Λέτε νά μᾶς πάρουν τά σπίτια;

Λέτε νά μᾶς πάρουν τά σπίτια;3Γιατί λοιπόν τόσος πόνος μέ τούς πλειστηριασμούς; Ἔ; Καί γιατί τώρα;
Δῆλα δή τό μόνον πού λείπει ἀπό τό δημόσιον ταμεῖον κι ἀπό τίς τράπεζες εἶναι τά σπίτια μας;
Οἱ τράπεζες, θὰ μοῦ πεῖτε…
Ἔμ, ναί, κι αὐτές… Ἀλλά τί θά κάνουν τόσα ἀκίνητα πιά αὐτές οἱ τράπεζες;
Ἰδίως μάλλιστα ὅταν τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν μείνῃ στά χέρια τους τόσον καιρόν, δίχως νά ἀποδίδουν κάτι, πρό κειμένου νά καλύπτουν τά ἔξοδά τους;

Τὶς ἀπαντήσεις θὰ μᾶς τὶς δόσουν, ἀρχικῶς, αὐτοὶ οἱ μεγαλοεπιχειρηματίες τοῦ τόπου μας, ποὺ τσακίστηκαν νὰ ἐνασχοληθοῦν, πρὶν ἀκόμη ξεκινήσῃ ἡ μεγάλη βουτιὰ τῶν τραπεζῶν, μὲ τὸ real estate.
Σάν ποιούς; Ἕνας, γιὰ παράδειγμα, εἶναι ὁ γνωστός μας Λάτσης τῆς eurobank.
Μήπως κάτι παραπάνω γνωρίζει αὐτός πού ἐμεῖς ἀγνοοῦμε;

Λοιπόν, ἐπεὶ δὴ μία τράπεζα χρειάζεται διακίνησιν τοῦ χρήματος, κι ὄχι στασιμότητα, ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ὀφείλουμε νὰ ἀναζητήσουμε τὰ ἀρχικὰ αἴτια τῆς μεγάλης τους πρεμούρας γιὰ τὴν ἔναρξιν τῶν πλειστηριασμῶν.
Ἡ τράπεζα θέλει νὰ πάρη τὰ λεφτά της… Ἐκτὸς κι ἐάν…
Ἐκτὸς κι ἐὰν ἐξυπηρετεῖ κι ἄλλους σκοπούς…

Λέτε νά μᾶς πάρουν τά σπίτια;Τί; Τρομάξατε;
Ναί, ἀληθεύει κι αὐτό…
Πράγματι, κάποιοι χαίρονται ποὺ θὰ μᾶς ἁρπάξουν τὰ σπίτια γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί.
Ἐπίσης πιστεύουν πὼς θὰ γίνῃ συντόμως… Ἐπίσης πιστεύουν πὼς ναί, ἔλυσαν τὸ πρόβλημά τους, ποὺ πάντα ἦταν ἡ ἁρπαγὴ τῆς Γῆς μας καὶ ἡ ἐγκατάστασίς τους ἐδῶ γύρω.
Ἐπίσης, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε, ἐδῶ καὶ χρόνια, περισσότερο ἀπὸ δύο δεκαετίες, κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν ἤδη ἀγοράσῃ τὴν μισὴ Κρήτη, τὴν μισὴ Πελοπόννησο, τὰ μισά μας νησιά, τὰ μισά μας χωριὰ καὶ φυσικὰ τὴν Ἀττική.
Οὐσιαστικῶς «ἐπενδύουν» στὴν Ἑλληνικὴ γῆ, κατακτῶντας, μὲ τὸ χρῆμα τους, τὴν μισὴ ἐπαρχία μας καὶ τὶς μισές μας πολιτεῖες, σὲ κάθε μῆκος καὶ πλάτος τῆς ἐθνικῆς μας ἐπικρατείας.
Δῆλα δὴ μᾶς ἔχουν κατακτήσῃ κι ἐμεῖς ἀκόμη εὐελπιστοῦμε νὰ μᾶς χαριστοῦν…Λέτε νά μᾶς πάρουν τά σπίτια;2

Ἀλλά….
Χμμμ…
Ἐδῶ λοιπὸν εἶναι τὸ ἀλλά…
Τί θά πάρουν τελικῶς ἀπό αὐτό πού πιστεύουν πώς «δικαιοῦνται»;
Θέλετε νά τό γράψω στήν ὠμή, καθημερινή, πασαλιμανιώτικη ἤ νά διατηρήσω τόν  …εὐπρεπισμό μου;
Λοιπόν, αὐτοὶ* πασχίζουν νὰ ἀφανίσουν ἐμᾶς, γιὰ νὰ μᾶς ἁρπάξουν ἀκόμη καὶ τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε.
Τὸ καλλίτερον λοιπὸν τοὺς τὸ φυλᾶμε γιὰ τὸ τέλος…
Διότι ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι θὰ πάρουν τὸ …μακρύτερον, ἐντὸς ὁλίγου, πάρα πολὺ ὁλίγου, θὰ ἀρχίσουν νὰ λαμβάνουν τὶς …ἐξαργυρώσεις τῶν ἐπιλογῶν τους.
Ποιές εἶναι αὐτές;
Γιὰ τὴν ὤρα φέρονται νὰ βασιλεύουν στὴν Εὐρώπη…
Καλά… Θὰ φᾶν καλά…
Μετὰ τὴν δική μας, ἐπίσημον, κατάῤῥευσιν ἀκολουθεῖ καὶ ἡ δική τους…
Μόνον ποὺ ἡ δική τους κατἀῤῥευσις θὰ περιλαμβάνῃ, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συνήθη, καὶ μερικὰ ἀκόμη …δωράκια.
Αὐτὴν τὴν φορὰ ὄχι ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἴδιαν τὴν φύσιν, ποὺ τόσο πολὺ περιφρόνησαν.

Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν..
Θά μᾶς πάρουν τά σπίτια; Ἤ θά χάσουν καί τά δικά τους;

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 58 times, 1 visits today)
Leave a Reply