Στόχος ἡ πτώχευσις ἢ ἡ κατάργησις τῶν Ἑλλήνων;

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕΠροσέξτε λεπτομέρειες:

Ἐργαζόμαστε μίαν ὁλόκληρη ζωή. Πληρώνουμε φόρους. Γιατί; Γιὰ  νὰ ἔχουμε μίαν πολιτεία ποὺ θὰ μᾶς προσφέρῃ στήν δύσκολη στιγμή μίαν νοσηλεία; Ἢ ἀκόμη καὶ τὴν προστασία τῆς ἀστυνομίας στὴν δύσκολη ὥρα; Τί ἄλλο; Γιατί ἀποφασίζουμε νὰ ζοῦμε σὲ ἕναν κοινωνικό ἱστό τέτοιον ποὺ σὲ ἕναν μεγάλο βαθμό μᾶς στερεῖ ἀρκετές ἐλευθερίες;

Τί ἐννοῶ; Ἐὰν ζούσαμε στὴν ζούγκλα, θὰ ἦταν διαφορετική ἡ ζωή μας. Ἄλλες ἐλευθερίες, ἄλλοι κίνδυνοι. Μειώνουμε τοὺς κινδύνους (θεωρητικῶς) ὅταν ἐντασσόμαστε σὲ ἕναν κοινωνικό ἰστό! Μικρὲς ἢ μεγάλες παραχωρήσεις στὶς ἀτομικές μας ἐλευθερίες, ἀνταμείβονται μὲ κάποια ἐπίπεδα ἀσφαλείας.

Τὰ ὁποῖα ὅμως; Ἐπιλέξαμε νὰ ζήσουμε στὴν Ἑλλάδα, μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στραβά καὶ τὰ ἴσια, εἴμαστε ἐν τάξει στὶς ὑποχρεώσεις μας ἀπέναντι στὴν Πολιτεία, φροντίζουμε νὰ μὴν ἐνοχλοῦμε τὸν γείτονά μας, νὰ σεβόμαστε καὶ νὰ ζοῦμε ἀξιοπρεπῶς. Καὶ τί λαμβάνουμε ὡς ἀνταπόδοσιν; Μήπως κάτι ἀπὸ τὰ ἀναμενόμενα;

Σαφῶς ὄχι.
Σήμερα στὴν χώρα μας διενεργεῖται τὸ μεγαλύτερον ἀνθρώπινον πείραμα ποὺ ἔχῃ ποτὲ συμβῇ παγκοσμίως. Ἡ καταλήστευσις τῶν ἐλαχίστων ποὺ ἀπέμειναν ἀπὸ  τὴν βαρυτάτη φορολογία, ἡ ἀπογύμνωσις τῶν ταμείων ἀπὸ ἀποθεματικὰ καὶ λοιπὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, τὸ πλιάτσικο, ἡ πείνα, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ τρομοκρατία, ἡ βία, ἡ ἀνεργία… εἶναι μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀντιμετωπίζουμε καθημερινῶς.
Γιατί;
Γιά νά μᾶς ἁρπάξουν ἁπλῶς τόν ὀρυκτό μας πλοῦτο;
Γιά νά χαριστῇ ὁ χρυσός μας καί οἱ ὑδρογονάνθρακες;
Ἤ ἁπλῶς γιά νά μᾶς καταστήσουν ἀπολύτως ἐλεγχομένους δούλους;
Πειραματόζωα…
Αὐτὸ μᾶς κατήντησαν. Πειραματόζωα. Καὶ δὲν λείπει κανένας ἀπὸ τὴν συνωμοσία. Καὶ «καλοὶ» καὶ «κακοὶ» καὶ «ἄσχετοι»!!!

Κι ἐρωτῶ…

Τότε γιατί νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ πληρώνουμε φόρους ; Ἐὰν ἡ ἀστυνομία, τὴν ὁποίαν ἐμεῖς πληρώνουμε, ἀντί νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν τάξι ποὺ δικαιούμαστε, προστατεύει τὸν ἀλητάμπουρα πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἐκπόρνευσι καί στήν ἐξαθλίωσιν;
Γιατί νά πληρώνουμε φόρους τήν στιγμή πού ὅλοι μας οἱ φόροι προωθοῦνται σέ παχυλούς μισθούς καρεκλοκενταύρων;
Γιατί νά πληρώνουμε τό ὁ,τιδήποτε ἐφ’  ὅσον κάθε φορά πού πληρώνουμε κάτι αὐτοί ἐπανέρχονται κτηνοδέστεροι κι ἀπαιτητικότεροι;

Γιατί νά πληρώνουμε γενικῶς; 
Μήπως πρέπει νά ἐπικεντρωθοῦμε μόνον στήν ἐπιβίωσίν μας καί νά ἀδιαφορήσουμε ἐν τελῶς γιά τίς τάχα μου φορολογικές ἐκκρεμότητες πού διαρκῶς προκύπτουν;

Σήμερα εἶναι τὰ χαράτσια, τὰ τεκμήρια διαβιώσεως, τὰ παιδιὰ ποὺ πλέον ἀναγνωρίζονται ὡς …εἶδος πολυτελείας… Κι ἔπεται δυσβάστακτος συνέχεια.

Πόσο ποιά εἶναι τό κομπόδεμα τοῦ Ἕλληνος γιά νά ἀντέξῃ σέ τέτοιες ἐπιδρομές; 
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἄλλος τώρα κι ἄλλος ἀργότερα, θὰ φθάσουμε ὅλοι στὸ σημεῖον νὰ μὴν μποροῦμε νὰ πληρώσουμε. Καί τότε τί θά συμβῇ; 
Θά μποῦμε στήν οὐρά γιά τήν καρμανιόλα; Ἤ μήπως τότε θά ἀποφασίσουμε νά τούς ἀμφισβητήσουμε καί νά κάνουμε τήν ἀνατροπή;
Πότε; Ὅταν θά ἔχουμε ΟΛΟΙ ἐξαθλιωθῇ; 
Καί γιατί δέν ἀπαντοῦμε τώρα στίς δράσεις τους μέ ἀδιαφορία καί σύνδεσίν τους μέ τό …ὑπερπέραν;

μες, ο λληνες, χουμε καταντήσει πολιορκημένοι, πρόσφυγες, μέσα στν χώρα μας. Κι λα ατ ξ ατίας τῶν «κυβερνώντων» φυσικά, ποὺ σὲ κάθε εὐκαιρία, κατεβάζοντας τὰ δικά τους βρακιά ἐκθέτουν τοὺς δικούς μας …κώλους!
Πόσες πιά ἐπιθέσεις θά ἀντέξουν οἱ …πισινοί μας;
Μήπως νά κάνουμε κανονική χρήσιν τους γράφοντας κι …ἀερίζοντας κανονικῶς τίς ὅποιες ἐπιθέσεις δεχόμεθα;

Ἡ μοναδική μας ἀντίστασις πλέον εἶναι ἡ μὴ συμμετοχή!
Μὴ πληρωμή! Μὴ ἀναγνώρισις τῶν ἀποφάσεών τους!
Πόσους πιά θά διώξουν; Πόσους θά φυλακίσουν; 
Ἔχουμε ἀντιληφθῇ πώς ἡ δύναμίς μας εἶναι ἡ ἀριθμητική μας ὑπεροχή; 
Ἔχουμε ἀντιληφθῇ πώς ἐάν ἀρνηθοῦμε ΟΛΟΙ νά συνεργήσουμε σέ λίγες ἡμέρες θά ἐξαφανισθοῦν;

Προσωπικῶς ἔχω ἀποφασίσῃ πλέον νὰ πληρώνω τὰ ἀπαραίτητα. Τροφή, μετακίνησις, ἐνέργεια, ἀσφάλισις ὀχήματος. Τίποτα περισσότερο. Ἔως ἐκεῖ! 
Τὰ ὑπόλοιπα νὰ πᾶν καὶ νὰ τὰ ζητήσουν ἀπὸ τὰ μαγαζάκια τοῦ Μπόμπολα, τοῦ Λάτση καὶ τοῦ Μυτιληναίου.

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Ο πολύχρωμες κουδουνίστρες, πο ντί ν προασπίσουν τ συμφέροντα το μαγαζιο πο τος πληρώνει, κάνουν τ δύνατα δυνατ γιὰ ν τ ποτελειώσουν. Δὲν ἀντιλαμβάνονται πὼς σὲ λίγο θὰ ἀντικατασταθοῦν κι αὐτοὶ ἀπὸ ἄλλους, λιγότερο φθαρμένους, ἀλλὰ περισσότερο ἀποφασισμένους νὰ ἐφαρμόσουν τὶς ἐντολὲς τῶν ἀνωτέρων τους.

φωτογραφία

 Καὶ φυσικὰ οὔτε λόγος γιὰ ἐξακολούθησι φορολογίας μας. Ἂς τελειώσῃ τὸ ἀνέκδοτο πιά… Δὲν γελᾶμε ἄλλο…

Φιλονόη.

 

Δν χετε καταλάβει μως, πς ἐὰν δν πάρχουμε μες, οτε κι σες θ πάρχετε.

(Visited 64 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Στόχος ἡ πτώχευσις ἢ ἡ κατάργησις τῶν Ἑλλήνων;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στόχος ἡ πτώχευσις ἢ ἡ κατάργησις τῶν Ἑλλήνων; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Σπατάλη φαιᾶς οὐσίας ἐπὶ ματαίῳ Φιλονόη.
    Μὲ δύο λόγια ὁ στὀχος δὲν εἶμναι οὔτε ἡ πτώχευσις οὔτε ἡ κατάργησις τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ ἡ ΕΞΑΘΛΙΩΣΙΣ. Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ ἐμεῖς τὸ ἐπιτρέπουμε.

Leave a Reply to Φιλονόη Cancel reply