Ἡ Αἰσιοδοξία.

Ἄλλοι αἰσιοδοξοῦν πρὸ μιᾶς αὐγῆς (οὐχὶ ἀπαραιτήτως χρυσόχροος). Ἄλλοι, πρὸ μιᾶς τραπέζης καταστολίστου καὶ ἐμφόρτου ἐκλεκτῶν τροφῶν.
Ἄλλοι, πρὸ κλίνης θερμῆς καὶ ἁρμοδίως ἠτοιμασμένης (οὐχὶ …ἠτιμασμένης).
Ἐγώ, ὁ κακόνους, ἀγαλιῶ καὶ αἰσιοδοξῶ ἐπὶ τῇ θέᾳ ἑνὸς κρανίου νωδοῦ, ἤτοι ξεδοντιασμένου.
Ὅστις διῆλθε τὴν πέμπτην δεκαετίαν τοῦ βίου του, ἀντιλαμβάνεται τὸ διατί.
Εἴθε τὸ δισχιλιοστὸν καὶ δέκατον τέταρτον Ἔτος Κυρίου, νὰ μᾶς παράσχῃ -κατὰ τὸ δυνατόν-, ὁλίγιστα κρανία ἀψόγου ὁδοντοστοιχίας…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply