Φαναγορ(ε)ία

Ἡ ἑλληνικὴ πόλις Φαναγορία στὴν Μαύρη Θάλασσα

Ὅπως ἀναφέρει ἡ συγγραφεὺς Ἁγιάτις Μπενάρδου, στὴν Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἱδρύματος Μείζονος Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὸν Εὔξεινο Πόντο, ἡ Φαναγορεία ἱδρύθη στὰ μέσα τοῦ 6ου αἰῶνος π.Χ. ἀπὸ κατοίκους τῶν Ἀβδήρων καὶ ἀπετέλεσε τὴν μεγαλυτέρα σὲ ἔκταση ἑλληνικὴ ἀποικία στὴν περιοχή. Παρ’ ὅ,τι οἱ ἀναφορὲς στὶς γραπτὲς πηγὲς δὲν εἶναι πολλές, τόσο ὁ Ἐκαταῖος ὁ Μιλήσιος ὅσο καὶ ὁ Στράβων ἀνεφέρθησαν στὴν τοποθεσία καὶ τὴν ἐμπορικὴ δραστηριότητά της. Συνέχεια

Εἰκόνες τῆς Ξάνθης. (α)

Ἡ μεγάλη πλειονότητα τῶν κτιρίων στίς πόλεις τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν διώροφες κατοικίες, συνήθως κτισμένες μέ πέτρα στό ἰσόγειο καί ἐλαφρότερη κατασκευή στόν ὄροφο (τσατμάς, μπαγιαντί, μπαγδατί).
Εἰδικά τό σαχνισί κατασκευάζεται κυρίως ἀπό ἐλαφρά ὑλικά.
Στήν Ξάνθη οἱ κατοικίες διαθέτουν συχνά καί ἡμιϋπόγειο.
Συνέχεια

Παντοῦ Ἑλλάς, ἀλλὰ μᾶς τὸ κρύβουν.

Παντοῦ Ἑλλάδα ἄλλα μας τὸ κρύβουν .

Οἱ Πελασγοὶ οἱ ἀρχαῖοι πρωτο-Ἕλληνες ἤσαν γηγενεῖς κάτοικοι τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Ἰονίου, τοῦ Εὐξείνου Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Κύπρου. Οἱ Πελασγοὶ ἄρχισαν νὰ ἐποικοῦν σταδιακά τις ἔρημες ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους περιοχές: Συνέχεια

Ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐξάπλωσις…

Κύτταζε τὸν ὀρίζοντα ὁ Ἓλληνας· καὶ δὲν ἒβλεπε τὴν ἀπόσταση, οὒτε τὶς θάλασσες ποὺ ἒπρεπε νὰ διασχίσῃ. Ἒβλεπε τὰ εὒφορα τὰ χώματα καὶ τὶς πόλεις ποὺ θὰ ἒστηνε μὲ τὰ χέρια του. Καὶ ἦταν καὶ ὁ χρησμὸς τῆς Πυθίας ποὺ τοῦ ἒδινε ἀέρα στὰ πανιά του, γιατὶ καὶ οἱ Θεοὶ στὸ πλευρό του ἦταν, καὶ τὸν συντρόφευαν…

Συνέχεια

Ἐσύ πόσες τούρκικες σειρές εἶδες σήμερα;

Ἔ, πόσες; Ἀλήθεια, γιατί πρέπει νά ἀσχολούμεθα μέ ἕνα τόσο εὐτελές θέμα;
Τόσο πολύ ἔχουμε ἐκπέσῃ; 
Καί μετά θέλουμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τούς δυνάστες μας; 
Μά ποιοί θά ἀπαλλαγοῦν; 
Αὐτοί πού ἔχουν ἤδη παραδόσῃ πνεῦμα στήν δουλεία;

Συνέχεια

Παντοῦ Ἑλλάς!

 

Ὄχι μόνον ἡ Μεσόγειος! Ἀλλὰ κάθε σημεῖον τῆς Εὐρώπης Ἑλλάς! Ἀρχαία Ἑλληνικὴ πόλις στὴν Ῥωσία! Πρωτότυπον; Χί χί χί…. Ἂς μὴν φᾶνε… Ἔχουμε γλαρόσουπα….

Τελικῶς ἀρχίζουν νὰ μοῦ ἀρέσουν οἱ θεωρίες περὶ προελεύσεως τῶν Εὐρωπαίων ἀπὸ τὴν πέριξ τοῦ Καυκάσου περιοχή! Δὲν θὰ ἔχουν ἄδικο! Μάλιστα, ἐπὶ τέλους ἀνακαλύπτουν καὶ τοὺς πρώτους προγόνους τῶν σημερινῶν Εὐρωπαίων! Ἢ κάποιους ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους αὐτῶν! Ἢ… Πᾶρτε ὅποιαν θεωρία θέλετε! Σὲ μίαν ἀλήθεια θὰ καταλήγετε! Ἑλλάς!

Φιλονόη.

Υ.Γ. τὸ ὅ,τι ξανανακαλύπτουν κάποιοι τὸν τροχό, εἶναι κάπως ἀστεῖο! Τὸ ὅ,τι οἱ ἔχοντες τὸν τροχὸ ὅμως νὰ κυβερνῶνται ἀπὸ καταστροφεῖς τοῦ τροχοῦ, εἶναι κάτι παράλογον! Θαυμᾶστε ἐπίσης τὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῶν Ῥώσων! Καμμία σχέσις μὲ τὸ Ἑλλαδιστάν!

Συνέχεια