Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε….

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε....33

Κι ἀρχίζω νὰ ἀνησυχῶ…

Δίας ἐδῶ, Δίας ἐκεῖ, Δίας καὶ παρὰ πέρα…

Δίας στὸ πορτοφόλι μας, Δίας καὶ μὲ παντιέρα….

Δίας μὲς στὰ σχολεῖα μας ἀλλὰ καὶ στὰ …βιβλία μας!

Δίας στὸν νόμο ἀλλὰ καὶ στὸν ἀστυνόμο…

Ἀλλὰ ἄς σταματήσω καλλίτερα τὰ ἀστεῖα.

Εἶναι πράγματι παράξενο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει.

Ἄν κι ὅλο τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν διαλύεται, τὰ μόνα ποὺ ἐξακολουθοῦν ἀκόμη νὰ λειτουργοῦν θαυμάσια, εἶναι τὰ προγράμματα Δίας.

Ἀκόμη καὶ στὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας τὸ ΔΙΑ βίου μάθησις δὲν λέει νὰ παύσῃ!!!

Ἕνα ΔΙΑ ποὺ μᾶλλον τρομοκρατεῖ παρὰ καθησυχάζει!!!
Ὅμως ἔχετε προσέξῃ κάτι πολύ σοβαρό;

Γιατί αὐτά τά προγράμματα, στό μεγαλύτερο τμῆμα τους, ἔχουν νά κάνουν μέ …χρῆμα, πελατειακές σχέσεις καί …ἄσκησιν ἤ διαφύλαξιν ἐξουσίας; Τί θέλει νά μᾶς πῇ ὁ ….ποιητής;

Ἐὰν θεωρήσω τὸ ΔΙΑ στὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας ὡς σύμπτωσιν, (ποὺ κατ’ ἐμὲ δὲν εἶναι!!!), ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι κατασταλτικὰ προγράμματα, προγράμματα ἐλέγχου καὶ προγράμματα παρακολουθήσεως.

Ἀπὸ τὸ ἁπλό, ἁπλούστερον τῆς μηχανοκινήτου ἀστυνομικῆς ὁμάδος, ἔως τὰ προγράμματα ἀναλήψεως μετρητῶν καὶ πελατολογίου.

Γιὰ προσέξτε λίγο καλλίτερα τὶς λεπτομέρειες…

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Βλέπετε κάτι περίεργον;

Ἤ μόνον ἐγώ τό βλέπω;

Πρόγραμμα ΔΙΑ βίου μαθήσεως: πρόγραμμα δημιουργίας ὑπηκόων.
Πρόγραμμα ἀστυνομεύσεως ΔΙΑΣ: πρόγραμμα καταστολῆς ὑπηκόων.
Πρόγραμμα τραπεζικῶν συναλλαγῶν ΔΙΑΣ: πρόγραμμα ἐλέγχου περιουσιακῶν στοιχείων καὶ συναλλαγῶν ὑπηκόων.
Πρόγραμμα διανομῆς συντάξεων μὲ τὴν ΔΙΑΣ: πρόγραμμα ἐπίσης ἐλέγχου περιουσιακῶν στοιχείων καὶ μετρητῶν ὑπηκόων.
Πρόγραμμα πελατῶν ΔΙΑΣ: πρόγραμμα παρακολουθήσεως οἰκονομικῶν συναλλαγῶν καὶ τζίρων.
Πρόγραμμα τυχερῶν παιχνιδιῶν ΔΙΑΣ: πρόγραμμα καταγραφῆς παθῶν, πασχόντων, ὑφαρπαγῆς περιουσιακῶν στοιχείων, ἀλλὰ καὶ παγιδεύσεως ἀφελῶν ὑπηκόων.
Πρόγραμμα κάπου μέσα στὰ πανεπιστημιακά μας ἱδρύματα ΔΙΑΣ: πρόγραμμα (ἐπιστημονικοφανοῦς βιτρίνος ἀλλὰ πάντα) δημιουργίας (καὶ συντηρήσεως πιστῶν) ὑπηκόων.
Πρόγραμμα διαστήματος ΔΙΑΣ: πρόγραμμα παρακολουθήσεως ὑπηκόων.
Πρόγραμμα συμβουλῶν ΔΙΑΣ γιὰ τὴν γεωργία: πρόγραμμα ἐλέγχου αὐταρκείας, σπόρων, διατροφῆς πάντα τῶν ὑπηκόων.

Γιατί λοιπόν τόσος προγραμματισμός ΔΙΑΣ;

Τί σημαίνει γιά κάποιους; Καί γιατί ὅ,τι συνδέεται μέ τήν καταστολή μας φέρει αὐτό τό ὄνομα;

Ὅμως ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα μὲ παραξενεύει ἰδιαιτέρως, κι ἐπεὶ δὴ τὰ θέματα τῆς παιδείας, τῆς ὑγείας, τῆς διατροφῆς, τῶν ὑδάτων, τῆς ἐξειδικευμένης ἐκπαιδεύσεως καθῶς ἐπίσης καὶ τῶν νέων τεχνολογιῶν, πιστεύω πὼς ἔχουν νὰ κάνουν κατὰ πολὺ μεγάλο μέρος μὲ τὶς ἐλευθερίες μας καὶ τὴν αὐτοδιαχείρισίν μας, ἀπεφάσισα νὰ σᾶς παρουσιάσω μερικὰ ἀκόμη εὑρήματά μου, τὰ ὁποῖα ὅλως τυχαίως ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψί μου.

Πανεπιστήμια ποὺ φέρουν τὸ ὄνομα ΔΙΑΣ. Προγράμματα ἐρευνητικά, ποὺ ἀφοροῦν στὴν καταγραφὴ καὶ στὴν συλλογὴ πληροφοριῶν γιὰ ἀσθενεῖς μὲ συγκεκριμένες παθήσεις ἤ γενικῶς γιὰ ἀσθενεῖς. Προγράμματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν παρακολούθησι τοῦ κλίματος. Ἀκόμη καὶ στὴν Κύπρο τὸ ἀντίστοιχον, διὰ βίου, πρόγραμμα ἐπιμορφώσεως ὀνομάζεται ΔΙΑΣ.

Ἄλλα θέματα ποὺ μπορεῖ κάποιος νὰ εὕρη, πέραν τῶν ἐμπορικῶν δραστηριοτήτων, ἐγχωρίων κι ἀλλοδαπῶν, μικρῶν καὶ μεγάλων ἑταιρειῶν, εἶναι εὐρωπαϊκὰ καὶ παγκόσμια προγράμματα, ἐπιμορφωτικά, ἐπικοινωνίας, προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου (λέμε καὶ μερικὰ ἀστεῖα κάπου κάπου!!!) ἀναπτύξεως, παροχῆς ὑπηρεσιῶν, γεωργίας, ὑδάτων … Μεγάλη ἐντύπωσιν μοῦ ἔκανε καὶ ἡ ἐνασχόλησις πολλῶν ἑταιρειῶν, ἀλλὰ ὄχι μόνον, μὲ ζητήματα διατροφῆς. Μικρῶν ἤ μεγάλων.
Γενικῶς, ἡ λέξις
ΔΙΑΣ εἶναι ἀρκετὰ διαδεδομένη ἀλλὰ σὲ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Κι αὐτὲς οἱ κατευθύνσεις οὐδόλως ἄσχετες μεταξύ τους εἶναι. Καὶ πολὺ φοβᾶμαι πὼς οὐδόλως ἀθῶες εἶναι.

Ἐπίσης, μέσα στὰ πολλὰ ποὺ ἐνετόπισα, μοῦ ἐνεφανίσθη μία σελὶς τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ, στὴν ὁποίαν ὅμως δὲν εἶδα καμμίαν ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματος ΔΙΑΣ κι ἀφοροῦσε στὸ νερό. Ἔκανα τὸν ἴδιον ἔλεγχο, μὲ τὶς ἴδιες λέξεις καὶ πάλι τὰ ἴδια. Ἄλλαξα τὶς λέξεις, πάλι ἡ ΟΥΝΕΣΚΟ ἐμπρός μου. Καταλήγω λοιπὸν στὸ συμπέρασμα πὼς κάπου πρέπει νὰ ἔχῃ ξεκινήσῃ ἴσως σὰν πρόγραμμα, μὲ τὴν ὀνομασία ΔΙΑΣ, ἀλλὰ στὴν πορεία μάλλον θὰ ἄλλαξε. Ἤ ἴσως νὰ εἶναι κάπου χωμένο, ἀλλὰ μὴ ὀρατὸ σὲ …περιέργους!!!

Ἀπορῶ ὅμως… Εἰλικρινῶς. Γιατί νά τό κρύψουν;

Πάντως οὐδόλως τυχαῖον θεωρῶ τὸ δεδομένον τοῦ ἐλέγχου τῶν ὑδάτων παγκοσμίως, καθῶς ἐπίσης καὶ τῆς τροφῆς. Ὁ παγκόσμιος ὀργανισμός, γιὰ παράδειγμα, τροφίμων καὶ γεωργίας, περιλαμβάνει πρόγραμμα ποὺ ὀνομάζει ΔΙΑΣ. Αὐτός ὅμως δέν εἶναι πού ἐφαρμόζει τήν Ἀτζέντα 21; Βάσει τῶν ὁδηγιῶν του δέν μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀπόλυτο ἐξάρτησιν ἀπό τά γενετικῶς τροποποιημένα τρόφιμα κι ἀπό τήν νανοτεχνολογία; Τυχαῖον κι αὐτό;
Μᾶς ζώνει… Μᾶς ζώνει ἀπὸ παντοῦ…
Δὲν ξέρω ἐὰν εἶναι συμπτώσεις ὅλα αὐτά, ἤ ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλὰ μὲ προβλημάτισε.

Ἡ ἰδέα ἔπεσε ἀπὸ τὸν θεῖο, ἀλλὰ ἀφοροῦσε στὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα μας καὶ ἰδίως στὸ χρῆμα. Ποῦ νά φαντασθῶ πώς ὅλος ὁ πλανήτης ἔχει ξεκινήσῃ ἕναν πολύ περίεργο χορό πού βασίζεται σέ προγράμματα ΔΙΑΣ;

Τέλος, ἐπεὶ δὴ κάποιοι φίλοι, δωδεκαθεϊστές, ἤ συμπαθοῦντες τοῦ δωδεκαθεϊσμοῦ, θὰ ἐκνευρισθοῦν, θέλω νὰ τοὺς προλάβω. Δὲν εἶναι δικό μου ἐπινόημα ὅλα αὐτὰ ποὺ σᾶς παρουσίασα. Εἶναι μία περίεργη πραγματικότης, ποὺ ὅμως εἶμαι βεβαία πὼς διάφοροι μηχανισμοὶ συνδέουν κάθε ἐπὶ μέρους εὕρημά μου. Καὶ δυστυχῶς, ναί, πολὺ δυστυχῶς, οὐδὲ μία σύμπτωσις ὑφίσταται πίσω ἀπὸ τὶς ὁποίες, φαινομενικῶς, τυχαιότητες.

Λές νά; Ἄ μπᾶ... Κι ἐὰν ὅμως... Ἔ, τότε...

Λές νά;
Ἄ μπᾶ…
Κι ἐὰν ὅμως…
Ἔ, τότε…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἡ λέξις Δίας σημαίνει διαιρῶ. Ἐὰν ὅμως ἐπιστρέψω στὸ «ΔΙΑ βίου μάθησις», συνειδητοποιῶ πὼς μὲ αὐτὰ τὰ ἀπαιδευτικὰ προγράμματα ποὺ ἔχουν ἐφαρμόσῃ, διαιροῦν, χωρίζουν τὸν ἐγκέφαλο τῶν παιδιῶν μας, ἀπομακρύνοντάς τα ἀπὸ τὴν πραγματική τους Ἀνάγκη καὶ πορεία. Ἤ ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν Φύσιν τους. Λέτε λοιπόν ἀκόμη πώς εἶναι τυχαῖα ὅλα τά παραπάνω;

Υ.Γ. 2. Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν σημαίνει διαίρεσις, τότε μήπως κι ἔνα σύμπτωμα τῶν κοινωνιῶν μας, πού εἶναι ἡ διαίρεσις, διόλου ἄσχετον εἶναι;

Υ.Γ.3. Τελικῶς μήπως μέσῳ προγραμμάτων πού ὀνομάζονται ΔΙΑΣ, καταφέρνουν νά ἐλέγχουν τροφή, ἀέρα, νερό, ἀσφάλειά τους, παρακολουθήσεις, ἐνέργεια κι ὅ,τι ἄλλο μᾶς καθιστᾶ ἐμᾶς κι ἐπισήμως δούλους τους;

 

Σημείωσις

Μέσα ἀπὸ τὰ παραπάνω μοῦ ἐδημιουργήθησαν κάποιες ἀπορίες.
Κάποιος, ἤ κάποιοι, ἤ τέλος πάντων κάποιο κεντρικὸ πρόγραμμα, μεριμνᾷ πρὸ κειμένου νὰ ἀφανισθῇ, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ νωρίτερα ἐλεγχθῇ, τὸ ἀνθρώπινον εἶδος.
Τὸ κάνουν μέσα ἀπὸ προγράμματα

 • Γεωμηχανικῆς, ἐλέγχου δῆλα δὴ τοῦ κλίματος.
  (Προσέξτε κι ἐρευνῆστε τὰ προγράμματα ἀλλαγῆς κι ἐλέγχου κλίματος!!! Θὰ τρομάξετε!!!)
 • Διατροφῆς, ἐλέγχου τῆς τροφῆς καὶ τῶν σπόρων.
  (Λέτε καί ὁ ΜΟΝΣΑΝΤΟ νά λειτουργῇ ὑπό καθεστῶς προγράμματος ΔΙΑΣ;)
 • Ὑγείας,ἐλέγχου τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως, τῶν φαρμάκων, τῆς καθαρῆς τροφῆς, καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τῆς ἐπιβιώσεῶς μας.
  (Τί εἶναι οἱ ἀεροψεκασμοί; Οἱ ψεκασμοί; Τά φυτοφάρμακα; Ἡ διάλυσις τῶν συστημάτων ὑγείας; Ἡ κλασσική ἰατρική πού τελικῶς …σκοτώνει;)
 • Παιδείας, ἐλέγχου τοῦ τὶ μαθαίνουμε, πῶς, ἀπὸ ποιούς, πρὸ κειμένου νὰ παραγόνται στρατιὲς ὑπακούων ὑπηκόων.
  (Κάτι μέ τό διάσπασις, διαίρεσις, ἀκύρωσις σκέψεως παίζει ἄρα γέ;)
 • Ἀστυνομεύσεως καὶ καταστολῆς, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τολμᾷ ὁ ὁποιοσδήποτε νὰ ἀντιδράσῃ στὸ ὁ,τιδήποτε.
  (Δορυφόροι, ἀστυνομίες, κλειστὰ κυκλώματα παρακολουθήσεως…) Ἄλλως τε, ἀκόμη καὶ τὸ πρόγραμμα «Ξένιος Ζεύς» ἀπὸ τὴν ὁμάδα ΔΙΑΣ ἐκτελεῖται!!! (Μήπως νά ἐρευνήσω καί τό ὄνομα ΖΕΥΣ; Λέτε νά βρῶ κι ἄλλα …διαμάντια;)
 • Βιολογίας, γενετικῆς, πρὸ κειμένου νὰ ἀλλοιωθοῦν τὰ γενετικὰ δεδομένα τοῦ πλανήτου καὶ κατ’ ἐπέκτασιν νὰ λειτουργοῦν ὡς ἐλέγξιμα ἀντικείμενα.
  (Ἀναζητήσατε μόνον τὴν ἐπίδρασι τῶν ἐμβολίων στὴν ὁρμονική μας πληροφορία καὶ τὴν ἀλλαγὴ φύλου ποὺ προκαλεῖται. Θὰ πέσετε ἀπὸ τὰ σύννεφα ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις!!!)

Τί μᾶς κάνουν δῆλα δή; Μᾶς λοβοτομοῦν, μᾶς ἀῤῥωσταίνουν, μᾶς δολοφονοῦν, μᾶς παρακολουθοῦν, μᾶς καταγράφουν, μᾶς σφραγίζουν, μᾶς ἀφαιροῦν τὸ δικαίωμα αὐτοδιαχειρίσεως, μᾶς ἀποκόβουν ἀπὸ πρωτογενεῖς πηγές, μᾶς περιορίζουν τὴν ἀντίληψι, μᾶς στεροῦν τὴν γνώσι πρὸ κειμένου ἤ νὰ μᾶς χρησιμοποιήσουν ὡς ὑπάκουα στρατιωτάκια ἤ ὡς …νεκρούς, ἐὰν κρίνουν πὼς τοὺς βαραίνουμε. Οὐσιαστικῶς πραγματοποιεῖται ἤδη μία παγκόσμιος γενοκτονία, τέτοια ποὺ δὲν θὰ ἀφήσῃ στὸν πλανήτη τίποτα ζωντανό, παρὰ μόνον αὐτὰ τὰ ὄντα ποὺ θὰ ἔχουν πρωτύτερα λάβῃ τὴν σφραγίδα τοῦ ἰδανικοῦ ἐκείνου εἴδους, ποὺ ὅμως δὲν θὰ ἔχῃ λόγο, σκέψιν, ἀντίληψιν. Θὰ εἶναι δῆλα δὴ ὁ ἀπόλυτος δοῦλος!!!!
Ἀρρωστημένο; Ναί, ἀλλὰ ἀληθές!!! Καὶ διόλου …νέον!!! Παλαιότατον!

Ἡ πρόθεσις δημιουργίας αὐτοῦ τοῦ εἴδους δούλων εἶναι παναρχαία… Δὲν ξέρω πόσο, ἀλλὰ πολύ!!! Πάρα πολύ!!! Στόχος τῶν κρατούντων πάντα ἦταν νὰ ἔχουν τὸ τέλειο ἐκεῖνο εἶδος δούλων ποὺ στά πάντα θά λέῃ ΝΑΙ, δίχως νά μπορῇ νά ἀντιδρᾷ καί νά ἀπειλῇ τήν ὅποιαν ἐξουσία.

Ὅμως πότε ξεκίνησε; Ἀπό ποῦ; Ποιόν; Γιατί; Καί τί σχέσιν ἔχει αὐτό μέ τό ὄνομα ΔΙΑΣ;

Ἐπεὶ δὴ τὴν μόνη καταγεγραμμένη σχέσιν τὴν εὑρίσκουμε στὸν Αἰσχύλο, καὶ στὸ ἔργο του Προμηθεὺς Δεσμώτης, ἀναγκαστικὰ πρέπει νὰ ἀνατρέξω στὰ γραφόμενά του. (Μὲ λίγη …βοήθεια ἀπὸ τὸν θεῖο ὁ συνειρμός!!!)

Γράφει λοιπὸν ὁ παπποῦς Αἰσχύλος (Α’ Ἐπεισόδιον, διάλογος Κορυφαίας καὶ Προμηθέως, 228-234σ.. Στὸ τέλος τῆς δημοσιεύσεως παραθέτω ὅλο τὸ ἀπόσπασμα, ἀπὸ 193-241σ. Ὅλα τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δημητρίου Λαζογιώργου Ἑλληνικοῦ, ἐκδόσεις Νέα Θέσις, Ἀθῆναι 1990.):

ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς θρόνον

καθέζετ᾽, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα

ἄλλοισιν ἄλλα καὶ διεστοιχίζετο

ἀρχήν· βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον

οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος

τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον.
καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ.

Ποὺ σημαίνει:

Εὐθὺς μόλις ἐκάθισε στὸν πατρικὸ τὸν θρόνο

ἀμέσως στοὺς θεοὺς μοιράζει δῶρα,

ἄλλα στὸν ἕν΄ ἄλλα στὸν ἄλλο, καὶ τὴν ἐξουσία

διαχειριζόταν. Μὰ γιὰ τοὺς δύσμοιρους ἀνθρώπους σκέψη

δὲν ἔκανε καμμιά, ἀλλ ἤθελε ἀφοῦ τοὺς

ἀφανίσει ὅλους, καινούργιο νὰ δημιουργήσῃ γένος.

Κάτι περίεργες συμπτώσεις ὅμως… Ἔ;
Λέτε νά ἐξακολουθοῦμε νά διαβιοῦμε ὑπό τό ἴδιο πρόγραμμα-ἀρχή, πού ὁ Προμηθεύς, ὁ πραγματικός μας πρόγονος, πολέμησε;

Μπᾶ… Κι αὐτὸ σύμπτωσις εἶναι… Καραμπινάτη!
Τέλος, μία ἀκόμη μεγαλυτέρα ἀπορία.
Τί σχέσιν ἔχουν ὅλα αὐτά μέ τήν ΝΑΣΑ καί τό ἔργο τοῦ Παπαθανασίου Μυθωδία; (Ἤ Μυθοδία ἤ Μυθωδεία ἤ τέλος πάντων ὅπως ὁ καθεὶς θέλει νὰ τὸ γράφῃ…!!!)
Πότε συνέβῃ; Γιατί ἡ ΝΑΣΑ, κατ’ ἐξοχήν ὄργανον κι ἐργαλεῖον τῶν κοσμοεξουσιαστῶν, ἔστησε μίαν τέτοιαν παράστασιν μέσα στόν ναό τοῦ Διός, ἐντός φυσικά τοῦ ὁποίου χωροῦσαν μόνον οἱ ἄδοντες; Γιατί ἡ Τζιροπούλου ἐσυνεργάσθη μέ τήν ΝΑΣΑ πρό κειμένου νά ὑμνηθῆ ὁ Δίας; Τί κόψιμο ἔπιασε ὅλον τόν πλανήτη ἐκεῖνες τίς ὧρες νά στρέψῃ ὅλα του τά μέσα παρακολουθήσεως πρός τόν ναό τοῦ Διός καί ταὐτοχρόνως νά στέλνῃ τό μήνυμα στόν Ἄρη; Θά μποροῦσε κάποιος σοφός νά μοῦ ἀπαντήσῃ κι ἐμένα; Διότι κάπου χάθηκα μέσα σὲ τόσους ...Δίες... Καί γιατί μία στρατιά ἀσχέτων (καί βαρβάρων θὰ συνεπλήρωνα!!!) οὔρλιαζε «ΔΙΑ ΕΛΑ, ΔΙΑ ΕΛΑ, ΔΙΑ ΕΛΑ….» καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τῆς παραστάσεως;

 

This slideshow requires JavaScript.

Δέν σᾶς ἀκούγεται κάπως …ἀπειλητικό ὅλο αὐτό;

Ἐμέναν πάντως αἰσθάνομαι νὰ μὲ ἀπειλῇ!

Αἰσχύλου, Προμηθεὺς Δεσμώτης

Χορός.

πάντ᾽ ἐκκάλυψον καὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον,

ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάματι,

οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς αἰκίζεται·

δίδαξον ἡμᾶς, εἴ τι μὴ βλάπτει λόγῳ.

Προμηθεύς.

ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε,

ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῇ δὲ δύσποτμα.

ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες χόλου

στάσις τ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροθύνετο,

οἱ μὲν θέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον,
ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆθεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν
σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν θεῶν,
ἐνταῦθ᾽ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιθεῖν
Τιτᾶνας, Οὐρανοῦ τε καὶ Χθονὸς τέκνα,
οὐκ ἠδυνήθην. αἱμύλας δὲ μηχανὰς
ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν
ᾤοντ᾽ ἀμοχθεὶ πρὸς βίαν τε δεσπόσειν·
ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις,
καὶ Γαῖα, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία,
τὸ μέλλον κραίνοιτο προυτεθεσπίκει,
ὡς οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερόν
χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας κρατεῖν.
τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου
οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν.
κράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε
ἐφαίνετ᾽ εἶναι προσλαβόντα μητέρα
ἑκόνθ᾽ ἑκόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν.
ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαθὴς
κευθμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον
αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ
ὁ τῶν θεῶν τύραννος ὠφελημένος
κακαῖσι ποιναῖς ταῖσδὲ μ᾽ ἐξημείψατο.
ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι

νόσημα, τοῖς φίλοισι μὴ πεποιθέναι.
ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽, αἰτίαν καθ᾽ ἥντινα
αἰκίζεταί με, τοῦτο δὴ σαφηνιῶ.

ὅπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς θρόνον
καθέζετ᾽, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα
ἄλλοισιν ἄλλα καὶ διεστοιχίζετο
ἀρχήν· βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον
οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος
τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον.
καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ.

ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽· ἐξελυσάμην βροτοὺς

τὸ μὴ διαρραισθέντας εἰς Ἅιδου μολεῖν.

τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι,
πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰκτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν·
θνητοὺς δ᾽ ἐν οἴκτῳ προθέμενος, τούτου τυχεῖν
οὐκ ἠξιώθην αὐτός, ἀλλὰ νηλεῶς

ὧδ᾽ ἐρρύθμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς θέα.

Στίχοι Μυθωδίας

(ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ) (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ)

ΔΙ–Α Ε–ΛΑ

ΔΙ–Α Ε–ΛΑ
ΔΙ-Α Ε–ΛΑ

ΔΙ-Α Ε–ΛΑ

ΔΙ-Α Ε—ΛΑ

ΔΙ-Α Ε–ΛΑ

ΔΙ-Α Ε–ΛΑ

ΔΙ-Α Ε–ΛΑ

ΔΙ-Α Ε—ΛΑ

ΔΙ-Α Ε–ΛΑ
ΕΛΑ

ΔΙ-Α Ε-ΡΩ-ΤΑ ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ (ΕΛΑ)

– ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ

ΖΗ-ΤΩ ΣΥ Ε-ΛΑ ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ
– ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ

ΔΙ-Α ΣΥ ΘΕ ΜΟΥ ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ
ΕΣΩ ΜΕΝ ΣΥ ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ
ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕ ΕΣΥ ΠΑΙ ΔΕΙ

ΕΝ ΖΗΝ ΘΕ-ΟΣ

ΕΝ ΖΗΝ ΘΕ-ΟΣ

ΖΗ-ΤΩ ΤΕ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΕ

ΖΗ-ΤΩ ΤΕ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΕ

ΜΟΝΗ ΤΕ ΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕΝ

ΜΟΝΗ ΤΕ ΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕΝ

ΠΑΙ ΖΕΥ ΠΑΙ ΔΕ ΠΑΙ ΔΗ

ΠΑΙ ΖΕΥ ΠΑΙ ΔΗ ΠΑΙ ΔΗ ΠΑΙ

ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΩΣ ΔΙΗ

ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΩΣ ΔΙΗ

ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΩΣ ΔΙΗ

ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΩΣ ΔΙΗ (ΓΥΝ.Χ) ΔΙ-

ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΩΣ ΔΙΗ (ΓΥΝ.Χ) Α ΤΕ

ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΩΣ ΔΙΗ (ΓΥΝ.Χ) ΤΗΝ ΔΗ-

ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΩΣ ΔΙΗ (ΓΥΝ.Χ) ΜΗ-ΤΡΑ

ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΝΤΩΣ ΔΙΗ (ΓΥΝ.Χ) Ε-ΛΑ
ΔΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΔΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΕΩΜΕΝ ΣΟΙ

Ω Ω ΔΙΑ ΕΝ ΘΕΕ

Ω Ω ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΕΙ

ΗΜΕΤΕΡΕ ΗΜΕΤΕΡΕ ΕΝ ΖΕΥ

Α-ΜΕ-ΜΠΤΕ

ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΘΕΕ
ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΕΥ ΖΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΕΕΕΕ

EΕΕΕΕΛ-ΛHN

ΕΚΑΜΝΕ ΣΕ

Ω ΔΙΑ ΕΝ ΕΚΑΜΝΕ ΣΕ

Ω ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΕΙ

ΟΔΕΥΕΤΑΙ

ΕΝ EN

ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΘΕΕ

ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΔΕΩΜΕΝ ΣΟΙ

ENIOTE ΟΔΕΥΕΤΑΙ

ΗΡΘΕ ΕΔΩ ΚΙ ΕΙΔΕ ΤΟ ΦΩΣ

ΕΝ Ω ΔΙΑ EN ΘΕΕ

ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ ΘΕΕ

Ω ΔΙΑ ΕΝ ΘΕΕ

ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ

ΠΟΟΟΤΕ Ω

Ω ΔΙΑ ΕΝ ΕΚΑΜΝΕ ΕΚΑΜΝΕ

ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ Σ’ΕΚΑΜΝΕ ΕΚΑΜΝΕ

ENIOTE ΟΔΕΥΕΤΑΙ

ΗΡΘΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΙΔΕ ΤΟ ΦΩΣ

ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΘΕΕ

ΣΕ ΕΚΑΜΝΕ

ΣΕ ΕΚΑΜΝΕ ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ

ΣΕ ΕΚΑΜΝΕ ΣΕ ΕΚΑΜΝΕ ΣΕ

Ω ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ‘ΔΩ

ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ

ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ

ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΕ

HΡΘΕ ΕΔΩΩΩ

ΠΟΟΟΤΕΕΕ ΘΑΑΑΑ ‘ΡΘΕΙΙΙΙ ΕΔΩ
ΠΟΤΕ ΘΑ ΄ΡΘΕΙ

ΠΟΤΕ ΘΑ ‘ΡΘΕΙ ΕΔΩ

ΕΙ ΔΙΑ ΕΝ ΖΕΥ ΠΛΗΝ

ΗΜΕΤΕΡΕ

ΕΝ ΖΕΥ

ΕΝ ΔΙΑ ΕΝ ΕΥ ΖΗΝ

ΑΠΕΡΑΝΤΕ

ΠΟ-ΤΕ

ΖΗΝ

ΠΑΤΕΡΑ ΖΗΝΑ, ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΟΣΟΙ ΚΑΤΗΛΘΑΝ ΗΛΥΣΙΑ ΑΣ ΜΝΩΜΕΝ ΑΝΕΥ ΣΟΥ
KATEBHKAN ΜΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΑΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΙΣ ΘΥΜΑΤΑΙ
ΑΝΤΑ ΟΡΙΖΕ ΜΑΣ ΧΡΗ
ΟΥΧΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΙ ΔΑ-ΝΕΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΡΙΖΑΤΟ<
ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΗ ΠΑΤΕΡΑ
ΠΥΡΩΜΑ ΣΟΥ ΑΙΤΩ
ΤΙ ΕΙ ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΓΑ

(ΧΟΡΟΣ)

ΕΙΣ ΣΕ ΑΓΓΕΛΕ

ΑΜΕΜΠΤΕ ΚΑΙ

ΑΧΡΑΝΤΕ ΘΕΕ

ΑΜΕΜΠΤΕ

ΕΡΧΟΜΕΝΕ ΘΕΙΕ

ΠΑΛΙΝ ΣΥ

ΕΡΧΟΜΕΝΕ ΘΕΕ
ΤΩΡΑ ΑΠΟΟΟΟΛΛΩΝ ΔΕΙ
ΠΥΡΩΜΑ ΔΕ ΘΕΕ ΖΗΤΩ

(ΧΟΡΟΣ)

ΚΑΤΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΜΕΝ ΕΕΕΕΕΕΕΥ ΣΕ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΙ

ΟΥΧΙ ΜΗ ΔΕΙ ΠΟΤΕ

ΑΝΑ ΤΗΝ ΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΧΩ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ
Ω (ΖΕΙ) ΝΥΞ ΕΙ (ΠΑΝΤΑ ΖΕΙ)
ΟΤΙ ΕΙΔA
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΙΔA
ΑΝΑΖΗΤΑ – ΑΝΑ ΤΗΝ ΓΑ

ΑΝΑΖΗΤΑ

ΑΑΑΑΘΑΑΑΝΑΤΟΝ ΖΩΗ (ΑΝΑΖΗΤΕΙ)

ΜΥΣΤΙΚΑ ΜΙΛΑ

ΚΟΙΤΑ ΝΑ, ΠΑΝΤΟΥ ΝΑ ΠΑΛΛΕΤΟ!

ΜΥΥΥΣΤΙΙTΙΙΙΙΙΚΑΑΑΑ ΑΘΑΝΑΤΟΟΟΟΟΝ ΖΩΗ!

(ΧΟΡΟΣ)

ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΡΕΙΕ

ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΡΕΙΕ

ΑΝΑΖΗΗΗΗΤΑ

ΑΝΑΖΗΗΤΑ

ΩΩΩΩ….

ΜΕΝ ΕΙΠΩ, ΟΥΤΩ ΔΕΙ ΠΟΤ’ ΕΡΘΩ ΕΔΩ Ω ΑΣΤΡΑΠΗ

ΑΝΑ ΤΗΝ ΓΑ, ΘΑ ‘ΛΘΗ

ΘΑ ΕΛΘΩ,

ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩ

ΖΗΤΑ ΤΟ ΦΩΣ

ΕΙΣ ΤΩ ΔΙΙ ΣΟΦΑ

ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ

ΟΤΙ ΘΑ – ΖΩ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ ΑΝΑ ΤΗΝ ΓΑ

ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ – ΣΤΗ ΓΑ

ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΘΑ ‘ΝΑΙ

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕΙ ΟΤΙ ΗΜΙΝ

ΘΑ ‘ΛΘΗ

ΘΑ ‘ΛΘΗ

Ω ΝΑΙ ΘΑ ‘ΛΘΗ

Ω ΝΑΙ ΘΑ ‘ΛΘΗ – ΕΔΩ

ΑΝΑ ΤΗΝ, ΤΗΝ ΓΑ

ΘΑ ‘ΛΘΗ

ΑΡΗ ΩΣ ΦΩΤΕΙ ΘΑ..

ΠΡΟΣΜΟΝΕΙ ΝΑ…

(ΧΟΡΟΣ)

ΔΙΑ ΘΕΕ ΕΛΑ ΕΔΩ

ΕΦΙΧΘΕΙ Η ΗΩ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑ

ΑΡΗ ΩΣ ΦΩ-(ΧΟΡΟΣ:ΗΡΘΕ)-ΤΕΙ ΕΔΩ

(ΧΟΡΟΣ)

ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΝ

ΑΡΗ ΩΣ ΑΕΙ ΠΝΟΥ

ΚΑΤΕΒΑ

(ΧΟΡΟΣ)

ΜΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ ΘΕΑΜΕΝΕ

Η ΜΗΤΕΡΑ

(ΧΟΡΟΣ)

ΟΥ ΣΥ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕ ΕΔΩ

(ΧΟΡΟΣ: ΜΗ ΣΥ ΝΑ ΕΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ) ΜΗ Δῌ ΝΥΚΤΑ ΟΥΤΕ ΕΔΩ

(ΧΟΡΟΣ)

ΜΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΩΡΑ ΕΔΩ

ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΟΥ ΣΥ ΜΕΝ ΕΔΩ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΕΦΙΧΘΕΙ ΕΔΩ!

(ΧΟΡΟΣ)

ΜΕΝ ΔΕ ΕΥ ΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΜΕΝ ΣΕ ΕΥ ΔΕ ΤΟ ΛΟΓΟ

ΤΩΡΑ ΕΥ ΖΗΤΑΩ
ΠΑΤΡΙΔΑ

(ΧΟΡΟΣ)

ΘΕΑΜΕΝ ΣΥΝΕΧΩΣ

ΕΛΑ ΔΙΑ – ΤΩΡΑ

ΤΩΡΑ ΔΙΑ

ΕΛΑ ΔΙΑ – ΕΔΩ

ΕΛΑ ΔΙΑ – ΕΔΩ
ΤΩΡΑ ΔΙΑ – ΕΔΩ
ΕΛΑ ΔΙΑ – ΕΔΩ

ΤΩΡΑ ΔΙΑ – ΕΔΩ
ΕΛΑ ΔΙΑ – ΕΔΩ
ΤΩΡΑ ΔΙΑ – ΕΔΩ
ΤΩΡΑ
ΔΙΑ – ΑΕΙ
ΕΛΑ
ΔΙΑ – ΑΕΙ
ΕΛΑ
ΔΙΑ – ΑΕΙ
ΕΛΑ
ΔΙΑ – ΑΕΙ
ΕΛΑ
ΔΙΑ – ΑΕΙ
ΕΛΑ…
ΩΩΩΩ
ΔΕΙΜΟ ΕΕΕΛΘΕΕΕ
ΔΕΙΜΟ
ΔΕΙΜΟ
ΚΑΤΕΒΑ ΑΡΜΑ
Ω ΔΕΙΜΟ ΕΕΕΛΘΕΕΕ ΕΔΩ
ΕΕΕΛΑ
ΔΕΙΜΟ ΑΡΜ΄ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟ
ΕΛΑ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ
Ω ΔΕΙΜΟ ΕΛΑ ΕΔΩ ΤΑΧΥ

(ΧΟΡΟΣ)
ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΕΣΥ ΠΑΝΘ΄ ΟΡΑ
ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ
ΕΛΑ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΛΑ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΠΑΝΤΑ ΘΑ Ζῌ
ΠΑΝΤΕΙ ΘΑΡΡΩ
ΒΑΛΕ ΠΛΩΡΗ ΤΗ ΓΑ

(ΧΟΡΟΣ)

ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΕΣΥ ΠΑΝΘ’ ΟΡΑ

ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΗ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ

ΔΕΙΜΟ ΑΕΙ ΝΑ ‘ΡΘῌ

ΓΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡ

ΑΡΜΑ Ω NYXT’ ΑΡΡΗΤΑ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ

ΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΑ

ΟΤΙ ΓΑΡ
ΟΥ ΤΗ ΟΥ

ΜΗ Δῌ

ΜΗ THΝ NA Δῌ
ΜΗ TΗΝ NA ‘ΡΘῌ
ΜΗ THΝ NA Δῌ
ΜΗ THΝ NA ‘ΡΘῌ

(ΧΟΡΟΣ)

ΕΣΥ ΔΕ ΑΜΥΝΕΤ’ ΑΠΟ ΜΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΘΩ

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΩ ΔΩΣΕ

ΕΙΘΕ

ΕΙΘΕ

ΕΣΕ Ω ΑΝΙΚΗΤΕ ΑΝΔΡΑ

ΑΜΥΝΕΤΑΙ (Σ) (Σ)

ΕΙ ΤΥΓΧΑΜΕΝ ΣΥ ΜΕΝ

ΑΜΥΝ (Σ) ΩΜΕΝ (Σ)

ΑΜΥΝΩΜΕΝ

ΑΜΥΝΩΜΕΝ

(Σ)ΕΛΛΗΝΟΣ

ΣΕΛΗΝ’ ΟΥ

Α (Σ)

Α (Σ)

ΑΑΑΑΑ (Σ)

ΩΔΗ

ΤΩ ΔΙΑ

Ω ΔΙΑ

ΩΔΗ (Σ)(Σ)

Ω ΔΙΑ

ΩΔΗ (Σ)(Σ)

ΤΩ ΔΙΑ

ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ

ΜΗ ΤΙΣ ΕΙ

ΜΗ ΤΗΝ

ΕΦΟΒΗΘΕΙ….

…ΕΙ ΤΗ ΔΕΙ!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ (Σ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΗΧΟΙ!

(ΧΟΡΟΣ)

ΗΛΘΕ Ω ΔΙΑ – ΟΔΥΣΣΕΑ

ΗΛΘΕ Ω ΔΙΑ

(ΧΟΡΟΣ)

ΗΛΘΕ Ω ΟΔΥΣΣΕΑ

ΗΛΘΕ Ω ΔΙΑ

ΤΗ ΘΝΗΤΗ

ΤΗ ΘΝΗΤΗ

ΤΗ ΘΝΗΤΗ

ΤΗ ΘΝΗΤΗ

ΩΣ ΖΗΤΕΙ

Η ΜΗΤΕΡΑ

ΤΗι ΘΝΗΤΗι ΜΗ ΣΥΜΒΕΙ

Ω ΑΡΗ Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ

ΜΑΡΤΥΡΑ ΗΣΥΧΑ

ΜΕΘΥΣΜΕΝΑ

ΜΗ ΣΥΜΒΕΙ

Η ΜΗΝΗ

ΟΤΙ Η

ΖΗΤΩΜΕΝΗ ΖΕΙ

ΜΑΚΡΙΝΑ ΗΣΥΧΑ

ΠΕΜΠΤΕΙ ΖΕΙ

ΑΚOIMHTH

ΜΑΣ ΜΙΛΕΙ

Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ

(ΧΟΡΟΣ)

ΕΝΑ ‘XEI ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΟΔΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΗ -ΕΛΘΕ ΕΔΩ ΜΕΝ-

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΕΙΠΩ OTI ΗΛΘΕ

ΜΑΡΤΥΡΑ

ΜΑΣ ΜΙΛΑ

ΜΕΘΥΣΜΕΝΑ

ΜΗ ΤΙΣ ΜΗ

ΜΗ ΔΕΙ

ΟΤΙ ΖΕΙ Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ

ΤΗ ΘΝΗΤΗ

ΩΣ ΖΗΤΕΙ
ΜΗ ΘΝΗΘΕΙ
ΜΑΣ ΜΙΛΕΙ
ΘΕ ΗΜΕΙΣ ΠΕΙ
ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
ΜΗ ΘΝΗΘΕΙ
ΟΦΕΛΕΙ
ΤΗ ΜΗΝΗ
ΜΗ ΣΥΜΒΕΙ
Η MHNH
ΗΛΘΑΤΕ ΕΝΘΕ
ΕΣΥ ΗΜΕΤΕΡΑ
ΗΛΘΑΤΕ ΕΝΘΕ
ΕΣΥ ΗΜΕΤΕΡΑ
(ΑΝΤΡΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ) (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΧΟΡΟΣ)
ΔΙ-Α Ε–ΛΑ
ΔΙ-Α Ε–ΛΑ
ΔΙ-Α Ε—ΛΑ
ΔΙ-Α Ε–ΛΑ
ΕΛΑ
ΖΗ-ΤΩ ΤΕ ΤΗΝ ΜΗΤEΡΑ ΘΕΕ ΤΗΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΖΗ-ΤΩ ΤΕ ΤΗΝ ΜΗΤEΡΑ ΘΕΕ
ΜΟΝΗ ΕK ΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕΝ ΕK ΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕΝ
ΜΟΝΗ ΕK ΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕΝ
ΠΑΙ ΖΕΥ ΠΑΙ ΔEI
ΠΑΙ ΖΕΥ ΠΑΙ ΔΕI ΠΑΙ ΔΕ ΠΑΙ
ZEI
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΙ ZEI
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΙ ΔΕΙ
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΙ MH
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΙ ΔΙ-
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΙ Α ΤΕ
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΙ ΤΗΝ MΗ-
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΙ ΝΗ Α-
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΙ ΕΙ-ΕΛΑ

ΖΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΖΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΖΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΖΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΖΕΙ
ΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΕΩΜΕΝ ΣΟΙ

Οἱ ἀπεικονίσεις ἐλήφθησαν ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ., ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδὼ κι ἐδῶ.

Τὸ κείμενον τοῦ Προμηθέως Δεσμώτου ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἡ ἀπόδοσις Λαζογιώργου ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχον βιβλίον.

 

Οἱ στίχοι τῆς Μυθωδίας ἀπὸ ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply