Κάθε λέξις τοῦ Ὁμήρου καὶ ἕνα «κλειδί».

Ὅταν ὁ Ὀδυσσεὺς φθάνῃ στὴν Ἰθάκη ἀποφασίζει νὰ σκοτώσῃ τοὺς μνηστῆρες.
Ὁ ἰσχυρότερος ἀντίπαλός του εἶναι ὁ ΑΝΤΙ-ΝΟΟΣ.
Ἀναλύοντας τὴν λέξι βλέπουμε ὅτι βγαίνει ἡ ΑΝΤΙ-ΝΟΗΣΙΣ, κάτι ποὺ μᾶς κάνει νὰ μὴ σκεπτόμεθα καθαρά.
(Εἶναι ἡ ὀργὴ τοῦ Ὀδυσσέως).

Ὁ δεύτερος ἀντίπαλος εἶναι ὁ ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ.
Αὐτός ποὺ μάχεται μὲ κάθε ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ.

Ὁ τρίτος ὁ ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ.
Αὐτός ποὺ ἀμφισβητεῖ τὸν νόμο.

Ὁ τέταρτος ὁ ΑΓΕ-ΛΑΟΣ.
Αὐτός ποὺ παρασύρει τὸν λαό.

Βλέπουμε νομίζω ὅτι κάθε λέξις τοῦ Ὁμήρου κρύβει καὶ κάτι ποὺ δὲν εἶναι τυχαῖο.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *