Οἱ Πέντε Ἐφιάλται.

 

Οἱ Πέντε Ἐφιᾶλται.Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

  1. Ὁ πρῶτος Ἐφιάλτης παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ὡς γιὸς τοῦ Ἁλωέως (κατὰ τὸν μῦθο μᾶλλον τοῦ Ποσειδῶνος) καὶ ἀδελφὸς τοῦ Ὤτου. Τὰ δύο ἀδέλφια εἶχαν γιγάντιο σωματικὸ μέγεθος καὶ ὑπερβολικὴ δύναμη. Κρατοῦσαν μέσα σὲ χάλκινο δοχεῖο ἐπὶ δεκατρεῖς μῆνες αἰχμἀλωτο τὸν Ἄρη (Ε 385), τὸν ὁποῖο ἀπελευθέρωσε ὁ Ἑρμῆς, καὶ ἐπεχείρησαν νὰ ἐπιθέσουν (λ 305-319) τὴν Ὄσσα πάνω στὸν Ὄλυμπο, πάνω σ’ αὐτὴ τὸ Πήλιο καὶ ἔτσι νὰ ἀνεβοῦν στὸν Οὐρανό. Τὸ ὄνομα τοῦ Ἐφιάλτη συνδέθηκε μὲ διαταραχὴ τοῦ ὀργανισμοῦ (καὶ μάλιστα τῆς πέψεως) ποὺ συμβαίνει στὸν ὕπνο καὶ συνεπάγεται τρομακτικὰ ὄνειρα καὶ γενικὴ δυσφορία (οἱ ἀρχαῖοι χρησιμοποιοῦσαν καὶ τὴ λέξη πνιγαλίων). Γιὰ τὴ θεραπεία τῆς διαταραχῆς ὁ Διοσκουρίδης προτείνει ὡς φάρμακο μελανοὺς κόκκους γλυκυσίδης. Κατὰ τὸν προσωπικὸ ἰατρὸ καὶ ἐπιστήθιο φίλο τοῦ Ἰουλιανοῦ Ὀρειβάσιο τὸ καθ’ ὕπνον φαινόμενο δὲν εἶναι κάποιος κακὸς δαίμονας ἀλλὰ νόσος. Ὁ λαός μας ἀποκαλεῖ τὴ διαταραχὴ βραχνᾶ καὶ μώρα.
  2. Ὁ δεύτερος Ἐφιάλτης εἶναι γνωστότερος, διότι τὸ ὄνομά του ἔχει συνδεθεῖ μὲ τὴν προδοσία στὴ μάχη τῶν Θερμοπυλῶν. Αὐτὸς ἦταν Λοκρὸς ἢ μᾶλλον Τραχίνιος καὶ ὁδήγησε τοὺς Πέρσες ἀπὸ μία στενὴ ὁδὸ τοῦ Καλλιδρόμου στὰ νῶτα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Ἐφιάλτης ἐπικηρύχθηκε ἀπὸ τοὺς Πυλαγόρες τῆς Δελφικῆς Ἀμφικτιονίας καὶ κατέφυγε στὴ Θεσσαλία, ἀπὸ ὅπου ἐπέστρεψε μετὰ πολλὰ ἔτη στὴν Ἀντίκυρα καὶ φονεύθηκε ἀπὸ κάποιον Ἀθηνάδη.
  3. Ὁ τρίτος Ἐφιάλτης, σύγχρονος καὶ φίλος τοῦ Περικλῆ καὶ ἔνθερμος δημοκράτης, ἦταν ὁ ἡγέτης τοῦ δήμου ποὺ ἀφήρεσε πολλὲς ἁρμοδιότητες ἀπὸ τὸν Ἄρειο Πάγο καὶ περιόρισε τὴ δύναμή του. Δολοφονήθηκε ἀπὸ ἀγνώστους.
  4. Ὁ τέταρτος Ἐφιάλτης, σύγχρονος καὶ φίλος τοῦ Δημοσθένη, πολιτικὸς καὶ στρατιωτικός, ἀγωνίστηκε γιὰ τὴ δημοκρατία τῆς Ἀθήνας ἐναντίον τῶν Μακεδόνων. Ἔπεσε μαχόμενος πρὸ τῆς Ἁλικαρνασσοῦ κατὰ τὴν ὑπεράσπιση της.
  5. Ὁ πέμπτος Ἐφιάλτης (Ephialtes) εἶναι δύο γένη ζώων: 1). σαρκοφάγων πτηνῶν τῆς ὁμοιογενείας τῶν γλαυκιδῶν (κάποια εἴδη ἐνδιαιτῶνται καὶ στὴν Ἑλλάδα), καὶ 2) ἐντόμων ὑμενοπτέρων τῆς ὁμοιογενείας τῶν ἰχνευμόνων.

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

(ἡ σελίδα τοῦ Μιχαῆλ ἐδῶ)

φωτογραφία

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply