Θὰ πληρώσουμε (καὶ πάλι) ἐμεῖς τὶς «ἐπενδύσεις» τοῦ Λάτση…

Ἔτσι γίνονται οἱ μπίζνες: μὲ τὰ λεφτὰ τῶν Ἑλλήνων φωρολογουμένων θὰ «ἐπενδύση» ὁ Λάτσης στὸ Ἑλληνικό!!! 
Ἐνεκρίθησαν δάνεια μαμοῦθ, ἀξίας 1,2 δισεκατομμυρίων εὐρῶ, ἀπὸ τὶς χρεωκοπημένες καὶ ἀνακαιφαλοποιημένες μὲ «αἷμα» ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες φορολογουμένους τράπεζες Eurobank καὶ Πειραιῶς

Τὴν ἴδια ὥρα ἐφαρμόζεται καὶ ἡ ἀναστολὴ τοῦ ΦΠΑ στὶς πωλήσεις νεοδμήτων ἀκίνητων ποὺ θὰ εἶναι ἡ ἄλλη μεγάλη μπίζνα μὲ τὸ Ἑλληνικό… μὲ μπόνους malls καὶ καζίνο!!!!

Τί γράφει ἡ ἰστοσελὶς BusinessDaily:

Δάνεια ἕως 1,18 δίσεκατομμυρίων εὐρῶ ἀπὸ τὴν Eurobank καὶ τὴν Πειραιῶς ἐξησφάλισε ἡ Lamda Development
Ἡ Lamda Development ἀνεκοίνωσε πὼς ἦλθε σὲ συμφωνία μὲ τὶς τράπεζες Eurobank καὶ Πειραιῶς γιὰ τοὺς βασικοὺς ἐπιχειρηματικοὺς ὅρους κοινοπρακτικοῦ τραπεζικοῦ δανεισμοῦ μὲ σκοπὸ τὴν χρηματοδότηση τοῦ ἔργου τοῦ Ἑλληνικοῦ συνολικοῦ ὕψους ἕως €879 ἑκατομμυρίων πλέον κοινοπρακτικοὺ τραπεζικοῦ δανεισμοῦ ὕψους ἕως 303 ἑκατομμυρίων εὐρῶ γιὰ κάλυψη ΦΠΑ δαπανῶν τοῦ Ἔργου.

Ἀναλυτικότερα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς ἑταιρείας ὁ τραπεζικὸς δανεισμὸς ἀφορᾶ:
(α) τὴβ χρηματοδότηση τῶν ἐργασιῶν τῆς πρώτης πενταετίας τοῦ ἔργου (Φάσις Α), ποὺ θὰ περιλαμβάνει κυρίως τὴν ἐνίσχυση τῆς παραλιακῆς ζώνης, τὴν ἀνάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιῶν, ἐμπορικῶν χρήσεων καὶ τῶν σχετικῶν ὑποδομῶν, ὕψους ἕως 546 ἑκατομμυρίων εὐρῶ (ἐπὶ πλέον ποσοῦ ἕως €231 ἑκατομμύρια γιὰ τὴν χρηματοδότηση τοῦ ΦΠΑ) καὶ διαρκείας ἕως 10 ἐτῶν
(β) τὴν χρηματοδότηση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη δύο ἐμπορικῶν κέντρων (Malls) στὴν Λεωφόρο Βουλιαγμένης καὶ ἐντός της μαρίνας Ἁγίου Κοσμᾶ, ὕψους ἕως 237 ἑκατομμυρίων εὐρὼ καὶ 96 ἑκατομμυρίων εὐρῶ ἀντιστοίχως (ἐπὶ πλέον ποσῶν ἕως 53 ἑκατομμυρίων εὐρῶ καὶ 19 ἑκατομμυρίων εὐρῶ γιὰ τὴν χρηματοδότηση τοῦ ΦΠΑ), διαρκείας ἕως 11 ἐτῶν.

Ἐπιπροσθέτως θὰ ἐκδοθοῦν δύο ἐγγυητικὲς ἐπιστολὲς ἕως 495 ἑκατομμύρια εὐρῶ ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ὕψους ἕως 345 ἑκατομμυρίων εὐρῶ θὰ παραδοθῆ στὸ ΤΑΙΠΕΔ ὡς κάλυψις γιὰ τὸ πιστούμενο τίμημα ἀγοραπωλησίας τῶν μετοχῶν τῆς Ἑλληνικὸ Α.Ε., βάσει τῶν ὁριζομένων στὴν ἀπὸ 14.11.2014 Σύμβαση Ἀγοραπωλησίας Μετοχῶν καὶ ἡ ἄλλη ὕψους 150 ἑκατομμυρίων εὐρῶ, θὰ ἐκδοθῆ πρὸς ἐξασφάλιση τῆς ἐκπληρώσεως ὑποχρεώσεων τῆς ἑταιρείας στὸ πλαίσιο τῶν ὡς ἄνω χρηματοδοτήσεων.

Τὸ ἐπιτόκιο θὰ εἶναι κυμαινόμενο καὶ τὸ προβλεπόμενο περιθώριο θὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς ἀγορᾶς. Στὸ πλαίσιο τῶν ὡς ἄνω χρηματοδοτήσεων, προβλέπεται ἡ παροχὴ ἑξασφαλιστικῶν δικαιωμάτων, τὰ ὁποία εἶναι συνήθη σὲ τέτοιου εἴδους χρηματοδοτήσεις (project finance) ὅπως ἐνδεικτικῶς, ἡ σύστασις ὑποθήκης σὲ ἢ/καὶ ἡ κατὰ περίπτωση ἐνεχυρίαση τῶν δικαιωμάτων ἐπιφανείας τμήματος τῶν ἀκινήτων της Ἑλληνικὸ Α.Ε., τὰ ὁποία σχεδιάζεται νὰ ἀναπτυχθοῦν, ἡ ἐνεχυρίασις τῶν μετοχῶν τοῦ ἐκδότου τοῦ δανείου, ἡ ἐνεχυρίασις μέρους τῶν ἀπαιτήσεων καὶ πηγῶν ἐσόδων ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ Ἔργου, καθὼς καὶ τῶν ἀπαιτήσεων ἀπὸ τὴν σύμβαση.

Περαιτέρω, ἀναφορικῶς μὲ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἔργων τῆς πρώτης πενταετίας, οἱ ὡς ἄνω ὄροι προβλέπουν συγκεκριμένο μηχανισμὸ χρήσεως τῶν προσόδων ἀπὸ πωλήσεις περιουσιακῶν στοιχείων καί, μεταξὺ ἄλλων, χρήση μέρους αὐτῶν γιὰ τὴ χρηματοδότηση τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου.

Κίνημα Ὑπέρβασις

Παραπομπές 

Α. Ἐὰν ὁ Λάτσης ὑποχρεώνετο πρὶν ἀποχωρήσῃ ἀπὸ τὴν Eurobank νὰ προκαταβάλῃ κεφάλαια θὰ ἔπρεπε νὰ συνεισφέρῃ συνολικὰ 2,55 δισεκατομμύρια εὐρῶ – Ἡ συμφωνία μὲ τὸ ἑλληνικὸ κράτος τὸν ἀπήλλαξε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὑποχρέωση

Β. Οἰκογένεια Λάτση: Ἀπὸ τὸ 1910 καὶ τὸ Κατακόλο Ἠλείας στὴ δυναστεία τοῦ σήμερα

Γ. Χαρίζουν τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο Κωλιάδα Ἄκρα στὸν Λάτση!

Δ. Τσοχατζόπουλος: ἄνθρωπος τοῦ Λάτση παρέδωσε 10 ἑκατομμύρια εὐρῶ στὸν Σμπῶκο πρὶν τὴν συμφωνία μὲ τὰ ΕΛΠΕ γιὰ τὴν ΠΕΤΡΟΛΑ 

Ε. Μὲ 92 εὐρῶ τὸ τετραγωνικὸ ἀγόρασε ὁ Λάτσης τὸ Ἑλληνικὸ

ἔρευνα Πανορμίτης Σπανὸς

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply