Θὰ πληρώσουμε (καὶ πάλι) ἐμεῖς τὶς «ἐπενδύσεις» τοῦ Λάτση…

Ἔτσι γίνονται οἱ μπίζνες: μὲ τὰ λεφτὰ τῶν Ἑλλήνων φωρολογουμένων θὰ «ἐπενδύση» ὁ Λάτσης στὸ Ἑλληνικό!!! 
Ἐνεκρίθησαν δάνεια μαμοῦθ, ἀξίας 1,2 δισεκατομμυρίων εὐρῶ, ἀπὸ τὶς χρεωκοπημένες καὶ ἀνακαιφαλοποιημένες μὲ «αἷμα» ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους τράπεζες Eurobank καὶ Πειραιῶς
Συνέχεια

Βλέπεις καλλίτερα (κι ἀσκανδάλιστα) τό μέλλον ὅταν λέγεσαι Λάτσης;

Ἔχω ἰσχυρισθεῖ πολλὲς φορὲς πὼς ὁ Λάτσης εἶναι «βιτρίνα» καὶ πὼς αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ  ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν …«μνημονιακὴ ὑποχρέωσιν» τοῦ χαρίσματος – ξεπουλήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ.
Καὶ οὐδόλως τυχαία εἶναι ἡ πολύωρος ἀναμονὴ τοῦ Ποῦτιν, ἀπὸ τὴν Μαριάννα, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ τελικῶς νὰ συναντηθῇ μαζύ του  γιὰ μόλις δέκα λεπτά, τὴν στιγμὴ ποὺ στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἤδη παίζει σημαντικότατον ῥόλο τὸ βιτρίνα-ὄνομά τους ..

Βλέπεις καλλίτερα (κι ἀσκανδάλιστα) τό μέλλον ὅταν λέγεσαι Λάτσης;6 Συνέχεια

Τί θά γίνη μέ τό Ἑλληνικό;

Τί θά γίνη μέ τό Ἑλληνικό;1.3Ἀναμένεται φήφισις νόμου γιά νά ἀποσαφηνισθῇ τό τί μέλλει γενέσθαι μέ τό Ἑλληνικό…
Μᾶλλον…
Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τὸ ἱστορικὸ ἄλλων, ἀναλόγων ὑποθέσεων…
Συνέχεια

Τοῦ Τζάμπα ἡ μάννα μᾶς κλέβει

Ποιά εἶναι στήν πραγματικότητα ἡ μάννα τοῦ Τζάμπα;

Λογικά, ἕνας λαός πού ἔχει φτάσει στά ὅρια τῆς φτώχειας δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ψωνίζῃ, παρά μόνον, τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα. Πολλές φορές οὔτε αὐτά. 

Οἱ Ἕλληνες, βεβαίως, ἔχουν τήν τάσι νά θεωροῦν τά ξένα προϊόντα καλλίτερα καί ποιοτικότερα ἀπό τά Ἑλληνικά, Ὅπου ὑπάρχουν τέτοια.Ὄχι μόνο τά προϊόντα ἀλλά καί τούς ἀνθρώπους. Δεῖτε τό μῖσος καί τήν ἀπαξίωσι πού τρέφουν γιά τούς ἴδιους τούς συνΕλληνες. Αὐτό, βεβαίως, ἐμπίπτει σέ ἄλλου εἴδους ἀνάλυσι……

Ἄν οἱ Ἕλληνες δέν σταματοῦσαν νά Συνέχεια