Οἱ πτητικὲς μηχανὲς… κάποτε…

 Δεῖτε, Ῥῶσσοι ἀεροναυπηγοὶ πῶς κατεσκεύασαν, ἀπὸ τὶς περιγραφές, τὸν ὄχημά ποὺ χρησιμοποιοὺυσε ὁ Ἀπόλλων, γιὰ νὰ πάῃ στὴν Ὑπερβορεία.
Εἶναι τὸ κάτω σχῆμα τῆς δευτέρας εἰκόνας.

Ἴκαρος καὶ Δαίδαλος, πτητικὲς μηχανὲς εἶχαν καὶ ὄχι τὸ παραμυθι ποὺ ξέρουμε.

Κάτω διαστημικὸ λεωφορεῖο πρὶν 3.000 χρόνια, ποὺ βρίσκεται σὲ Μουσεῖο τῆς Τουρκίας.Οἱ πτητικὲς μηχανὲς... κάποτε...3

Δαρίβας Παναγιώτης

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply