Οἱ 135 Δασυνόμενες λέξεις.

…πού «τόσο» δυσκόλευαν τούς Ἕλληνες…
(ἀπὸ ἀνάρτησι τοῦ μέλους Σταμάτη Βασιλείου, μετ᾽ εὐχαριστιῶν)

Τὸ Α

Ἅδῃς, ἅγιος, ἁβρός,
αἷμα, ἅμαξα, ἁδρός,
ἅμα, ἁμαρτάνω, ἅπαξ,
ἅλυσις, ἁρπάζω, ἅρπαξ,
ἁψίς, ἁπλώνω, ἁπαλός,
ἅλας, Ἁλικαρνασσός,
αἵρεση, ἅλωση καὶ ἁρμονία,
Αἷμος, ἁγνός, ἁψιμαχία,
ἅρμα, ἁλιεύω, ἁλωνίζω,
ἁπλοῦς, ἁρμόζω καὶ ἁγνίζω.

Τὸ Ε

Ἕνα, ἕξι, ἑκατό,
ἕδρα, ἕλκος, ἑρπετό,
Ἕκτωρ, Ἕλλη καὶ Ἑλλάς,
Ἑλικών καὶ ἑβδομάς
ἕλος, εἵλωτας, Ἑλένη,
ἕνωσι καὶ εἱμαρμένη,
ἑορτή, ἑστία, Ἑρμῆς,
ἑαυτός, εὑρίσκω, ἑξῆς,
ἑπτά, ἑσπέρα, ἑρμηνεία,
ὁ ἑταῖρος κι ἡ ἑταιρεία
Ἕβρος, εὕρημα, ῾Εβραῖος,
ἑπομένως καὶ τὸ ἕως.

Τὸ Η

Ἥλιος, ἡμέρα, ἧλος,
ἧττα, ἧπαρ, Ἥρα, ἥρως,
ἥμερος, ἡδονή, ἡνία,
ἥσυχος καὶ ἡλικία,
Ἥβη καὶ Ἡσίοδος,
ἡγοῦμαι καὶ ἡγούμενος,
ἥμισυς, Ἡρόδοτος, ἡδύς,
Ἥφαιστος, ἡφαίστειον,
Ἡρώδης κι Ἡρακλῆς.

Τὸ Ι

Ἵππος, ἵνα, ἱερός,
Ἱερουσαλήμ, ἱδρώς
ἵπταμαι καὶ ἱλαρός,
ἵσταμαι καὶ ἱκανός
ἱερεύς καὶ ἱκεσία,
ὁ ἱέραξ κι ἡ ἱστορία,
ἱμάντας, ἵλεως, ἱστίο,
ἱμάτιον, ἱστός, ἱδρύω.

Τὸ Ο

Ὅμοιος, ὁμοῦ, ὁδός,
ὅρκος, ὅπλον, ὁρμαθός,
ὅρμος, ὅριον, ὁρμή,
ὅμως, ὅσιος, ὁπλή,
ὅμιλος, ὁμίχλη, ὁμαλός,
ὅρασις, ὁμὰς καὶ ὁδηγός,
Ὅμηρος, ὁρίζω, ὅρος (ὁ),
ὅσος, ὅστις, ὅτε, ὅλος.

καὶ τὸ Ω

Ὥρα, ὥριμος, ὡραῖος,
ὡς καὶ ὧδε,
ὡσαύτως, ὥστε.

Φειδίας Μπουρλᾶς

 

Στὸ α ἐπίσης ἡ ἁφή. Στὸ ε ὁ ἕτοιμος.

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

7 thoughts on “Οἱ 135 Δασυνόμενες λέξεις.

  1. «ᾍδης»! Δασεῖα καὶ ὑπογεγραμμένη! Προφανῶς, καὶ ἂν χρησιμοποιήσωμε τὴν κεφαλαιογράμματη, θὰ τοποθετήσωμε «Ι» ,ετὰ τὸ «Α», τὴ λεγομένη προσγεγραμμένη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *