Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν νέα ἐπιδημία;

Οἱ ίοί καί τά βακτήρια τά ὅπλα τῆς Παγκοσμίου Νέας Τάξεως.

Ἐδῶ καί πάνω ἀπό ἕνα χρόνο ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἔχουν γίνει πειραματόζωα τῶν νέων καταστροφικῶν ὅπλων μαζικῆς ἐξοντώσεως πού δημιουργοῦν σέ μυστικά ἐργαστήρια οἱ σκοτεινές δυνάμεις τῆς Παγκοσμίου Νέας Τάξεως πού θέλουν νά κυριαρχήσουν στόν κόσμο.

Τό ἀποτέλεσμα εἶναι χιλιάδες νεκροί ἀπό τά δοκιμαστικά μέχρι τώρα πειράματα.

Τά ἐξελιγμένα αὐτά ὅπλα μαζικῆς ἐξοντώσεως δέν εἶναι ἄλλα ἀπό ἰούς καί βακτήρια τά ὁποῖα μεταλλάσσονται στά μυστικά ἐργαστήρια ἀπό εἰδικούς βιογενετιστές ἔτσι ὥστε νά μποροῦν νά σκοτώνουν ἀκόμα καί συγκεκριμένους λαούς καί συγκεκριμένες ἡλικιακές ὁμάδες!  Οἱ ἰοί μεταδίδονται γρήγορα καί ἀπό ἀπόστασι ἐνῶ τά βακτήρια μέσω τροφῶν καί ἐπαφῆς.

Τό πρῶτο μεγάλο πείραμα τῶν δυνάμεων πού θέλουν νά κυριαρχήσουν στή Νέα Τάξι Πραγμάτων ἦταν πέρυσι μέ τόν ἰό γρίπης Η1Ν1.

Ὁ μεταλλαγμένος αὐτός ἰός βγῆκε ἀπό τά ἐργαστήρια μέ δύο ἀποκλειστικούς στόχους τούς ὁποίους ἐπέτυχεν πλήρως.

Νά μπορεῖ νά μεταδίδεται μέ μεγάλη ταχύτητα καί…νά πλήττει τίς πιό παραγωγικές καί ὑγιεῖς ἡλικίες!

Ἔτσι ὁ Η1Ν1 μέσα σέ πολύ σύντομο χρόνο ἐξαπλώθηκε σέ ὅλες τίς ἠπείρους πιό γρήγορα καί σέ μεγαλυτέρα ἔκτασι ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη μέχρι τώρα ἐπιδημία.

Καί τό πιό ἐκπληκτικό ακόμα ἦταν ὅτι προσέβαλλε κυρίως τούς ὑγιεῖς ὀργανισμούς ἡλικίας ἀπό 25 ἐως 55 ἐτῶν!

Ἐνώ σύμφωνα μέ τούς νόμους τῆς φύσεως οἱ ἰοί πού προκαλοῦν ἐπιδημίες προσβάλλουν τούς πιό ἀσθενεῖς ὀργανισμούς κυρίως τά πολύ νέα ἄτομα καί τούς ἡλικιωμένους.

Αὐτό εἶναι πολύ φυσικό γιατί ὅλοι οἱ ἰοί καί τά μικρόβια τῆς φύσεως ὑπηρετοῦν τό ἔργο τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς. Δηλαδή νά διώχνουν τούς ἀσθενεῖς καί ἐξασθενημένους ὀργανισμούς ὥστε νά ἐπιβιώνουν οἱ ὑγιεῖς καί οἱ παραγωγικοί.

Ὁ μεταλλαγμένος ὅμως ἰός Η1Ν1 δέν ἀκολουθεῖ τούς νόμους τῆς φύσεως καί προσέβαλλε περισσότερο ὑγιεῖς ὀργανισμούς. Ὅπως ἀκριβῶς ἤθελαν καί αὐτοί πού τόν κατεσκεύασαν. Μάλιστα γιά νά ἀποκοιμηθῆ ἡ διεθνής κοινή γνώμη καί νά μή δώση μεγάλη σημασία οἱ ἐπιστήμονες δέν ἔδωσαν στόν ἰό ἰδιαίτερη τοξικότητα ὥστε νά μήν ὑπάρξουν πολλά θύματα. Νά ἐξαπλωθῆ βεβαίως γρήγορα καί σέ πολλούς ἀλλά νά μήν παρουσιάσουν σοβαρά συμπτώματα. Ὁ στόχος ἦταν πειραματικός καί ἐπετεύχθη πλήρως.

Τό δεύτερο μεγάλο πείραμα εἶναι αὐτό πού ζοῦμε αὐτές τίς μέρες μέ τό μεταλλαγμένο βακτήριο e-coli. Τό θανατηφόρο αὐτό μεταλλαγμένο βακτήριο πού ὅπως δήλωσε ὁ Παγκόσμιος Ὁργανισμός Ὑγιείας “ἐμφανίζεται γιά πρώτη φορά ἀφοῦ μέχρι σήμερα δέν ἔχει εὐρεθεῖ σέ ἀσθενεῖς ποτέ στό παρελθόν” παρουσιάζει “ἀσυνήθιστα ὑψηλή τοξικότητα” δηλαδή σκοτώνει πολύ εὔκολα ἐνῶ δέν τό πιάνουν τά γνωστά ἀντιβιοτικά!

Γιά τό πείραμα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων ἐπιλέχτηκε μιά ἀνεπτυγμένη ἰατρικά χῶρα καί δυνατή οοἰκονομία ἡ Γερμανία, ὅπου μέχρι στιγμῆς ἔχουν πεθάνει ἀρκετά ἄτομα (πάνω ἀπό 20) ἐνῶ ἔχουν νοσήσει πάνω ἀπό 1.500! Χωρίς κανένας μέχρι τώρα νά καταλαβαίνη ἀπό ποῦ ἐμφανίστηκε τό βακτήριο, ἀπό ποῦ μεταδώθηκε καί πῶς προῆλθε. Δεκάδες γερμανικά ἰνστιτοῦτα καθώς καί εἰδικοί τοῦ ἰνστιτούτου ὐγιειονομικῆς τοῦ Πεκίνου μιλοοῦν γιά νέο, “ἄγνωστο στέλεχος τοῦ βακτηρίου”. Καί τό νέο αὐτό βακτήριο ἔχει ἕνα μοναδικό γνώρισμα πού δέν ὑπάρχει σέ κανένα ἄλλο βακτήριο μέχρι τώρα.

Ἐνῶ ὅλες οἱ γνωστές μορφές τοῦ βακτηρίου e-coli προσβάλλουν τούς ἀσθενεῖς ὀργανισμούς καί κυρίως τά νήπια, τό νέο μεταλλαγμένο βακτήριο προσβάλλει τούς ὑγιεῖς ὀργανισμούς καί μάλιστα τούς πιό δυνατούς….τίς ἐνήλικες γυναῖκες!!! “Περιέργως, ὅμως, τά θύματα τῆς νέας ἐπιδημίας εἶναι στήν συντριπτική τους πλειονότητα ἐνήλικες γυναῖκες”, τονίζουν οἱ Γερμανοί ἐπιστήμονες.

Εἶναι ἀκόμη ἄγνωστο πῶς θά ἐξελιχθῆ τό νέο πείραμα τῶν δυνάμεων τῆς Νἐας Τάξεως μέ τό μεταλλαγμένο βακτήριο. Τό σίγουρο εἶναι ὅτι ἥ Νέα Τάξις πραγμάτων θά ἐπιβληθῆ, καί ἐπειδή στίς σύγχρονες κοινωνίες εἶναι δύσκολο νά ἐπιβάλης τήν θέλησι σου μέ τά συμβατικά ὅπλα….οἱ λαοί θά ἐξαναγκαστοῦν νά ὑποκύψουν στήν Νέα Παγκόσμια ἡγεσία μέ τά νέα βιολογικά ὅπλα πού ἑτοιμάζουν οἱ δυνατοί τοῦ πλανήτου.

Μέ τά νέα βιολογικά ὅπλα πού μποροῦν νά ἀφανίσουν αὐτούς πού θά ἀντιδράσουν, εἴτε αὐτοί εἶναι συγκεκριμένες ὁμάδες, εἴτε ὁλόκληροι πληθιυσμοί , εἴτε ἀκόμη καί ὁλόκληροι λαοί!!!

Ἑπτανήσιος (ἐλ. ὥρα)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply