Γιατί οἱ ἄνθρωποι «ζοῦν» μέσα ἀπό τίς ζωές τῶν ἐπωνύμων;

Γιατί οἱ ἄνθρωποι «ζοῦν» μέσα ἀπό τίς ζωές τῶν ἐπωνύμων;Γιατὶ ὁ κόσμος παρακολουθεῖ μὲ μία ἀρρωστημένη περιέργειά τίς σχέσεις, τούς χωρισμούς, τὰ πάθη καὶ τὰ παθήματα τῶν stars;
Ἴσως ἐπειδὴ εἶναι πλάσματά ποὺ ζοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὸ κοινὸ μέτρο, τὰ ἀναγνωρίζεις χωρὶς νὰ τὰ γνωρίζεις καὶ ἔχουν μιὰν ἀποστολὴ να ἐκδιώξουν τὴν μονοτονία ἀπὸ τὶς ζωὲς τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων.
Σημαιοφόροι τοῦ Στῦλ, φαίνεται νὰ ὁδηγοῦν καὶ νὰ ἀνοίγουν δρόμους, διεκδικοῦν τὶς προσωπικὲς στιγμές τους, ὅταν τοὺς κυνηγοῦν, ἀλλὰ προσεύχονται σιωπηρὰ νὰ τοὺς ἀνακαλύπτουν πάντα. Οἱ ἀδιακρισίες τῶν media ἐπαληθεύουν μὲ ἀνακούφισή πὼς κι αὐτοὶ εἶναι φτιαγμένοι ἀπὸ τὴν ἴδια οὐσία καὶ μποροῦν νὰ εἶναι τόσο εὐτυχισμένοι ὅσο ἕνας κοινὸς θνητός. Μέσα στὴν γεμάτη χλιδὴ ζωή τους μπορεῖ νὰ ἔχουν ξεφύγει ἀπὸ τὴν ἀνωνυμία ἀλλὰ δὲν ἔχουν καταφέρει νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν ἀπογοήτευση, τὴν μοναξιά, τὴν ἀπώλεια τῆς ὀμορφιᾶς καὶ τῆς νεότητας.
Ὁ κόσμος τοὺς θεοποιεῖ, τοὺς λατρεύει, ξεφωνίζει στὸ πέρασμά τους καὶ μὲ τὴν ἴδια εὐκολία μπορεῖ νὰ τοὺς κατασπαράξει καὶ νὰ μετατρέψει τὸ φωτοστέφανο σὲ θηλειά,  μιᾶς καὶ ἡ ἀποστάση τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὸ ἄλλο εἶναι πολὺ μικρή.
Προϊόντα μιᾶς κοινωνίας ποὺ κινεῖται γρήγορα, βαριέται εὔκολα καὶ καταναλώνει ἀδιάκοπα, τὴν μιὰ σκλάβοι καὶ τὴν ἄλλη ἀφέντες σ΄ ἔναν τροχό ποὺ ἀλλάζει τοὺς ῥόλους μὲ ἔναν ἀδιευκρίνιστο μαθηματικὸ τύπο.

Γιῶτα Σούσουλα

προσθήκη

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply