Τοῦ Τζάμπα ἡ μάννα μᾶς κλέβει

Ποιά εἶναι στήν πραγματικότητα ἡ μάννα τοῦ Τζάμπα;

Λογικά, ἕνας λαός πού ἔχει φτάσει στά ὅρια τῆς φτώχειας δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ψωνίζῃ, παρά μόνον, τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα. Πολλές φορές οὔτε αὐτά. 

Οἱ Ἕλληνες, βεβαίως, ἔχουν τήν τάσι νά θεωροῦν τά ξένα προϊόντα καλλίτερα καί ποιοτικότερα ἀπό τά Ἑλληνικά, Ὅπου ὑπάρχουν τέτοια.Ὄχι μόνο τά προϊόντα ἀλλά καί τούς ἀνθρώπους. Δεῖτε τό μῖσος καί τήν ἀπαξίωσι πού τρέφουν γιά τούς ἴδιους τούς συνΕλληνες. Αὐτό, βεβαίως, ἐμπίπτει σέ ἄλλου εἴδους ἀνάλυσι……

Ἄν οἱ Ἕλληνες δέν σταματοῦσαν νά δίνουν τίς λιγοστές τους οἰκονομίες στά ὑποκαταστήματα τῶν πολυεθνικῶν πού ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στήν χώρα μας καί νά ἐστήριζαν τούς Ἕλληνες συνανθρώπους των καί ἐπαγγελματίες δέν θά ὑπῆρχε τό φαινόμενο πού θά δοῦμε παρακάτω. Μᾶς ἔχουν ψυχολογήσει καλά οἱ κλέφτες τῶν πολυεθνικῶν.

Μέ τήν τακτική πού ἀκολουθεῖται τά τελευταῖα χρόνια, λόγω μνημονίου, σέ λίγο καιρό θά μπῇ λουκέτο σέ ὅλα τά μαγαζιά καί οἱ Ἕλληνες θά δουλεύουν καί θά ψωνίζουν ἐκόντες ἄκοντες ἀπό τίς πολυεθνικές πού θά εἰσβάλουν καί θά κατατρώγουν τίς σάρκες τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. 

Ἀπό τήν ἄλλη, γιατί τό ἑλληνικό κράτος δέν ἐπεμβαίνει ὥστε νά πατάξῃ τήν αἰσχροκέρδεια; Γιατί τούς στηρίζει σιωπόντας; Πόσα χρήματα ἔκλεψαν οἱ Γερμανοί (παλιά μου τέχνη κόσκινο) ὅταν πούλησαν τό ἀκριβώτερο ἀεροδρόμιο τῆς Εὐρώπης στούς Καναδούς; Νά δοῦμε πόσα θά κλέψουν κι αὐτοί. Σημειωτέον ὅτι δέν ἔχει κανένας δικαίωμα νά φτιάξῃ ἄλλο ἀεροδρόμιο σέ ἀκτίνα 100 χιλιομέτρων ἀπό τό «Ἐλ. Βενιζέλος» ἀκόμα καί τό Ἑλληνικόκράτος. Μέ αὐτές τίς ἀποικιοκρατικοῦ τύπου συμβάσεις κατεσκευάσθῃ τό δικό μας.

Θά γίνουμε οἱ δοῦλοι τῶν ξένων σέ μία διαρκῆ κατοχή πού δέν θά ἔχῃ τέλος.

Δεῖτε τιμές ἀπό τό Media Markt καί συγκρίνετἐ τις μέ αὐτές τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν. Ἴδια προϊόντα στήν Ἑλλάδα πωλοῦνται πολύ ἀκριβώτερα ἀπό ὅσο πωλοῦνται στό ἴδιο κατάστημα τῆς Εὐρώπης:

 

Δεῖτε τίς τιμές καί στά ΙΚΕΑ. 100 € ἀκριβώτερα στήν Ἑλλάδα!

Ἐδῶ 70 €:

Λογικά δέν εἶναι; Ἀφοῦ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ; Ὅσο θέλουν πωλοῦν κι ἐμεῖς τούς τά ἀκουμπᾶμε. Ἄς εἶναι καλά τά κορόΐδα.

Τό πιό ὡραῖο ἀπό ὅλα εἶναι ὅτι ὡρισμένοι ψωνίζουν, ἐν γνώσει τους, ἀκριβώτερα ἀλλά νομίζουν ὅτι πάλι ἔχουν βρεῖ τήν καλλίτερη τιμή τῆς ἀγορᾶς. Ἀμ δέ…..Οἱ τιμές στίς ὁποῖες παράγουν καί πωλοῦν τά προϊόντα τους οἱ μικρομεσαῖοι ἐπαγελματίες εἶναι πολύ καλλίτερες ἀπό αὐτές τῶν mall, IKEA, LIDL, Media Markt κλπ. Μία ἔρευνα ἀγορᾶς θά σᾶς πείσῃ!

Οἱ πολυεθνικές δέν καταλαβαίνουν ἀπό φτώχεια κι ἀνέχεια. Ἐμεῖς; Μήπως μόνοι μας βγάζουμε τά μάτια μας; Χωρίς νά ὑπάρχει κανένας λόγος.

Συνεχίσετε νά στηρίζετε τούς κλέφτες. Ὅσο συνεχίζουμε νά στηρίζουμε τούς ξένους, τόσο γρηγορότερα θά φθάσουμε στόν πᾶτο. Ἐκεῖ δέν θά ὑπάρχῃ γυρισμός!

Μινώταυρος

Εὐχαριστῶ τήν Ἑλένη γιά τό «ὑλικό»

..

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply