Μουσεῖον Βασανιστηρίων.

San Marino.
Μουσεῖο Βασανιστηρίων

Μουσεῖον Βασανιστηρίων.14Ἕνα διαφορετικὸ Μουσεῖο λειτουργεῖ στὸ San Marino.

Τὴν σκοτεινὴ περίοδο τοῦ Μεσαίωνα, τὰ βασανιστήρια ἦταν καθημερινότητα.
Μποροῦσες νὰ βρεθῇς στὰ καλὰ καθούμενα κατηγορούμενος γιὰ κάτι.
Τὰ ἄρρωστα μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶχαν τὴν ἐξουσία, ἐφεύρισκαν χιλιάδες τρόπους γιὰ νὰ τυραννοῦν τὸν συνάνθρωπό τους.Μουσεῖον Βασανιστηρίων.5
Σὲ αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο Μουσεῖο ὑπάρχουν ἐκατοντάδες μηχανήματα καὶ ἐξαρτήματά ποὺ ἐξυπηρετούσαν αὐτὸν τὸν σκοπό.
Παρουσιάζω σήμερα ὁρισμένα ἀπὸ αὐτά, γιατὶ ὅλα ἤταν ἀδύνατον.
Βλέποντάς τα σήμερα γελᾶμε μὲ τὴν ἀἄρωστη φαντασία τους.

Ἄς ἀναλογιστοῦμε ὅμως πὼς σὲ αὐτὰ τὰ ἐκθέματα πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι ἔχασαν τὴν ζωή τους, μὲ τὸν πιὸ βάναυσο τρόπο. Μουσεῖον Βασανιστηρίων.4 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.6 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.7 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.8 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.9 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.1 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.3 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.2 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.12 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.13 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.10 Μουσεῖον Βασανιστηρίων.11

Κωνσταντῖνος Καπουργᾶς

(Visited 26 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Μουσεῖον Βασανιστηρίων.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μουσεῖον Βασανιστηρίων. | Gnorizo.gr

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μουσεῖον Βασανιστηρίων. | Newsvolos.com - Το Βολιώτικο Blog

Leave a Reply