Ποιός θά μέ σώσῃ;;;

Ποιός θά μέ σώσῃ;;;Τὸ πρῶτο ἐρώτημα ποὺ πρέπει νὰ θέτουμε στοὺς ἑαυτούς μας, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν πρέπῃ, θέλουμε, ἀντέχουμε, δικαιούμεθα, μποροῦμε νὰ σωθοῦμε, ἀπὸ τὶς καταστάσεις ποὺ βιώνουμε, εἶναι τὸ ἐὰν πιστεύουμε πὼς ἀξίζουμε, δικαιούμεθα, ἀντέχουμε νὰ σωθοῦμε.
Οὐδεὶς θὰ δεχθῇ, κατ’  ἀρχάς, νὰ σώσῃ κάποιον ποὺ ἔχει ἤδη παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν ζωή του.
Ἄλλως τέ… Οὐδὲ ἕνας στρατηγὸς θὰ ὀνειρευόταν νὰ ἔχῃ στὸν στρατό του ἡττοπαθεῖς καὶ καταθλιπτικούς…
Οὐδεὶς ἰατρὸς θὰ ἀσχοληθῇ μὲ κάποιον ποὺ κατὰ βάσιν αὐτοκτονεῖ, εἶτε μέσῳ τῆς διατροφῆς του, εἶτε μέσῳ τῶν συνηθειῶν του, εἶτε ἀκόμη καὶ μέσῳ τῶν πράξεών του.
Γιατί λοιπόν νά δεχθῇ κάποιος, ἄς ποῦμε σωτήρας, νά μᾶς σώσῃ, ἐάν ἐμεῖς δέν πιστεύουμε πώς δικαιούμαστε ἤ ἀξίζουμε σωτηρία;

Γιὰ νὰ δεχθῶ ἤ νὰ ἀποδεχθῶ ὅμως πὼς ἀξίζω καὶ δικαιοῦμαι σωτηρίας, πρέπει νὰ σταθῷ καὶ νὰ συζητήσω εἰλικρινῶς κι ἐντίμως μὲ τὸν ἑαυτόν μου.
Ἐὰν αὐτὸς μοῦ ἀπαντήσῃ θετικά, τότε εἶναι βέβαιον πὼς αὐτομάτως θὰ ἀναδυθοῦν ἐμπρός μου λύσεις, ἀπαντήσεις, διέξοδοι γιὰ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν ἐρωτημάτων καὶ τῶν προβλημάτων μου…
Ἐὰν ὄμως ὄχι…
…Τότε…
Ἄς τὸ πάρω ἀπόφασιν…
Θὰ εἶμαι μέσα στὶς …παράπλευρες ἀπώλειες…
…ἀφήνοντας χῶρο ἐλεύθερον γιὰ αὐτοὺς ποὺ πράγματι πιστεύουν πὼς δικαιοῦνται νὰ διαβιοῦν ἐλεύθεροι.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ μὲ σώσῃ κάποιος εἶναι νὰ θέλω ἐγώ, πραγματικά, νὰ σωθῶ!!!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ποιός θά μέ σώσῃ;;;

Leave a Reply