Ἄς διεκδικήσουμε περισσότερο σεβασμὸ πρὸς τὰ παιδιά μας καὶ τὶς ἐπόμενες γενεές!!!

Ἄς διεκδικήσουμε περισσότερο σεβασμὸ πρὸς τὰ παιδιά μας καὶ τὶς ἐπόμενες γενεές!!!Πρὸ χθὲς λοιπὸν συνομιλοῦσα μὲ φίλους γιὰ τὸ νέο τερατούργημα ποὺ ἔχουν μοιράσῃ στὰ σχολεῖα μας καὶ τὸ ἀποκαλοῦν, κατ’ εὐφημισμόν, γραμματική.
Αὐτό, τὸ ἐκ παραλλήλου κτύπημα στὴν παιδεία, διὰ τῆς συνεργίας ἤ τῆς ἀδιαφορίας ἤ ἀκόμη καὶ τῆς ἀσχετοσύνης, τόσων καὶ τόσων ὑπουργῶν ἀ-παιδείας, πρέπει νὰ παύσῃ. Ἀρκετὸ κακὸ ἔχουν κάνῃ ἤδη. Καιρὸς νὰ τὸ σταματήσουμε!!!
Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὅλη ἡ χώρα ἀσχολεῖται μὲ τὸ ξεπούλημα καὶ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, δυστυχῶς, πέφτει στὶς πλᾶτες μόνον κάποιων ὁλίγων ἡ ἐξακολούθησις τῆς ἀποσύρσεως τῶν ἐν λόγῳ βιβλίων καὶ φυσικὰ τῆς ἀποκαταστάσεως σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν παιδεία.
Μίαν παιδεία, ποὺ τελικῶς τὴν χρησιμοποιοῦν ὄχι γιὰ νὰ μορφώνουν ἀλλὰ γιὰ νὰ παρα-μορφώνουν ἀνθρώπους, δουλοποιῶντας τους συστηματικῶς καὶ καθιστῶντας τους ὄργανα κι ἐργαλεῖα τῶν ἐκάστοτε κυβερνώντων. 

Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ διεκδικήσουμε τὴν ἀπόσυρσιν αὐτῶν τῶν βιβλίων, ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν μας.

Προσωπικῶς συνέταξα ἕνα κείμενον καὶ τὸ προώθησα σὲ ὅσα ὑπουργεῖα σχετίζονται, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως μὲ τὸ θέμα. Ἀκόμη καὶ στὰ ὑπουργεῖα προστασίας τοῦ πολίτου, δικαιοσύνης καὶ πολιτισμοῦ ἔστειλα μήνυμα. 
Θεωρῶ ὅμως πὼς μίαν μεμονωμένη ἀντίδρασις δὲν μπορεῖ νὰ φέρῃ κάποια οὐσιώδη ἀποτελέσματα.
Πρὸς τοῦτο λοιπὸν ζητῶ τὴν συνδρομὴ ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἀκόμη ἀντιλαμβάνονται πὼς πρέπει κι ὀφείλουν νὰ πολεμήσουν καὶ πὼς ὅλα ὅσα ἀφοροῦν στὴν πορεία τοῦ τόπου ἔχουν ἀφεθῇ στὰ δικά μας χέρια.

Σᾶς ζητῶ συν-Ἕλληνες καθημερινὸ βομβαρδισμὸ μὲ μηνύματα, ἰδίως πρὸς τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλην τὴν κυβέρνησιν.
Ἀπ΄  εὐθείας ἐπικοινωνία μὲ τὸν Σαμαρᾶ δὲν κατάφερα νὰ ἐντοπίσω. Βρῆκα ὅμως ἕνα «παραθυράκι» μέσῳ facebook, σὲ σελίδα ποὺ φυσικὰ δὲν διαχειρίζεται ὁ ἴδιος ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ: 

Ἀντώνης Σαμαρᾶς

Ἕνα ἄλλο μέσον ποὺ χρησιμοποίησα ἦταν ἡ σελίδα τῆς κυβερνήσεως, ποὺ διαθέτει εἰδικὴ φόρμα ἐπικοινωνίας καὶ μποροῦμε νὰ καταθέσουμε τὶς σκέψεις μας καὶ τὶς ἀπόψεις μας. 
Τὴν βρίσκετε ἐδῶ:

ἐπικοινωνία μὲ ὑπουργεῖα

Πατῶντας ἐπάνω στοὺς παραπάνω συνδέσμους ἀνοίγουν οἱ σελίδες ἐπικοινωνίας μὲ τὰ ὑπουργεῖα.

Ἐπίσης, ἔστειλα μήνυμα στὴν ΝΔ στὸν παρακάτω σύνδεσμο,

ἐπικοινωνία μὲ ΝΔ. 

Δῆλα δὴ ἀκόμη καὶ τὸν κομματικό τους μηχανισμὸ μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε γιὰ νὰ διεκδικήσουμε τὸ καλλίτερον γιὰ τὰ παιδιά μας. Ἀφῆστε ποὺ πιστεύω πὼς πιὸ εὔκολα βρίσκει κάποιος πρόσβασιν στὸν Σαμαρᾶ μέσῳ κόμματος παρὰ μέσῳ πρωθυπουργικοῦ γραφείου. 

Ἐπίσης, ἐπεὶ δὴ ὁ Σαμαρᾶς εἶναι μᾶλλον προστατευόμενον εἶδος, δὲν βρῆκα κάποιον τρόπο ἀμέσου ἐπικοινωνίας μαζύ του. Βρῆκα ὅμως τὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσιν τοῦ Σίμου Κεδίκογλου:
[email protected]

Τέλος, γιὰ τὸν Ἀρβανιτόπουλο, ξέρετε, αὐτὸν ποὺ δὲν τολμᾶ νὰ ἐκφέρῃ λόγο κι ἀντίλογο στὰ ἔργα τῶν προκατόχων του, μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ:

[email protected]

ἕναν ἄμεσον τρόπο ἐπικοινωνίας.

Γιὰ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ καὶ  ὑφυπουργούς του, ἐδῶ:

[email protected]
[email protected]

[email protected]

Προσωπικῶς χρησιμοποίησα ὅλους τοὺς τρόπους καὶ θὰ τὸ ἐπαναλάβω αὔριο καὶ μεθαύριο καὶ τέλος πάντων καθημερινῶς θὰ ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ θέμα, ἔως τῆς ἀποσύρσεως τῶν ἐν λόγῳ βιβλίων.

Γιὰ ὅσους πάλι προτιμοῦν τὴν προσωπικὴ ἐπαφὴ ἤ κάποιαν ἐπιστολή, μποροῦν νὰ βροῦν ὅλα τὰ στοιχεῖα τῶν ὑπουργείων ἐδῶ

στοιχεῖα ὑπουργείων, ὑπουργῶν καὶ ὑφυπουργῶν.

Ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ κάνουμε κάτι ὑπὲρ τῶν παιδιῶν μας καὶ ὑπὲρ ὅλων τῶν ἐπομένων γενεῶν, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους. Καὶ κυρίως μὲ διαμαρτυρίες καθημερινές. Τὸ λιγότερο ποὺ θὰ ἐπιτύχουμε εἶναι νὰ μᾶς προσέξουν. Δὲν μας ἐπιτρέπεται πλέον νὰ ὑποχωροῦμε σὲ κανέναν τομέα.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Γιὰ τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ παραπάνω χρειάζεται ἐγγραφή. Αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει νὰ στέκεται ὡς ἐμπόδιον. Διεκδικοῦμε τὴν Πατρίδα μας κι ἔχουμε ταὐτότητα. Νὰ τὸ θυμόμαστε.

Σημείωσις

δ κα τέσσερα σχεδν χρόνια δύο γραμματικς εχαν ναρτηθ στν διαδικτυακ τόπο το πουργείου κα προορίζονταν γι τ δημοτικ κα γυμνάσια τς χώρας.

Ατς ο γραμματικς σήμερα διδάσκουν πισήμως τν φωνητικ γραφ στ παιδιά μας.

ν κα θ πρεπε ν μν πιτραπ π κανέναν πουργ κάτι τέτοιο, πετράπ.

Ζητ π τν πουργ δικαιοσύνης ν παρέμβ πρ κειμένου ν παύσ τ κατ’ ξακολούθησιν γκλημα κατ τς γλώσσης κα τς ντιλήψεως τν παιδιν μας.

 

Δεκάδες νθρωποι τν γραμμάτων χουν τοποθετηθ κι χουν καταγγείλ τ πρόβλημα, λλ πουργς -παιδείας κωφεύει.

Τί γίνεται μέ τό πουργεον δικαιοσύνης; πάρχει;Με τόν πρωθυπουργό; Ὑπάρχει κάποιος πού νά ἐνδιαφέρεται καί νά νοιάζεται εἰλικρινῶς γιά τήν παιδεία σέ αὐτόν τόν τόπο;

 

Θέλω ν πιστεύω πς δν χάθηκε στοιχειώδης συνείδησις κόμη.

 

Λεπτομέρειες γι τ εδος κα γι τν στόχο τν συγκεκριμένων γραμματικν μπορετε ν διαβάσετε δ:

Φωνητικὴ γραφὴ καὶ στὰ Γυμνάσια!!! Ἰδίως σὲ αὐτά!

 

φωτογραφία

(Visited 216 times, 1 visits today)
Leave a Reply