Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα.

Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα. 1Ἤ ἡ σβάστιξ.
Δῆλα δή, τὸ πανάρχαιον Ἑλληνικὸν σύμβολον, ποὺ δήλωνε τὸν πανανθρωπισμό, σήμερα κατήντησε νὰ συμβολίζῃ τὴν ἀνεγκεφαλίτιδα καὶ τὸν μισανθρωπισμό.

Γιατί ἄρα γέ νά ἦταν τοποθετημένη σχεδόν σέ κάθε ναό;
Γιατί νά ἦταν ζωγραφισμένη σχεδόν σέ κάθε ἀγγεῖο;
Γιατί ἀκόμη καί προσφάτως, μόλις στίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰῶνος, τήν χρησιμοποίησαν ὡς βασικό στοιχεῖο συμβολισμοῦ σέ κεντρικά κτίρια τῶν Ἀθηνῶν;Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα. 2

Ποιά ἡ σημασία της; Ποιά ἡ πληροφορία πού κρύβει πίσω της; Τί πρέπει νά μάθουμε;Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα. 3

Ἡ κατάχρησις τοῦ συμβόλου καὶ ἡ ἁρπαγή του ἐκ τῶν ναζί, ἦταν ἕνα σαφές, κι ὁπωσδήποτε ὑπάνθρωπον κτύπημα κατὰ τῆς γνώσεως.
Θὰ καταφέρουμε σίγουρα νὰ τὴν ξανακερδίσουμε, τὴν τετραγάμμα μας, καθῶς ἐπίσης καὶ νὰ μάθουμε τὰ μυστικά της. Ἁπλῶς κι αὐτὸ θέλει τὸν χρόνο του, τὸν κόπο του καὶ τὸ τίμημά του.
Γιὰ τὴν ὤρα δὲν μᾶς πρέπει τέτοια γνώσις.
Προέχουν ἄλλα…. 

Θὰ τὸν ξαναβροῦμε ὅμως τὸν δρόμο μας…
Ποῦ θά μᾶς πάῃ;

Φιλονόη.
 φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἀπὸ τὸ ταινιάκι.

(Visited 949 times, 1 visits today)
Leave a Reply