Γιατί ἔγινε ὁ κατακλυσμός;

Δεῖτε, οἱ ξένοι ἐπιστήμονες διαβάζουν τοὺς προγόνους μας, βγάζουν συμπεράσματα καὶ γράφουν ἐπιστημονικὲς ἐργασίες.
Ἐμεῖς οἱ τωρινοὶ Ἕλληνες δὲν διαβάζουμε τοὺς προγόνους μας καὶ ἀντιγράφουμε τὶς ἐργασίες τῶν ξένων.
(Ξεφτίλα… Μεταξύ μας, ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἀντιγράφουν τοὺς ξένους ἑγὼ. Τοὺς ἀντιγράφω, ὅπως τὸ παρακάτω θέμα).

Οἱ Ῥῶσσοι ἐπιστήμονες ἐδιάβασαν ὅτι οἱ Ἀρκάδες ἦσαν προσέληνοι.
Δηλαδή, ὑπῆρχαν πρὶν νὰ ἐμφανισθῇ ἡ Σελήνη.
(Αὐτὸ τὸ ἤξερα καὶ ἑγὼ ἀλλὰ τὸ μυαλό μοῦ ἦταν φαίνεται σὲ ἀνηφόρα καὶ δὲν ἐσκέφθην τὰ παρακάτω.)

Λὲν λοιπὸν οἱ Ῥῶσσοι.

Τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ. ὁ ἀστρονόμος, μαθηματικὸς καὶ φιλόσοφος Ἀναξαγόρας, ὑπεστήριξε ὅτι πρὶν ἀπὸ τὸν κατακλυσμὸ ἡ Σελήνη στὸν οὐρανό μας δὲν ἦταν.
Τὰ ἴδια ἔγραψε ἤδη ἀπὸ τὸν 3ο αἰῶνα π.Χ. ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος.

Στὰ Ἀρχαία χρονικὰ τῶν Μάγιας περιγράφονται πολλὲς φορές, ὅτι στὸν Οὐρανὸ ἀντὶ γιὰ τὴν Σελήνη ἦταν πρῶτα ἡ Ἀφροδίτη.
Δηλαδὴ τὸ πιὸ λαμπερὸ ἀστέρι ἦταν ἡ Ἀφροδίτη, ἐφ΄ ὅσον ἀπουσίαζε ἡ Σελήνη.
Σχετικὰ μὲ τὴν Ἀφροδίτη, σὲ σχέσι μὲ τὸν κατακλυσμό, τὴν πλημμύρα τῆς γῆς, ὁ Βιργίλιος ἀναφέρει.
Γράφει ὅτι, σύμφωνα μὲ τις ἀρχαῖες πηγές.  ἡ πλημμύρα συνέβη στὶς ἡμέρες ποὺ τὸ χρῶμα καὶ τὸ μέγεθος τῆς Ἀφροδίτης ἄλλαξε.
(Δηλαδὴ ἦλθε ἡ Σελήνη καὶ τὴν ἐπέρασαν γιὰ τὴν Ἀφροδίτη, ἀλλὰ ἦταν πλέον μεγαλυτέρα).

Κάποιοι μῦθοι λὲν ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ κατακλυσμοῦ, στὸν Οὐρανὸ ὑπῆρχαν δύο Σελῆνες! 
(Ἡ Ἀφροδίτη καὶ ἡ νεοεισερχομένη Σελήνη).
Γεωλόγοι λὲν ὅτι οἱ σεληνιακὲς παλίρροιες ὑπῆρχαν πρὶν ἀπὸ ἑκατομμύρια χρόνια.
Δὲν τὶς προκαλεῖ ἡ Σελήνη. Ἄλλη πηγὴ τὶς προκαλεῖ, ἀλλὰ ποιὰ πηγὴ τὶς προκαλεῖ, ἀκόμη δὲν ξέρουν.
Ἡ συστάσις τῆς Σελήνης δὲν εἶναι ἡ ἰδία μὲ τὴν σύστασι τῆς γῆς.
Ἄρα ἦλθε ἀπὸ ἂλλο μέρος ἡ Σελήνη.
Γιὰ νὰ «φρενάρῃ» ὅμως καὶ νὰ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν Γῆ κι ὄχι νὰ πέσῃ ἐπάνω στὴν Γῆ, κάποια νοήμονα ὄντα τὸ ἔκαναν.
Ἐδῶ μπαίνουν οἱ ἐξωγήινοι(;;;), σύμφωνα μὲ τοὺς Ῥώσσους.
Σταματῶντας ὅμως ἡ Σελήνη, λόγῳ τῆς βαρύτητος, ἀπὸ τὴν Γῆ, ἔγιναν τεράστια παλιῤῥοϊκὰ κύματα καὶ μαζικὴ ἀφύπνισι τῶν ἡφαιστείων.Ἔτσι δικαιολογοῦν οἱ Ῥῶσσοι τὸν κατακλυσμό.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Leave a Reply