Μουσεῖον Βασανιστηρίων.

San Marino.
Μουσεῖο Βασανιστηρίων

Ἕνα διαφορετικὸ Μουσεῖο λειτουργεῖ στὸ San Marino.

Τὴν σκοτεινὴ περίοδο τοῦ Μεσαίωνα, τὰ βασανιστήρια ἦταν καθημερινότητα.
Μποροῦσες νὰ εὑρεθῇς στὰ καλὰ καθούμενα κατηγορούμενος γιὰ κάτι.
Τὰ ἄῤῤωστα μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶχαν τὴν ἐξουσία, ἐφεύρισκαν χιλιάδες τρόπους γιὰ νὰ τυραννοῦν τὸν συνάνθρωπό τους.
Σὲ αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο Μουσεῖο ὑπάρχουν ἐκατοντάδες μηχανήματα καὶ ἐξαρτήματά ποὺ ἐξυπηρετούσαν αὐτὸν τὸν σκοπό.
Παρουσιάζω σήμερα ὁρισμένα ἀπὸ αὐτά, γιατὶ ὅλα ἤταν ἀδύνατον.
Βλέποντάς τα σήμερα γελᾶμε μὲ τὴν ἀἄρωστη φαντασία τους.

Ἄς ἀναλογιστοῦμε ὅμως πὼς σὲ αὐτὰ τὰ ἐκθέματα πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι ἔχασαν τὴν ζωή τους, μὲ τὸν πιὸ βάναυσο τρόπο. 

Κωνσταντῖνος Καπουργᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *