Ἐπίκουρος. (Περὶ ἡδονῆς)

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ.
ΚΥΡΙΑΙ ΔΟΞΑΙ 3 & 5 (περί ηδονής)

– «ὃρος τοῦ μεγέθους τῶν ἠδονών ἡ τοῦ ἀλγοῦντος ἃπαντος ὑπεξαίρεσις. οἷς δ’ ἄν τὸ ἠδόμενον ἑνῆ, καθ’ ὃν ἂν χρόνον ἦ οὐκ ἂν ἒτι ὀχλοῖντο τῷ ἀλγοῦντι ἤ λυπουμένῳ ἤ συναμφοτέρῳ».

Ὅταν λείψῃ κάθε εἴδους πόνος ἢ δυσαρέσκεια, τότε φθάνουμε στὸ ἀνώτατον σημεῖον τῆς εὐαρέστου διαθέσεως κι ὅσοι ἔχουν φθάσει ἐκεῖ κι ὅσον χρόνον αὐτὴ διαρκεῖ, δὲν ἐνοχλῶνται ἀπὸ πόνο ἢ λύπη ἢ κι ἀπὸ τὰ δύο.

************************************************************************************************

-«Οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, οὐδέ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως ἄνευ τοῦ ἡδέως· ὃτῳ δὲ τοῦτο μὴ ὑπάρχει, οὐκ᾽ ἔστι τοῦτο ἡδέως ζῆν».

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ζῇς εὐχάριστα, χωρὶς φρονιμάδα, καλοσύνη καὶ δικαιοσύνη, οὔτε νὰ ζῇς μὲ φρόνηση, καλοσύνη καὶ δικαιοσύνη, χωρὶς χαρά· ἐὰν αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ζῇς εὐτυχισμένος.

Νεφέλη Ὠκεανίς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply