Εἰκόνες τῆς Ξάνθης. (α)

Ἡ μεγάλη πλειονότητα τῶν κτιρίων στίς πόλεις τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν διώροφες κατοικίες, συνήθως κτισμένες μέ πέτρα στό ἰσόγειο καί ἐλαφρότερη κατασκευή στόν ὄροφο (τσατμάς, μπαγιαντί, μπαγδατί).
Εἰδικά τό σαχνισί κατασκευάζεται κυρίως ἀπό ἐλαφρά ὑλικά.
Στήν Ξάνθη οἱ κατοικίες διαθέτουν συχνά καί ἡμιϋπόγειο.

Στὴν γεωγραφική ζώνη γύρω ἀπό τήν Προποντίδα καί στίς μικρασιατικές ἀκτές τοῦ Εὐξείνου Πόντου οἱ κατοικίες ἦταν σέ μεγάλο ποσοστό ξύλινες. Ὡστόσο, ἀπό τόν 15ο αἰώνα ὑπάρχουν κατοικίες κτισμένες μέ κατεργασμένη πέτρα, ὅπως οἱ κατοικίες τῶν Φαναριωτῶν στήν Κωνσταντινούπολη, οἱ κατοικίες στήν Καισάρεια καί στήν Καππαδοκία καί μεμονωμένες κατασκευές ἀνά τήν Αὐτοκρατορία.
Τόν 19ο αἰώνα ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς Αὐτοκρατορίας δημιούργησε μία ἐμπορευματική τάξη πού μποροῦσε νά ἀνεγείρει πιό δαπανηρές κατασκευές.

Τότε ἐμφανίσθηκαν ἀρχοντικά καί νοικοκυρόσπιτα κτισμένα ἐξ ὁλοκλήρου μέ πέτρα καί μάλιστα μέ κατεργασμένη πέτρα, λιθανάγλυφα καί διακοσμήσεις.


Τό κοινοτικό σχολεῖο στόν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Βλασσίου. (Φωτογραφία τοῦ 2004)

Θράκη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply