Πραξικόπημα στὸ μαντρὶ καὶ ἡ END μπαίνει στὸν ΓΥΨΟ!!!

Πραξικόπημα στὸ μαντρὶ καὶ ἡ END μπαίνει στὸν ΓΥΨΟ!!!Οι συνταγματάρχες εξ Αστόριας χτύπησαν.

Η END στο Γύψο!

Διάγγελμα του δικτάτορα Λαμπράκη:

Ἡ END διήρχετο μίαν κρίσιν, ἀναζητῶσα διέξοδον ἐξ ἑνὸς ψυχικοῦ ἀδιεξόδου, εἰς τὸ ὁποῖον εἶχε περιέλθη.
Ἀπὸ μακροῦ χρόνου ἡ ἀδυναμία τῆς συνεννοήσεως μεταξὺ τῶν ὑπευθύνων σκοτεινῶν παραγόντων τῆς END, παρὰ πάσαν ἐπίκλησιν τοῦ ἀνωτάτου ἄρχοντος τοῦ Οἴκου Ῥότσιλντι, εἶχε περιαγάγη τὴν END εἰς ψυχικὸν ἀδιέξοδον.
Οὐδεὶς ἐκ τῶν σκοτεινῶν ἀρχηγῶν, ἀνελάμβανε νὰ βοηθήσῃ τὸν ἀνώτατον ἄρχοντα ὅστις ἀνεζήτη λύσιν ἐντὸς τῶν ῥουφιανικῶν πλαισίων, τῆς ἀνευθυνότητός του, διὰ νὰ βγάλῃ τὴν END ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδον.

 Γιῶργος Γιαλτουρίδης

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply