Γιατί ἔγινε ὁ κατακλυσμός;

Γιατί ἔγινε ὁ κατακλυσμός;Δεῖτε, οἱ ξένοι ἐπιστήμονες διαβάζουν τοὺς προγόνους μας, βγαζουν συμπεράσματα καὶ γράφουν ἐπιστημονικὲς ἐργασίες.
Ἐμεῖς οἱ τωρινοὶ Ἕλληνες δὲν διαβάζουμε τοὺς προγόνους μας καὶ ἀντιγράφουμε τὶς ἐργασίες τῶν ξενών.
(Ξεφτίλα… Μεταξύ μας, ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἀντιγράφουν τοὺς ξένους ἑγὼ. Τοὺς ἀντιγράφω, ὅπως τὸ παρακάτω θέμα).

Οἱ Ῥῶσσοι ἐπιστήμονες διάβασαν ὅτι οἱ Ἀρκάδες ἦσαν προσέληνοι.
Δηλαδή, ὑπῆρχαν πρὶν νὰ ἐμφανιστῇ ἡ Σελήνη.
(Αὐτὸ τὸ ἤξερα καὶ ἑγὼ ἀλλὰ τὸ μυαλό μοῦ ἠταν φαίνεται σὲ ἀνηφόρα καὶ δὲν σκέφτηκα τὰ παρακάτω.)

Λένε λοιπὸν οἱ Ῥῶσσοι.

Τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ. ὁ ἀστρονόμος, μαθηματικὸς καὶ φιλόσοφος Ἀναξαγόρας, ὑποστήριξε ὅτι πρὶν ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸ ἡ Σελήνη στὸν οὐρανό μας δὲν ἦταν.
Τὰ ἴδια ἔγραψε ἤδη ἀπὸ τὸν 3ο αἰῶνα π.Χ. ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος.

Στὰ Ἀρχαία χρονικὰ τῶν Μάγιας περιγράφονται πολλὲς φορές, ὅτι στὸν Οὐρανὸ ἀντὶ γιὰ τὴν Σελήνη ἦταν πρῶτα ἡ Ἀφροδίτη.
Δηλαδὴ τὸ πιὸ λαμπερὸ ἀστέρι ἦταν ἡ Ἀφροδίτη, ἐφ΄ ὅσον ἀπουσίαζε ἡ Σελήνη.
Σχετικὰ μὲ τὴν Ἀφροδίτη, σὲ σχέση μὲ τὸν κατακλυσμο, τὴν πλημμύρα τῆς γῆς, ὁ Βιργίλιος ἀναφέρει.
Γράφει ὅτι, σύμφωνα μὲ τις ἀρχαῖες πηγές.  ἡ πλημμύρα συνέβη στὶς ἡμερες ποὺ τὸ χρῶμα καὶ τὸ μέγεθος τῆς Ἀφροδίτης ἄλλαξε.
(Δηλαδὴ ἤλθε ἡ Σελήνη καὶ τὴν πέρασαν γιὰ τὴν Ἀφροδίτη, ἀλλὰ ἦταν πλέον μεγαλύτερη).

Κάποιοι μῦθοι λένε ὅτι κατὰ τῇ διάρκεια τοῦ κατακλυσμοῦ, στὸν Οὐρανὸ ὑπῆρχαν δύο Σελῆνες! 
(Ἡ Ἀφροδίτη καὶ ἡ νεοεισερχομένη Σελήνη).
Γεωλόγοι λένε ὅτι οἱ σεληνιακὲς παλίρροιες ὑπῆρχαν πρὶν ἀπὸ ἐκατομμύρια χρόνια.
Δὲν τὶς προκαλεῖ ἡ Σελήνη. Ἄλλη πηγὴ τὶς προκαλεῖ, ἀλλὰ ποιὰ πηγὴ τὶς προκαλεῖ, ἀκόμη δὲν ξέρουν.
Ἡ συστάση τῆς Σελήνης δὲν εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὴν σύσταση τῆς γῆς.
Ἄρα ἦλθε ἀπὸ ἀλλο μέρος ἡ Σελήνη.
Γιὰ νὰ «φρενάρῃ» ὅμως καὶ νὰ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ κι ὄχι νὰ πέσῃ ἐπάνω στὴν Γῆ, κάποια νοήμονα ὄντα τὸ ἔκαναν.
Ἐδῶ μπαίνουν οἱ ἐξωγηινοι(;;;), σύμφωνα μὲ τοὺς Ῥώσσους.
Σταματῶντας ὅμως ἡ Σελήνη, λόγῳ τῆς βαρύτητας, ἀπὸ τὴν Γῆ, ἐγιναν τεράστια παλιρροϊκὰ κύματα καὶ μαζικὴ ἀφύπνιση τῶν ἡφαιστείων.Ἔτσι δικαιολογοῦν οἱ Ῥῶσσοι τὸν κατακλυσμό.

περιοδικὸ ἀναζήτησις
Δαρίβας Παναγιώγης

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply