«Κάθομαι ἐδῶ καὶ πλάθω τοὺς ἀνθρώπους σύμφωνα μὲ τὴν μορφή μου».

«Κάθομαι ἐδῶ καὶ πλάθω τοὺς ἀνθρώπους σύμφωνα μὲ τὴν μορφή μου».

Ὁ Νοῦς νοεῖ τὸν ἑαυτὸν του ὡς κράτιστος καὶ ἡ νόησὴ του εἶναι τῆς νοήσεως νόησις.
Ἀριστοτέλης [Μετὰ τὰ Φυσικά 1074b.15–1075a.10].Προμηθέας:
Κάθομαι ἐδῶ καὶ πλάθω τοὺς ἀνθρώπους σύμφωνα μὲ τὴν μορφή μου. Μία ρᾶτσα ποὺ νὰ μοῦ μοιάζῃ, διὰ νὰ πονάῃ καὶ νὰ κλαίῃ, διὰ νὰ χαίρεται καὶ νὰ ἀπολαμβάνῃ, καὶ διὰ νὰ μὴν σὲ σέβεται, ὅπως κι᾿ ἐγώ!
Ὁ ἄνθρωπος, ἀνυψούμενος εἰς τὸν φιλοσοφικὸν θόλον, κατακτᾶ διὰ τὸν ἑαυτόν του τὸν πολιτισμόν του καὶ ὑποχρεώνει τοὺς Θεούς νὰ συμμαχήσουν μαζί του, διότι χάρην τῆς σοφίας, ποὺ εἶναι δική του, κρατᾶ εἰς τὰς χεῖρας του τὴν ὕπαρξιν τῶν Θεῶν καὶ τὰ ὅρια τῆς ἐξουσίας των. Τὸ θαυμαστότερον ὅμως εἰς τὸ ποίημα αὐτό τοῦ Προμηθέως, ποὺ (εἰς τὴν θεμελιώδη σκέψιν του) εἶναι ὁ ἀληθινός ὕμνος τῆς ἀσέβειας, εἶναι ακριβῶς τὸ βαθύ αἰσχύλειο συναίσθημα τῆς δικαιοσύνης. Ἀπό τὴν μία ἡ ἀπροσμέτρητη ὀδύνη τοῦ τολμηροῦ «ἐρημίτη» κι᾿ ἀπ᾿ τὴν ἄλλη, ἡ θεία ἀθλιότης, τὸ προαίσθημα τοῦ «λυκαυγούς».
(Visited 48 times, 1 visits today)
2 thoughts on “«Κάθομαι ἐδῶ καὶ πλάθω τοὺς ἀνθρώπους σύμφωνα μὲ τὴν μορφή μου».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Κάθομαι ἐδῶ καὶ πλάθω τοὺς ἀνθρώπους σύμφωνα μὲ τὴν μορφή μου». | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Κάθομαι ἐδῶ καὶ πλάθω τοὺς ἀνθρώπους σύμφωνα μὲ τὴν μορφή μου». | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply