Τὸ Alpine καὶ τὰ πτυχία μαϊμοῦδες!!!

Σήμερα κάποιοι θὰ θυμώσουν μὲ τὴν ἀνάρτησι. Δυστυχῶς, εἶμαι γνώστης ἐδῶ καὶ κάποια χρόνια. Κάποια ὀνόματα τὰ γνώριζα καὶ κάποια ὄχι.

Σᾶς παρουσιάζω τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔλαβα σὲ μήνυμα ἀπὸ φίλο σήμερα καὶ τὰ συμπεράσματα δικά σας.

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΣΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΤΑΥΡΟ ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑ
( ΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ALPINE ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΨΕΥΔΟΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

Θα ήθελα να μου πείτε που βρίσκεται αυτό το περίφημο πανεπιστήμιο ALPINE της Ελβετίας.Εγώ δεν μπόρεσα να το εντοπίσω πουθενά. Φως Φανάρι πολλοί έχουν πτυχία Μαϊμού. Όπως  ο Σημαιοφόρος Θεολόγος  από το ALPINE κι αυτός και αυτό που μου κάνει εντύπωση μέχρι και η Άννα Ευσταθίου Τζιροπούλου με τίτλο από το ALPINE. Έχει γίνει της μόδας. Το μόνο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι το ALPINECOLLEGE για τουριστικά επαγγέλματα.Πιθανόν κάποιος έξυπνος να κάνει την κομπίνα και με χρήματα να βγάζει πτυχία Μαϊμού για το ανύπαρκτο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο ..Ο Εμμανουήλ Κορκιδάκης καθηγητής βιοηθικής του  ALPINE.Κάποιος Χρήστος Παϊζης και αυτός καθηγητής του περίφημου ALPINE.H κυρία Μανωλίδου σύζυγος του Άδωνι Γεωργιάδη και αυτή καθηγήτρια του ALPINE.Φαίνεται ότι από τον σύλλογο ΑΛΣ  του Γεωργιάδη ξεφυτρώνουν ΠΤΥΧΙΑ ΜΑΙΜΟΥ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι πάνω από 20. 000 άτομα με διπλώματα Μαϊμού εργάζονται στο Δημόσιο. Μέχρι γιατροί .

Ευχαριστώ και εύχομαι να μου απαντήσετε. Εγώ  όσα στοιχεία έχω και ονόματα θα τα βγάλω στον αέρα. Έχουμε γίνει ρεζίλι διεθνώς με τα γεγονότα της Ελλάδος και με την απόλυτη διαφθορά που επικρατεί.. Η μη διαμαρτυρία του Πανεπιστημιακού κόσμου θεωρείται ενοχή και προσβάλλονται οι γνήσιοι καθηγητές.

ΗΥπόθεσηΧρειάζεταιΕισαγγελέα

What is the URL of Alpine Universitat, Zurich?

Asked by:earlpiggot
Answers: 1
Views: 541
Asked on: Wed, 12 Nov 2008 21:56:25 GMT

Question Description

What is the website URL of Alpine Universitat in Zurich? Is it legal educational institute? Is it online somewhere? Please give me information about it because I couldn’t find it anywhere.

Answer

I think there no university exists with name Alpine Universitδt. May be it was an old name for some university which exists. I checked the global database of world universities but couldn’t find an Alpine Universitδt there. So be careful and try to verify a source from where you came to know about this university.

Πηγή:www.qna.educouncil.org › Universities and Colleges QnA

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ALPINEΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος 2008, 11:54

Réf.  663.1-FBE    

Dear Sir,

Referring to your request of  July 24 , 2008, concerning the status  and the activities  of above-mentioned college, I  informed  the competent authority in   Switzerland and received the following answer:

Quote: ” The mentioned institution is neither recognized by the Swiss state nor accredited by the Swiss University conference. The diplomas of these private universities have no academic value and are not recognized by any of the Swiss universities. About the professional recognition of a diploma, that leads to a non regulated profession, it is the employer who decides. He judges, whether the professional knowledge is sufficient for the desired position.”Unquote.

Hoping, this information will prove useful, I remain

Yours sincerely

Beatrice Freiburghaus

Ambassade de Suisse

Iassiou 2, 115 21 Athènes
Tél.    : +30 210 7230 364/5/6, 210 72 99 474
Fax     : +30 210 7249 209
[email protected]
www.eda.admin..ch/athens

Emmanouel Korkidakis – Professor of Social Psychology & Bioethics Alpine University Zürich (CH)

( Δεν βρίσκω φωτογραφία του)

Θαυμάστε τον αρλούμπα Θεολόγο Σημαιοφόρο

 Ό Θεολόγος Σημαιοφόρος έγεννήθη τό έτος 1950 είς τά Γιαννιτσά, άπό Έλληνας γονείς Ποντιακής καταγωγής. Πρίν διδαχθή είς τό σχολείον τήν Νέαν Έλληνικήν Γλώσσαν, ώμίλησε τήν Ποντιακήν διάλεκτον. Έγαλουχήθη είς τά Έλληνοχριστιανικά ίδεώδη, άπό νεαράς δέ ήλικίας έπέδειξεν ίδιαίτερον ζήλον είς τήν μελέτην θεολογικών κειμένων.
Τό πρώτον έναυσμα πρός διερεύνησιν τών γραμματικών έννοιών έδόθη, όταν το 1975 άνέγνωσεν μίαν προφητείαν, ευρεθείσα είς τό Άγιον Όρος, φέρουσα χρονολογίαν 1866 (έκδοσις Έπισκόπου Μεσσηνίας Γρηγορίου – Σκήτη Παναγουλάκη 1975 ), ή όποία έγραφε: .
Ήκολούθησεν είκοσαετής μελέτη τών αρχαίων κειμένων καί είδική έρευνα ετυμολογίας άγνώστων λέξεων, καθώς καί προσπάθεια έρμηνείας άλληγορικών φράσεων. Τό σύνολον τών παρατηρήσεων τού επέτρεψε τήν σύνταξιν τού Κώδικος τής Έλληνικής Γλώσσης. Διά τού Κώδικος αύτού, έκαστον τών γραμμάτων άπεκάλυπτε τήν κρυμμένην έννοιάν του.
Τά πρώτα χειρόγραφα κατετέθησαν, πρός κατοχύρωσιν, στήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην, τόν Ίανουάριον τού 1994. Τό όλον έργον τού έρευνητού προσαγορεύεται , ώστε νά τιμηθή ή νοουμένη πηγή έμπνεύσεως, τού Λεξιλογίου Κώδικος τής Έλληνικής Γλώσσης.
Άπό τό 1995 άρχίζει ή έκδοσις τών βιβλίων, άρχικώς τής μαθητείας τού Κώδικος, κατόπιν δέ τών άποκωδικοποιημένων Μύθων, Ύμνων, Άρχαίων κειμένων κλπ. Ό Κώδιξ τού Έλληνος Λόγου άπεδείχθη ένα πνευματικόν έργαλείον άψόγου λειτουργίας.
Άπό τό 1996 άρχίζουν οί πρώτες δωρεάν διδασκαλίες τών κωδικών μαθημάτων, προσελκύοντας όλο καί μεγαλύτερον άριθμόν ένδιαφερομένων. Άκολουθούν πλείσται ραδιοτηλεοπτικαί παρουσιάσεις, μέ μεγίστην έπιτυχίαν.
Ό Θεολόγος Σημαιοφόρος, τά έτη 2003 , 2005 καί 2007 παρουσιάζει τό έργον του στό παγκόσμιον συνέδριον HERCMA τού Οίκονομικού Πανεπιστημίου Άθηνών, ένώ άπό τού σχολικού έτους 2003-2004 άρχίζει νά διδάσκη καί στό Λαϊκόν Πανεπιστήμιον Άθηνών.
Τό 2005 όλοκληρώνει τήν διδακτορικήν διατριβήν του, άναφερομένη είς τόν Τίμαιον τόν Λοκρόν καί είς τό έργον του , άγορεύεται δέ έπίκουρος καθηγητής τού Πανεπιστημίου ALPINE. Πλήν τών 10 βιβλίων πού ήδη κυκλοφορούν (Αύγουστος 2006), πολλά βιβλία έτοιμάζονται πρός έκδοσιν. Διά τών βιβλίων αυτών άποκαλύπτονται τά κρυμμένα νοήματα τών άρχαίων κειμένων καί έπιβεβαιούται ή άψογος λειτουργία

τού Κώδικος τού Έλληνος Λόγου.
Τιμητικαί διακρίσεις άπό ξένα Πανεπιστήμια προωθούνται, ένώ ό ίδιος, άκούραστος πάντα, ύπηρετεί τόν Έλληνα Λόγον.
Ή διδασκαλία τής Κωδικής Μεθόδου άποσκοπεί είς τήν ένίσχυσιν τών έναρέτων άναζητητών τής άληθούς γνώσεως, τών φωτεινών άνθρώπων τού πλανήτου μας.

Αι Ελληνίδες Λέξεις μάς μεταφέρουν τά νοήματα τού Έλληνος Λόγου. Τά ‘Aφωνα αποτελούν τόν νοηματικόν ιστόν τής λέξεως, ενώ τά φωνήεντα φωτίζουν πολυτρόπως τά νοήματα των αφώνων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ

ΑΛΦΑ = Αρχική δύναμις ηλιοφωτισμού.
ΑΝΑ = Ουράνιος Βασιλεύς. ΑΠΑ = Όνομα τού Διός.
ΦΑΟΣ = Αρχικόν Φώς. ΑΡΧΗ = Αρχική δύναμις (Α),Ροής (Ρ),στό χώμα (ΧΗ).
ΑΡΙ = Προθεματικόν δηλούν τήν ανωτερότητα καί καταλληλότητα. ΑΡΙ = Αρχική δύναμις (Α), ρέουσα (ΡΙ).
ΕΨΙΛΟΝ = Δηλοί την εκπόρευσιν καί τήν έκτασιν.
ΕΡΧΟΜΑΙ = Η εκπόρευσις (Ε), τής ροής (Ρ), πρός τό χώμα (ΧΟΜΑΙ).
ΕΔΩ = Η έκτασις (Ε), της δυνάμεως (Δ), επί πλανήτου (Ω).
ΕΚΕΙ = Η εκπόρευσις (Ε),Κάτω (Κ), η οποία εκτείνεται (Ε) καί συνεχώς κατέρχεται (Ι).
ΕΩΣ = Η εκπορευομένη δύναμις (Ε), πρός τόν πλανήτη (Ω).
ΕΚΑΤΗ = Η εκπόρευσις της δυνάμεως (Ε), Κάτω (ΚΑΤΗ). (Είναι διά τούτο Θεά του κάτω κόσμου, αλλά άνωθεν εκπορευθείσα)..
ΙΩΤΑ= Δηλοί την μικράν ποσότητα ακτινοβολίας, αλλά την συνεχή, ώς καί τήν αμφίδρομον κίνησιν.
ΟΛΙΓΟΝ = Χώρος (Ο), όπου τό φώς τού ηλίου (Λ), κατέρχεται σέ μικράν ποσότητα (Ι), πρός γήν (ΓΟ).
ΛΙΤΟΣ = Είναι μεταφορικώς ο απλούς και κατ’ έννοιαν ο έχων ολίγον φωτισμόν (ΛΙ), επί του στερεού σώματος (ΤΟς).
ΑΚΤΙΣ = Η αρχική δύναμις του φωτός (Α), κάτω σε μικρά ποσότητα (ΚΤΙΣ). ΛΙΘΟΣ = Ηλιακόν φώς (Λ), μικράς ποσότητος (Ι), θεώμενον (ΘΟ). Η λέξις αυτή μεταφέρει τήν γνώσιν, ότι καί ο λίθος προήλθεν έκ του ηλίου καί διατηρεί εντός του την ποιότητα του φωτός, έστω καί είς μικράν ποσότητα.
ΒΙΟΣ = Ενέργεια (Β), συνεχώς κατερχομένη (Ι), σε χώρον (Ο).
ΗΤΑ = Δηλοί την διπλήν κάθοδον του φωτός (Η) καί την φανέρωσιν αυτού επί τής στερεάς γής (ΤΑ), ή σημαίνει την κάθοδον του φωτός (Η), τό οποίον στερεώνει τά σώματα (ΤΑ). Η λέξις
ΗΤ(Τ)Α σημαίνει ώς γνωστόν τήν πτώσιν.
ΑΛΗΘΗΣ = Πραγματικός. Είναι η αρχική δύναμις (Α),η οποία γίνεται φανερά (ΛΗ), καί θεάται (ΘΗ). Αληθής είναι ο ηλιοθεώμενος.
ΗΩΣ = Αυγή, Πρωί κλπ. Η φανέρωσις τής διπλής ακτινοβολίας (Η), επί τού γηίνου χώρου (Ω).
ΗΚΩ = Η διπλή κάθοδος (Η), εδώ κάτω (ΚΩ). Τό ρήμα ήκω σημαίνει έχω έλθει. Επιβεβαιοί απολύτως τήν Κωδικήν απόδοσιν, δεδομένου ότι κάθε τί που ήλθεν, ασφαλώς έγινε φανερόν.
ΔΗΛΟΣ = Ορατός – εμφανής. Είναι η δύναμις (Δ), η οποία κατέρχεται (Η), του ηλίου (Λ), σε χώρον ωρισμένον (Ο). Ότι εκ τού Δηλίου –> Ηλίου κατέρχεται είναι φανερόν.
ΥΨΙΛΟΝ = Δηλοί τήν μεγάλην συσσώρευσιν τής δυνάμεως (τού φωτός).
ΥΔΩΡ = Συσσωρευμένον (Υ), δώρον (ΔΩΡ).
ΥΛΗ = Συσσωρευμένη δύναμις (Υ), της ηλιακής ακτινοβολίας (Λ), η οποία γίνεται φανερά (Η).
ΟΜΙΚΡΟΝ = Σημαίνει τόν χώρον τόν ωρισμένον, από του κυττάρου έως τού Σύμπαντος.
ΧΑΟΣ = Είναι τα χοϊκά στοιχεία (Χ), εκ τής αρχικής δυνάμεως (Α), σέ χώρον (Ο).
ΟΡΧΟΣ = Είναι ο χώρος (Ο), όπου ρέει η δύναμις (Ρ), επί τού χώματος (ΧΟς). Είναι κατά το λεξικόν ο περιφραγμένος καί κατάφυτος χώρος.
ΧΟΡΟ΄Σ = Είναι επί του χώματος (Χ), σε χώρον (Ο), η ροή (ΡΟς). Ονομάζεται ούτω ο κυκλικός χορός, τό αθροισμα προσώπων καί επί τόπου, ονομάζεται η πλατεία ή ο περιωρισμένος χώρος.
ΟΛΟΣ = Είναι ο χώρος (Ο), ο οποίος φωτίζεται από τό ηλιακόν(Λ), σώμα (Ο).
ΩΜΕΓΑ = Διά του Κώδικος δηλούται ο γήινος χώρος ήτοι:

α) Ο χώρος όπου δρούν αί δυνάμεις – ενέργειαι.
β) Ο χώρος τής Δημιουργίας, όπου μετρά ο χρόνος.

ΧΩΡΑ= επί του χώματος (Χ), ο φωτισμός (ΩΡΑ).
ΦΩΣ= Τό φώς (Φ), επί του γηίνου χώρου (Ως).
ΩΝ= Επί του γηίνου χώρου (Ω), ο Νούς (Ν). Ο ών είναι ο υπάρχων.

τού Σημαιοφόρου Αναστ. Θεολόγου

Αυτή είναι μια μελέτη που έχει κάνει ο παραπάνω Καθηγητής για την Ελληνική Γλώσσα.

(Προσωπικῶς θεωρῶ πῶς δὲν εἶναι ἀκριβῶς μελέτη…)

Θαυμάστε και αυτό το μπουμπούκι

Eugenia or Evgenia Manolidou (Greek: Ευγενία Μανωλίδου) or Manolides as she is internationally known, is a Greek classical composer and conductor, presently a TV presenter.

Personal life and education

Born on February 27, 1975 as Eugenia Karagiannidou in Athens, Greece, Eugenia Manolidou started her first piano lessons at the age of five. In 1994, she stopped the advanced piano studies at the conservatory J.S. Bach with the Russian teacher Ala Chalapsi in order to study composition at the Juilliard School. She studied composition and orchestration with Daron Hagen and orchestral conducting with the director of the New York Grand Opera, Vincent la Selva, continuing at the same time piano studies with the American soloist Julie Jordan. In 1998, she began post-graduate studies with the Belge composer and conductor Robert Janssens at the Royal Conservatory of Music in Brussels. In 2005, she completed post – graduate studies (major History of Civilization) at the Alpine Universität, Zürich.

Manolidou was married at 1995 with painter Theodoros Manolides, who is 35 years older than her. They separated in 2002 but Manolides denied to file the divorce for some time.[1] Currently she lives with Popular Orthodox Rally politician and former editor Adonis Georgiades. She is the mother of 2 kids (Alexandros, 1995 and Theodora, 1997) from her first marriage and another one with Georgiades[2] called Perseas (2005). Eventually the two were married on June 22, 2009.[3]

Ο Χρήστος Παΐζης

Καθηγητής ALPINE ZURICH (CH)

Ο Χρήστος Παΐζης γεννήθηκε το 1956 στον Αστακό Αιτ/νίας. Σπούδασε φιλοσοφία και φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών και στα ίδια Πανεπιστήμια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλοσοφία. Από το 2002 είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν/μίου Αθηνών (τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας) και το θέμα της διατριβής του ήταν πάνω στη φιλοσοφία του Martin Heidegger («Φιλοσοφία, τέλος της Φιλοσοφίας και Σκέψη στο έργο του Martin Heidegger»). Έχει εργαστεί ως φιλόλογος σε μεγάλα φροντιστήρια των Αθηνών («Φάσμα», «Ορόσημο», «Μαντάς», «Γνώση», κ.ά.) και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Ελληνο-γερμανική Αγωγή). Έχει εκδώσει πολλά βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου σχετικά με τη διδασκαλία της έκθεσης, της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας και έχει επίσης συνεργαστεί με φροντιστηριακούς οργανισμούς που προετοιμάζουν υποψηφίους για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (Alexander). Πολλά άρθρα του φιλοσοφικού, φιλολογικού και ιστορικού περιεχομένου έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά (Λεβιάθαν, Νέα Κοινωνιολογία, Ελληνική Αγωγή κ.ά.). Έχει γράψει μονογραφίες για τον Heidegger, το Lucacs, τον Wittgenstein, τον Pascal, τον Καβάφη, τον Καρυωτάκη, το Σινόπουλο, τον Παπατσώνη και τον Μαλακάση.
Με την Αστρολογία ασχολείται ερευνητικά πάνω από 20 χρόνια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 500 άρθρα στο διαδίκτυο και στα περιοδικά «Αστρολόγος», «Ελληνική Αγωγή», «Ζωή και Ζώδια». Στον «Αστρολόγο» έχει μόνιμες στήλες (Πολιτική, Εσωτερική και Ωριαία Αστρολογία). Έχει εκδώσει πάνω από 8 βιβλία Αστρολογίας και διδάσκει Αστρολογία και φιλοσοφία εδώ και χρόνια στην αίθουσα ΑΛΣ. Κυριότερα βιβλία του είναι:
1. Εσωτερική Αστρολογία, εκδ. ΑΛΣ
2. Ινδική Αστρολογία, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
3. Ηλιακή και Σεληνιακή Επιστροφή, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
4. Αστρολογία και Κοσμοβιολογία, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
5. Το σύστημα της ωριαίας Αστρολογίας, εκδ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ
6. Καρμική και Δραγώνιος Αστρολογία, εκδ. ΑΛΣ
7. Οι «πύλες» του Carelli, προσωπική έκδοση
8. Χείρων & Εστία – δοκίμια, προσωπική έκδοση
9. Οι ενεργειακά φορτισμένες πύλες του ζωδιακού
10. Εισαγωγή στην κλασική Αστρολογία προσωπική έκδοση
11. Δομο-αξονική ερμηνεία των όψεων, προσωπική έκδοση
12. Σεμινάριο «Αρμονικές», προσωπική έκδοση
13. Θέματα αρχαίας Ελληνικής αστρολογίας, προσωπική έκδοση
14. Αστρολογία και Συμβολική των Ταρώ, προσωπική έκδοση
15. Δοκίμια για τους Πλανητοειδείς: Χείρωνας, Εστία, Αθηνά Παλλάδα, Δήμητρα, Ήρα προσωπική έκδοση.
16. Εισαγωγή στην τέχνη της Αριθμολογίας, προσωπική έκδοση.
17. Η ωριαία στην πράξη, προσωπική έκδοση.
18. Επιστροφές Πλανητών, προσωπική έκδοση.
19. Ερμηνευτική προσπέλαση των καρτών της Μεγάλης Αρκάνας, προσωπική έκδοση.
20. Η Δήμητρα της διεκδίκησης, της διαπραγμάτευσης & της προστατευτικότητας, προσωπική έκδοση.
21. Οι άξονες των υποθετικών πλανητών της Uranian Σχολής του Αμβούργου, προσωπική έκδοση.
22. Πολιτική Αστρολογία, προσωπική έκδοση.
23. Ερμηνευτική προσπέλαση των καρτών της Μικρής Αρκάνας, προσωπική έκδοση.
24. Εισαγωγή στους Ρούνους, προσωπική έκδοση.
25. Η συσχέτιση Αστρολογίας και Ταρώ στα πλαίσια της καβαλιστικής φιλοσοφίας, προσωπική έκδοση.
26. Πλούτωνας και Β. Δεσμός, προσωπική έκδοση
Απότο 2003 είναι Affiliate καθηγητήςτουΙδιωτικούΠανεπιστημίου Alpine ΖυρίχηςστηνΑρχαίαΕλληνικήΛογοτεχνία. ΈχειεπίσηςκάνειμεταφράσειςαπόΓερμανικά, ΑγγλικάκαιΙταλικάκαιέχειεπιμεληθείπολλάβιβλία

ANNA TZIROPOULOU EFSTATHIOU

Other major topics to be presented and discussed at this conference include, “Why Greece Must Have a Renaissance,” presented by Dr. Evaggelos Vallianatos; “Socrates as Teacher of Virtue,” by Towson University Professor of Philosophy, Dr. Christos Evangeliou; and “Know Thyself: The Anatomy of the Soul Revealed Through the Greek language,” by Alpine University Professor of Historical Greek Literature, Anna Efstathiou Tziropoulou.  Her talk will examine the value and usefulness of the Greek language, which is the only “notional” language in the world (a language is notional when the name of a word has an original, protogenic relationship with its meaning). Professor Georgia Xanthaki-Karamanou of Athens University will present the topic, “The Reception of Greek in English.” Dr. Nors S. Josephson will analyze, “The Greek Linguistic Elements in the Polynesian Languages.” Kostas Spyropoulos, General Manager of Greek State T.V. (E.R.T.) will speak on a special topic, “Documenting Oral History.” 

1.   ANCIENT GREEK & TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ACADEMY

Anna Tziropoulou Efstathiou was born in Piraeus . … In 2005 she was made professor of the History of Greek Literature of the Alpine University of Zurich. … (ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ Η ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ ΛΟΥΜΠΑ ΤΩΝ … ΤΙΤΛΩΝ! ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΚΗ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΤΑΣΕ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΘΕΣΗ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΟΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ)

 (Ποτέ μου δὲν κατάλαβα ποῦ  ἀκριβῶς χρειαζόταν ἡ Ἄννα ἕνα τέτοιο πτυχίο… )

Διαμαντάρας Ελευθέριος

Lector  Alpine University 

Gender: Male

Industry:Science

Occupation:Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Location:Αθήναι : Greece

Ερευνητού- Μελετητού (ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ ΤΑ ΑΜΕΛΕΤΗΤΑ)
  Ιστορίας – Φιλοσοφίας
  Lector Alpine University (CH)

Δημήτρης  Συμεωνίδης

Ανταποκτιτής Ομογενειακού Πρακτορείου Ειδήσεων της Ελλάδος

Σύδνεϋ ,Αυστραλίας

dsymeonidis@iprimus.com.au

  Ἐδῶ κλείνω τὴν πρώτη παρουσίασι-καταγγελία τοῦ πολύ γνωστοῦ αὐτοῦ ἱδρύματος! Σᾶς βεβαιῶ πὼς δὲν εἶναι οἱ μόνοι! Εἶναι κι ἄλλοι πολλοί ἀκόμη. Τοὺς κυρίους διδάκτορες δὲν τοὺς γνωρίζω. Ἀλλὰ ἐὰν κρίνω ἀπὸ τοὺς τίτλους σπουδῶν, θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι σπουδαιότατα πρόσωπα!

Φιλονόη. 

 Σημείωσις

Ἐννοεῖται πὼς ἡ παραπάνω καταγγελία, ἐφ΄ ὅσον εἶναι δημόσιος (κι ἐπώνυμος), ἀπαιτεῖ ἀπαντήσεις δημόσιες (καὶ ἐπώνυμες) καὶ τὶς ὁποίες ἀναμένουμε γιὰ νὰ παρουσιάσουμε δημοσιεύοντάς τες.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Τὸ Alpine καὶ τὰ πτυχία μαϊμοῦδες!!!

  1. Μπράβο σας, ρὲ παιδιά! Τὸ τί γίνεται μὲ τὰ διπλώματα-μαϊμοῦδες ὑπερβαίνει καὶ τὴν πλέον καλπάζουσαν φαντασίαν. Ἐπιπλέον -καὶ στὸν βαθμὸ ποὺ ἐγὼ τοὐλάχιστον μπορῶ νὰ γνωρίζω- τὸ πανεπιστήμιο Alpine τὸ συναγωνίζονται, σὲ βαθμὸ ἐπικίνδυνο πιά, ὡρισμένα πανεπιστήμια τῆς Κύπρου, ὅπου διδάσκουνε διεθνῶς γνωστοὶ καθηγητές, ὅπως π.χ. οἱ ἐλλογιμώτατοι κκ. Ρουσόπουλος, Μεϊμαράκης καὶ λοιπὲς δημοκρατικὲς προσωπικότητες.

Leave a Reply