Μά πόση εἶναι ποιά αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία;

Μά πόση εἶναι ποιά αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία;Πέντε μοναστήρια, ποὺ προσέφυγαν στὰ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια, ἐκτιμοῦσαν τὴν περιουσία τους στὸ ἀστρονομικὸν ποσὸν τῶν ὀκτὼ (8)τρισεκατομμυρίων δραχμῶν!!!
Τὸ εὐρωπαϊκὸ δικαστήριο τὸ ἐξετίμησε σὲ τρία (3) τρισεκατομμύρια δραχμές.
Τὰ 2500 μοναστήρια καί ναοί, σὲ ὅλην τὴν χώρα, πόσης ἀξίας περιουσία λέτε νά διαθέτουν;

Πέντε μονὲς ποὺ προσέφυγαν στὰ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια κατὰ τοῦ νόμου Τρίτση, ἀπετίμησαν τὰ περιουσιακά τους στοιχεία στὸ ἀστρονομικὸν ποσὸν τῶν 8 τρισεκατομμυρίων δραχμῶν καί, μάλιστα, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο τοὺς ἐπεδίκασε τὸ ποσὸν τῶν τριῶν τρισεκατομμυρίων δραχμῶν. Μπορεῖ νά φαντασθῇ κάποιος πώς ἐάν ἡ περιουσία τῶν πέντε μονῶν ἤγγιζε πρό εἰκοσαετίας τά τρία ἤ τά ὀκτώ τρισεκατομμύρια δραχμμές, τότε πῶς μπορεῖ κάποιος νά ὑπολογίση τήν περιουσία τῶν 2.500 μονῶνκαί ναῶν σέ ὅλην τήν χώρα;
Μόνον ἡ μοναστηριακὴ περιουσία ὑπολογίζεται στὰ 2,5-5 τρισεκατομμύρια εὐρῶ, δῆλα δὴ 6-12 φορὲς μεγαλυτέρα τοῦ χρέους τῆς Ἑλλάδος. Μά πόση εἶναι ποιά αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία;1

Πάπας Λέων Ι΄: μὲ τὸ παραμῦθι τοῦ Ἰησοῦ περάσαμε καλὰ καὶ  γίναμε ὅλοι πλούσιοι!!!

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply