Μά πόση εἶναι ποιά αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία;

 

Μά πόση εἶναι ποιά αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία;Πέντε μοναστήρια, ποὺ προσέφυγαν στὰ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια, ἐκτιμοῦσαν τὴν περιουσία τους στὸ ἀστρονομικὸν ποσὸν τῶν ὀκτὼ (8)τρισεκατομμυρίων δραχμῶν!!!
Τὸ εὐρωπαϊκὸ δικαστήριο τὸ ἐξετίμησε σὲ τρία (3) τρισεκατομμύρια δραχμές.
Τὰ 2500 μοναστήρια καί ναοί, σὲ ὅλην τὴν χώρα, πόσης ἀξίας περιουσία λέτε νά διαθέτουν;
Συνέχεια

Γιατί ἡ πόλις λέγεται Θεσσαλο-νίκη κι ὄχι Θεσσαλο-победи;

Ῥὲ Σκοπιανοί, γιατί ἡ πόλις λέγεται Θεσσαλο-νίκη (Θεσσαλικὸ Victory), καὶ ὄχι Θεσσα- победи (Pobeda), πού εἶναι στήν γλῶσσα σας;

Ποιός ξέρει ῥέ ὅτι победи (Pobeda) θά πεῖ Νίκη;
Μόνον ἐσεῖς τὸ ξέρετε.

Ἄκου Θεσσαλο-πομπέντα ἡ Θεσσαλονίκη. Συνέχεια

Ὑπῆρχαν κάποτε γίγαντες;

Ὑπῆρχαν γίγαντες ἀλλὰ μᾶς τὸ κρύβουν.
Μᾶς θεωροῦν βλᾶκες.

Παντοῦ βρίσκουν γιγαντιαία ὀστᾶ, ὅπως π.χ. στὴνν Κρήτη, τοὺς σαραντάπηχους, ἀλλὰ τὸ ἐπίσημο κατεστημένο τὰ σκεπάζει καὶ δὲν βγάζει μιλιά.

Τώρα τοὺς πήραμε καὶ ἐμεῖς εἴδηση καὶ ὅ,τι νὰ μᾶς ποῦν, τοὺς ἀμφισβητοῦμε. Συνέχεια

Οἱ Ἑλληνικὲς Πυραμίδες καὶ οἱ Ἕλληνες Φαραῶ.

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς βεβαιώνει  πὼς οἱ ἱερεῖς τῆς Αἰγύπτου τὸν ὁδήγησαν στὰ ἄδυτα τῶν Πυραμίδων καὶ καταμέτρησαν μπροστά του μεγάλη σειρὰ σκαλιστῶν ἀγαλμάτων, 341 γενεῶν, ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς ποὺ κυβέρνησαν τὴν χώρα.

Μᾶς βεβαιώνει ἐπίσης πὼς οἱ Αἰγύπτιοι βασιλεῖς ἦταν ΟΛΟΙ Ἕλληνες, ἐκτὸς ἐλαχίστων.

Τὴν πρώτη μεγάλη πόλη ποὺ ἔκτισαν στὴν Αἴγυπτο οἱ Έλληνες τὴν ἔκτισε ὁ Ἀκτὶς ὁ Ῥόδιος καὶ τὴν ὀνόμασε Ἡλιούπολη, ἐπειδὴ οἱ Ῥόδιοι λάτρευαν τὸν Ἀπόλλωνα – Ἥλιο, ὡς πρωταρχικὸ θεό.

Ἀκολούθησαν οἱ Ἀθηναῖοι μὲ τὴν πόλη Σάιδα, πρὸς τιμὴν τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ἡ Μέμφις τοῦ Μίνωος, ἡ Πανόπολις πρὸς τιμὴν τοῦ θεοῦ Πανὸς καὶ ἀκόμη 120 πόλεις, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Ἄβαρις. Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες Φαραῶ.

Ἕλληνες ἦσαν οἱ Φαραῶ τῆς Αἰγύπτου, λέει ὁ Ἡρόδοτος:

Πρὶν ἀπὸ 40.000 χρόνια οἱ Ἕλληνες κατοίκησαν τὴν Αἰθιοπία (ἑλληνικὴ ὀνομασία).
Παραδοσιακὰ καὶ ἱστορικὰ ὅλοι οἱ βασιλεῖς τῆς ἀρχαίας Αἰθιοπίας προήρχοντο ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Ἡ Αἴγυπτος ἦταν τότε βαλτώδης καὶ ἀκατοίκητη χώρα. Συνέχεια

Ἀπό τήν Κρήτη διεδόθῃ ὁ πολιτισμός σέ ὅλον τόν κόσμο;

Ἀπὸ τὴν Κρήτη διεδόθη ὁ πολιτισμὸς σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Ὁ Ἰνδὸς ἀρχαιολόγος Chatterji δέχεται ὅτι τὰ πολιτιστικὰ στοιχεῖα τοῦ Μοχέντζο Ντάρο καὶ Χαράππα (3η π.Χ χιλιετία) στην κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ, προήλθαν ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο (jagadish 1930). Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὸ 1923 σχεδόν, τότε πoὺ ἡ ἀρχαιoλoγικὴ σκαπάνη ἔφερε στὸ φῶς τὶς χιλιάδες εἰδώλια θεoτήτων καὶ σφραγῖδες, ἀπό τις πανάρχαιες πόλεις

Συνέχεια