Κάτι βρώμικα παιχνίδια κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος….

Τὸ παρακάτω ταινιάκι ἔχει πάρα πολλά νὰ μᾶς δόσῃ… Μὰ πάρα πολλά…

Πρὶν σᾶς τὸ παρουσιάσω, μία ἐπισήμανσις..

Γιὰ ἐμένα, μόνον γιὰ ἐμένα ὅμως, ἡ λέξις Ἀπόλλων σημαίνει μόνον ἔναν πρᾶγμα:

ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ!!!

Δὲν περιμένω «σωτῆρες»… 

Ξέρω πὼς μέσα μας εἶναι οἱ σωτῆρες. 

Καὶ πὼς ΜΟΝΟΝ ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τὸ καταφέρουμε.
Ἐλπίζω νὰ κατάλαβαν οἱ φίλοι τί ἤθελα νὰ πῶ….

Φιλονόη.

Υ.Γ. Παραμένει πάντα ὡς ἐρώτημα τὸ ποῦ σκοπεύουν νὰ φθάσουν… Διότι κάπου θέλουν νὰ φθάσουν… Ἁπλῶς δὲν ξέρω ἐὰν θὰ προλάβουν….

Εὐχαριστῶ τὸν Θεῖο ποὺ τὸ ἐμοιράσθη μαζί μου καὶ μαζύ σας.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply