Κάθε λέξις τοῦ Ὁμήρου καὶ ἕνα «κλειδί».

Ὅταν ὁ Ὀδυσσεὺς φθάνῃ στὴν Ἰθάκη ἀποφασίζει νὰ σκοτώσῃ τοὺς μνηστῆρες.
Ὁ ἰσχυρότερος ἀντίπαλός του εἶναι ὁ ΑΝΤΙ-ΝΟΟΣ.
Ἀναλύοντας τὴν λέξι βλέπουμε ὅτι βγαίνει ἡ ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΙΣ, κάτι ποὺ μᾶς κάνει νὰ μὴ σκεπτόμεθα καθαρά.
(Εἶναι ἡ ὀργὴ τοῦ Ὀδυσσέως).

Ὁ δεύτερος ἀντίπαλος εἶναι ὁ ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ.
Αὐτός ποὺ μάχεται μὲ κάθε ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ.

Ὁ τρίτος ὁ ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ.
Αὐτός ποὺ ἀμφισβητεῖ τὸν νόμο.

Ὁ τέταρτος ὁ ΑΓΕ-ΛΑΟΣ.
Αὐτός ποὺ παρασύρει τὸν λαό.

Βλέπουμε νομίζω ὅτι κάθε λέξις τοῦ Ὁμήρου κρύβει καὶ κάτι ποὺ δὲν εἶναι τυχαῖο.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Leave a Reply