Ἐπίσημη εἴσοδος τῶν μετηλλαγμένων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι.

Τὸ πράσινο φῶς ἐδόθῃ. Τελείωσε τὸ ἔργο… Ὁδεύουμε πλέον γιὰ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο τῆς τροφῆς ἀπὸ συγκεκριμένες ὁμάδες, μὲ συγκεκριμένη στόχευσι ποὺ ἀφορᾶ στὸν ἀποπληθυσμό μας.
Γιὰ νὰ μποροῦμε ὅμως νὰ ἔχουμ συναίσθησι τοῦ τὶ λέμε καὶ τοῦ τὶ γράφουμε, τὸ καλαμπόκι, ὁ σόγια, καθὼς κι ἄλλα προϊόντα, εἶτε μεταλλαγμένα εἶτε γενετικῶς τροποποιημένα, ἔχουν πρὸ πολλοῦ εἰσέλθῃ στὴν διατροφή μας ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα.
Ἀπὸ κανένα εἶδος διατροφῆς, μὲ συντηρητικά, δὲν ἀπουσιάζει τὸ καλαμπόκι. Τὸ ὁποῖον καλαμπόκι ὅμως εἶναι ἤδη εἰσαγώμενον, κυρίως ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ σόγια. Ἄρα τὸ καλαμπόκι τὸ γενετικῶς τροποποιημένο τὸ τρῶμε ἤδη…
Ἁπλῶς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ τὸ καλλιεργοῦμε ἐπισήμως, πρὸ κειμένου νὰ μὴν διατηρηθῇ κάπου καθαρότητα στὴν τροφή. Οἰ ἐπιμολύνσεις δέ, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως συμβαίνουν, ἀπὸ τὶς γειτονικὲς καλλιέργειες, εἶναι πλέον τόσο ἐπικίνδυνες, ποὺ σὲ λίγο δὲν θὰ μποροῦμε νὰ βροῦμε καθαρὴ τροφή. Τέλος…
Ἔτσι, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ τὶ ἔγκλημα διαπράξαμε, ὅταν λέγαμε ἐκεῖνο τὸ «ἔχει ὁ θεός»…
Ὁ θεὸς ἴσως νὰ ἔχῃ… Ἐμεῖς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τροφὴ δὲν θὰ ἔχουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιὰ τὴν ὥρα παραμένουν στὴν εἰσαγωγή. Γιὰ πηγαίνετε μόνον νὰ δεῖτε τὶς νομοθεσίες καὶ μετὰ ἐλᾶτε νὰ συζητήσουμε γιὰ τὸ εἶδος τῶν σκουπιδιῶν ποὺ θὰ μᾶς ταΐζουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εισαγωγή δύο συνδυασμών γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την εισαγωγή και την κυκλοφορία στην αγορά στην ΕΕ δύο μειγμάτων γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού που προορίζονται για ζωικές τροφές, ελλείψει μιας συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την απαγόρευσή τους.

Με την απόφαση αυτή επιτρέπεται η κυκλοφορία στην αγορά του SmartStax, ενός μείγματος γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού του ομίλου Monsanto, και του PowerCore Maze, ενός μείγματος πολλών γενετικά τροποποιημένων καλαμποκιών που παράγονται από τους ομίλους Monsanto και Dow.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πώληση γύρης για μέλι, στην οποία μπορεί να εμπεριέχονται ίχνη καλαμποκιού MON810, το οποίο είναι προϊόν του ομίλου Monsanto και είναι επίσης το μόνο γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι η καλλιέργεια του οποίου επιτρέπεται στην ΕΕ.

Με την απόφαση αυτή ανέρχονται σε 51 οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή και η πώληση στην ΕΕ για την διατροφή.

Ο όμιλος Monsanto έχει ζητήσει ακόμη την ανανέωση της άδειας καλλιέργειας του MON810, η οποία είχε χορηγηθεί για 10 χρόνια το 1998.

Η ΕΕ δεν έχει ακόμη αποφασίσει όσον αφορά το αίτημα αυτό και ελλείψει απόφασης, το γενετικά τροποποιημένο αυτό καλαμπόκι εξακολουθεί να καλλιεργείται στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ρουμανία, στην Τσεχική Δημοκρατία και στην Σλοβακία. Το 2008 είχαν υιοθετηθεί ρήτρες διασφάλισης βάσει των οποίων απαγορεύεται η καλλιέργειά του στην Γαλλία, την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο.

καθημερινή

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply