Νόησις καὶ Νοῦς.

Κατὰ τὸν Δημητράκο Νόησις, ἤ νῶσις, εἶναι ἠ διὰ τοῦ νοῦ σύλληψις, ἡ διανόησις, ἡ σκέψις, ἡ ἀνωτάτη ψυχικὴ λειτουργία τοῦ νοεῖν, τὸ δημιουργεῖν τὰς ἐννοίας καὶ τὸ διανοεῖσθαι.
Νοῦς σημαίνει τὸ διανοεῖσθαι, νοητικὴ ἱκανότης, φρόνησις, κατανόησις καὶ διανόημα.

Λίγο πολὺ ὅμως ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμεθα αὐτὲς τὶς ἔννοιες.
Ὅμως… Κάτι ἀκόμη πρέπει νὰ συνυπολογίσουμε γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιληφθοῦμε ἐπακριβῶς τὸ τὶ σημαίνει ἠ Νόησις.

Δὲν νομίζω λοιπὸν πὼς ἔχουμε τὴν πλήρη εἰκόνα αὐτῶν τῶν λέξεων, διότι διαισθητικῶς ἀντιλαμβάνομαι πὼς κάτι μᾶς διαφεύγει.
Ἡ Νόησις ὑπονοεῖ κίνησιν. Καὶ ἠ κίνησις σημαίνει πολλὰ ἄλλα. Ἐδῶ λοιπὸν ἐγὼ θὰ προσθέσω μίαν σκέψιν μου, κάπως …αὐθαίρετος, ἀλλὰ ἀρκετὰ …λογική!!!
Θὰ προσπαθήσω νὰ βρῷ τὶς συγγενεῖς ἔννοιες, μέσῳ τῶν λέξεων ποὺ ἔχουν τὸ ἴδιο ἤ παρεμφερὲς θέμα.

Ἔχουμε λοιπὸν τὶς λέξεις Ναίω, Νέω, Νεώ, ἀλλὰ καὶ τὶς λέξεις ναῦς καὶ ναός.
Ἡ λέξις Ναίω σημαίνει κατοικῶ, ἐνοικῶ.
Ἡ λέξις ναῦς σημαίνει πλοῖο ἀλλὰ καὶ μεταφορικῶς τὸ μέσον κλίτος τοῦ χριστιανικοῦ ναοῦ.
Ναὸς εἶναι τὸ εἰς τὴν λατρείαν τοῦ θεοῦ ἀφιερωμένον κτίριον καὶ ὀ τόπος λατρείας καὶ προσευχῆς ὁποιασδήποτε θρησκείας.
Ἡ λέξις Νέω σημαίνει πλέω, κολυμβῶ ἀλλὰ καὶ …κλώθω!!! Ἐπίσης σημαίνει ἐπισωρεύω, συσσωρεύω.
Νεὼ εἶναι ὁ ναός.

Τί ἀντιλαμβάνομαι;
Ἡ Νόησις, ποὺ λειτουργεῖ πάντα κινητοποιῶντας τὸν Νοῦ δὲν εἶναι κάτι στατικό. Εἶναι κάτι ποὺ …ταξειδεύει. Ὅπως οἱ …νῆες!!! (Πλοῖα.)
Ἐὰν ὑπάρχῃ σχέσις καὶ μὲ τὸ Ναίω, τότε σαφῶς σημαίνει τὸ ὅτι κατοικεῖ στὸν Νοῦ καὶ δὲν εἶναι κάτι ποὺ περιφέρεται. Ἁπλῶς ἔχοντας τὴν …ἕδρα της στὸν Νοῦ κινητοποιεῖ τὴν σκέψιν καὶ τελικῶς τὸν Ἄνθρωπο.

Ἡ  λέξις «κλειδί» τῆς ἐννοίας Νόησις πρέπει νὰ εἶναι ἡ …«δευτερεύουσα» σημασία της, ποὺ σημαίνει κλώθω. (Περίπου πλέκω.)
Δῆλα δὴ ἡ Νόησις εἶναι αὐτὸ ποὺ ταξειδεύει τὸν Νοῦ, ποὺ «κατοικεῖ» στὴν Ἀνθρώπινη διάνοια καὶ ποὺ κλώθει τὰ πάντα.
Δίχως τῆς Νοήσεως ΔΕΝ ὑφίσταται πολιτισμός, ἐλευθερία ἀλλὰ καὶ Ἄνθρωπος.
ΔΕΝ ἔχουν ὅλα τὰ ἔμβια ὄντα Νόησιν, διότι ἀδυνατοῦν νὰ κάνουν διανόησιν. Ἡ διανόησις, ὡς «παράγωγον» τῆς Νοήσεως, (ὄχι σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδον ἡ διανόησις!! Πάντα σὲ σχέσιν μὲ τὴν κοινωνία μας!!!) εἶναι αὐτὴ ποὺ λειτουργεῖ ἐπικοινωνιακὰ καὶ βοηθᾶ τὴν ἀνθρωπότητα νὰ Διανοηθῆ καὶ τελικῶς νὰ δημιουργήσῃ.

Συνεπῶς, νῆα, νέω καὶ νόησις ἔχουν κοινὲς …ῥίζες.
Ὅσο γιὰ τὸν ναό…
Τί νά σᾶς πῷ; 
Λέτε νά …ταξείδευαν κάποτε;

Φιλονόη

 

 

 

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply