Σπουδαῖαι προσωπικότηται…

Ὁ λόρδος Σάιλας Τσάλονερ Πίττυ-ντε λα Μότ, βαρωνέττος τοῦ Πίκεριν (1830-1913).
Ἡρωικὸς κυβερνήτης τῆς θωρακοβάριδος HMS Tarantula, ποὺ ἡ θρυλικὴ μονομαχία της ἐν ταῖς θαλάσσαις τῆς Κογχιγκίνης καὶ τοῦ Τονκιναίου Κόλπου καθ᾿ ὑπερτέρων δυνάμεων τοῦ Σινικοῦ Αὐτοκρατορικοῦ Ναυτικοῦ, ἔφησεν ἐποχήν.
Ἐξερευνητὴς τῆς Ὠκεανίας καὶ συγγραφεὺς τῆς μνημειώδους πραγματείας «Περὶ τῶν Ἀμφιβίων Γαστεροπόδων ἐν τῇ Βαφφιναίᾳ Γῇ», βραβευθείσης καὶ ὑπὸ τῆς Βερολιναίας Αὐτοκρατορικῆς Ἀκαδημίας, διὰ τοῦ γέραος «Ἀλέξανδρος τοῦ Χουμβόλδου».
Ἥρως τοῦ Βοερικοῦ Πολέμου, ἀπηνὴς καταδιώκτης τῶν βοερικῶν Blockade Runners, ἐπὶ τοῦ ἀτμηλάτου πάρωνος HMS Pimpernel.
Ὁ τραγικὸς του θάνατος εἰς τὸ φουαγιέ τῆς Λέσχης τῶν Πεισιθανάτων, ἐθρηνήθη καθ᾿ ἅπασαν τὴν Αὐτοκρατορίαν.
Τὸ τραγικὸν γεγονὸς ἐπῆλθεν ὅτε οὗτος, φέρων μεταξὺ τῶν ὁδόντων του τὴν περίφημον καπνοσύριγγά του ἐκ κέρατος οὑδσωνείου ἄλκης, ἐστάθη ὄπισθεν τῆς θύρας τοῦ καπνιστηρίου, λαθρακούων -διὰ τὸ καλὸν τῆς Αὐτοκρατορίας-, δολίαν τινα τονθορίζουσαν συζήτησιν τοῦ πρέσβεως τοῦ τσάρου, κόμητος Ἰουστίνου Παύλοβιτς Μπουράχωφ-Φροῦμπε μετὰ τινος Βαλκανίου.
Τὸ τρομερὸν συμβᾶν ἐπῆλθεν ὅτε ὁ σέφ τῆς Λέσχης, ἤνοιξεν ἀποτόμως τὴν θύραν, ὅπερ ἔσχεν ὡς ἀποτρόπαιον ἀποτέλεσμα τὴν κάρφωσιν τῆς καπνοσύριγγος εἰς τὸν λάρυγγα τοῦ γέροντος εὐπατρίδου!
Ἐλαφρὺς ἔστω ὁ καλύπτων αὐτὸν χοῦς!

Φρεάντλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply