Φῆμες καὶ δόξες…

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν (2 Αὐγούστου 2011)  εἶχα δημοσιεύσει ἕνα κείμενον μὲ τίτλο:

Ἡ ἀλήθεια γιά τήν φήμη

Καὶ σήμερα ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ ξαναθέσω τὰ ἐρωτήματα…
Τί σημαίνει φήμη; Τί διαφορά ἔχει ἀπό τό κλέος; Τί σχέσιν ἔχει μέ τήν δόξαν;
Καί πόση ἀλήθεια κουβαλοῦν αὐτά πού ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμαστε γιά τίς ἔννοιες αὐτῶν τῶν λέξεων;

Ἡ λέξις φήμη προέρχεται ἐκ τοῦ ῥήματος φημί, ποὺ σημαίνει μοῦ φαίνεται.
Φημί: λέγω, διακηρύσσω, διαβεβαιῶ, ὑποστηρίζω, ἰσχυρίζομαι, νομίζω, στοχάζομαι, ὑποθέτω….
Φήμη: οὐρανόθεν φωνή, θεῖος λόγος, προφητεία, χρησμός, ἀνεξακρίβωτος λόγος, εἴδησις, διάδοσις, ἡ γενικῶς κρατοῦσα καλὴ ἤ κακὴ γνώμη περὶ τινος…

Ἡ λέξις δόξα προέρχεται ἀπὸ τὸ δοκῶ, ποὺ σημαίνει ἐπίσης λέγω, φαντάζομαι… Ἀλλά τί λέγω;
Δόξα: προσδοκία, γνώμη, κρίσις, δοξασία, φήμη καλὴ ἤ κακή, μέγας ἔπαινος, ἐγκώμιον, διασημότης… (Ἐξ οὖ καὶ ὁ δοξασία!!!).
Δοκῶ: εὑρίσκω ἀποδεκτόν, νομίζω, φαντάζομαι, θεωρῶ εὔλογον, μοῦ ἀρέσει νά… ἤ ἀποφασίζω, μοῦ φαίνεται καλόν, εἶμαι ἀναγνωρισμένος…

Ἡ λέξις κλέος σημαίνει πολεμικὴ δόξα, ἀποκτηθεῖσα στὸ πεδίον τῶν μαχῶν. Ὁ Κίμων ἦτο περικλεής.
Κλέος: φήμη, εἴδησις, πράξεις, κατορθώματα… Ἀλλὰ καὶ κακὴ φήμη, ὄνειδος.
Κλειτός: φημισμένος, ἔνδοξος, μεγαλοπρετπής, λαμπρός…

Συνεπῶς…
Κατὰ πῶς τὰ ἀντιλαμβανόμαστε ἐμεῖς τὰ ζητήματα πλέον, ἔχουμε σοβαρὸ θέμα ἀντιληπτικότητος, ἐφ΄  ὅσον ὁ φημισμένος ἤ ὁ δοξασμένος εἶναι κι ὁ κοινῶς ἀποδεκτός… Ἄρα κι αὐτὸς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀναλάβῃ δράσεις, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …σώσῃ!!!

Ποιός εἶναι ὁ ἡγέτης; Ὁ Κανένας!

Εἶναι ὅμως πράγματι ἔτσι; Ἤ μήπως ἔχουμε ἀφεθεῖ στό νά  μᾶς πείσουν πώς …εἶναι ἔτσι;

Ἐὰν παρατηρήσουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξημερώσεως μᾶς διαχειρίζονται, θὰ διαπιστώσουμε πὼς μᾶς ἐπιβάλλουν κανονικότατα τὶς λύσεις, τὶς προτάσεις ἤ τὰ πρόσωπα, ποὺ ἐκεῖνα θέλουν, εἶτε διὰ τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ, εἶτε διὰ τῆς …πλαγίας, εἶτε ἀκόμη καὶ διὰ τῆς …ἀνορθοδόξου ὁδοῦ. (Δὲν εἶναι πολὺ μακρινὲς οἱ …δυσφημήσεις γιὰ τὸν τΣΥΡΙΖΑ…!!! Κι ὄχι μόνον!!!)
Ἐὰν ὅμως μᾶς ἐπιβάλουν, διὰ τῆς ὁποίας ὁδοῦ τοὺς ἐξυπηρετεῖ, τὸ ὁ,τιδήποτε καὶ τὸν ὁποιονδήποτε, τότε τὸ πρόβλημα δὲν τὸ ἔχουν αὐτοὶ ἀλλὰ ἐμεῖς.
Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἀναζητήσουμε, νὰ ἀνακαλύψουμε, νὰ ἀναδείξουμε τὰ θετικὰ στοιχεῖα τῶν κοινωνιῶν μας, νὰ τὰ ὑπερασπιστοῦμε, νὰ τὰ προβάλουμε καὶ νὰ τὰ ἐπιβάλουμε. Διότι μὲ αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ καταπιαστοῦν οἱ διαφημιστές τους ἀλλὰ μόνον ἐμεῖς… Κι ἐπεὶ δὴ τὸ καλό μας τὸ γνωρίζουμε κατὰ βάθος, πολὺ καλλίτερα ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς τηλεκαταδότες, νομίζω πὼς σιγὰ σιγὰ ὀφείλουμε νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὶς ἐπαναδομήσεις, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ κλείσαμε τὸ ζήτημα τῶν ἀποδομήσεων…

Τὰ κριτήριά μας λοιπόν, ἐφ΄  ὅσον πράγματι ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὸ πῶς θὰ καταφέρουμε νὰ ἐπαναδομήσουμε τὶς κοινωνίες μας, πρέπει νὰ τύχουν γερῆς ἀναθεωρήσεως καὶ ὁπωσδήποτε …ἀποπομπῆς παλαιῶν κι …ἀραχνιασμένων πεποιθήσεων. Τὰ ὅσα ἔως σήμερα γνωρίζαμε τελείωσαν καὶ πλέον περνᾶμε σὲ μίαν νέα φάσιν, πιὸ οὐσιαστική, μὰ σίγουρα μακρὰ σὲ χρόνο, διότι τὰ θεμέλεια ποὺ θὰ δομηθοῦν ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα πρέπει νὰ εἶναι πολὺ γερά. Τὸ νέο μας οἰκοδόμημα, ποὺ θὰ εἶναι μία νέα πολιτεία, μὲ ἀρχές, ἦθος, ὅρια,  κύριον πυλώνα τους ὀφείλουν νὰ ἔχουν τὴν ἐπικοινωνία. Μόνον μὲ τὴν ἐπικοινωνία μποροῦν νὰ δομηθοῦν ὑγιεῖς κοινωνίες. Διότι τώρα κοινωνίες δὲν ἔχουμε… Τώρα ἔχουμε…
Ἀφῆστε τὸ τὶ ἔχουμε…
Καλλίτερα νὰ καταπιαστοῦμε μὲ αὐτὰ ποὺ θέλουμε νὰ ἔχουμε.

Ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις…
Ἀρχὴ ἐλευθερίας ἡ ἐπίγνωσις τοῦ ποιοὶ εἴμαστε, τοῦ ποῦ θέλουμε νὰ φθάσουμε καὶ ἀπὸ ποιὸν δρόμο.
Γιὰ νὰ συμβοῦν αὐτὰ ὅμως ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε. Γιὰ νὰ γνωρίζουμε ἀναγκαῖον εἶναι νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ ἐκεῖνον τὸ σημεῖον ποὺ πήραμε τὴν …στραβὴ ὁδό. Καὶ ἐκεῖ μόνον, σὲ αὐτὸ τὸ σταυροδρόμι, θὰ μπορέσουμε ἐπὶ τέλους νὰ ἀποσαφηνίσουμε πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα σήμερα ἀντιλαμβανόμαστε…
Μὰ πρῶτα πρῶτα θὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς οἱ ἔννοιες, ὅταν εἶναι κοινές, λειτουργοῦν συνδετικὰ γιὰ τὶς κοινωνίες μας κι ὄχι διασπαστικά.
Ὅταν συνεννοούμεθα, τότε ἡ πορεία εἶναι κοινὴ γιὰ ὅλους κι ὄχι ἀτομικὴ καὶ τυχαία.

Ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις.
Ἀρχὴ κοινωνίας ἡ ἐπικοινωνία.
Ἀρχὴ ἐπικοινωνίας ἡ κοινὴ γλῶσσα…

Συνεπῶς;

Φιλονόη.

Ὅλες οἱ λέξεις μὲ τὶς ἐννοιολογικές τους ἐρμηνεῖες, ἀπὸ τὸ λεξικὸ Δημητράκου.

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *