραγε το δικαίωμα το ΝΑΤΟ να επεμβαίνει στο εσωτερικό μιας χώρας;;”
Η κυβέρνηση και η στρατιωτική ηγεσία κατέληξαν ότι έπρεπε να αφήσουν στην άκρη τα μισόλογα και να βγουν επιθετικά. Επιχείρησαν να τρομοκρατήσουν την κοινωνία αποκαλύπτοντας τις πραγματικές ολοκληρωτικές τους προθέσεις. Ακολουθώντας το δρόμο της κλιμάκωσης του αυταρχισμού που μέχρι τώρα περιελάμβανε τις υβριστικές επιθέσεις του Πάγκαλου, τη βία των ΜΑΤ, την απαγόρευση της Απεργίας και την συκοφάντηση των αγώνων, περνούν σε ύβρεις για «τζαμπατζήδες» του Ρέππα, κυνήγι μεταναστών, επικήρυξη γιατρών- φαρμακοποιών, κατάργηση του Ασύλου, Κατοχή της Κερατέας, απαγόρευση των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Η κυβέρνηση αντιμέτωπη με το πρωτότυπο γενικευμένο αντάρτικο των ΔΙΟΔΙΩΝ και του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, διαβλέποντας τα προμηνύματα γενικευμένης κοινωνικής εξέγερσης που όπως στη Βόρεια Αφρική θα είναι ικανή να ανατρέψει ισχυρές βεβαιότητες για το αστικό καθεστώς εξουσίας, ΑΠΕΙΛΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ. Είναι μεγάλο ερώτημα το πώς έφτασε το βίντεο της άσκησης ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ στο ίντερνετ. Ιδιαίτερα, αν αναλογιστεί κανείς ότι για μια απλή φωτογραφία, ακόμη και παλιών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπολειτουργούν, προβλέπεται  δίωξη για κατασκοπεία!
Όμως αυτό που δεν μπορεί να λογαριάσει η κυβέρνηση είναι η απόσταση που την χωρίζει από την κοινωνία. Ή μήπως γνωρίζοντας την οργή και αγανάκτηση που αναζητά κοινωνική και πολιτική διέξοδο, Τρομοκρατεί;
Αποτελεί τεράστιο στοίχημα για την κυβέρνηση το πώς θα στρέψει τους ΕΠ.ΟΠ. ενάντια σε εργατικές κινητοποιήσεις όταν χιλιάδες εξ αυτών απειλούνται με απόλυση. Είναι μεγάλο ρίσκο για την κυβέρνηση και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να διατάξει τα μόνιμα στελέχη να Καταστείλουν Διαδηλώσεις όταν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί πρόσφατα διαδήλωσαν και απέργησαν εξαιτίας των περικοπών, αρνούνται την αποστολή τους στο Αφγανιστάν και διεκδικούν την Συνδικαλιστική τους οργάνωση.
Παίζει με τη φωτιά η κυβέρνηση αν νομίζει ότι μπορεί να κατεβάσει τους φαντάρους στο πεζοδρόμιο ενάντια σε απεργούς και εξεγερμένους. Το Δεκέμβρη του 2008, η κυβέρνηση της ΝΔ το ΘΕΛΗΣΕ, αλλά δε το ΜΠΟΡΕΣΕ! Εμείς ως ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ δεσμευόμαστε ότι ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΘΟΥΣ. Αν τολμήσουν να κατεβάσουν στρατό στο δρόμο θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουν ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ. Τέλος.
Τα όπλα μας δεν πρόκειται να τα στρέψουμε ενάντια στους φίλους και γονείς μας που αγωνίζονται για τα κοινά μας δικαιώματα και ανάγκες. ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.
Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932955437    Diktiospartakos.blogspot.com

Leave a Reply