Ποῦ χάθηκαν τά Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ καί Ω ἀπό τίς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων;

Ποῦ χάθηκαν τά Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ καί Ω ἀπό τίς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων;Μὲ τὴν φίλη μου τὴν Ὄλγα, πρὸ ἐτῶν, βρεθήκαμε κάπου γιὰ νὰ τὰ ποῦμε.
Ἡ Ὄλγα ἔφθασε μὲ τὸ νέο τῆς αὐτοκίνητο, τὸ ὁποῖον ἔφερε πινακίδα (περίπου) ΙΙΚ οοοο.
Ὁ τρόπος ὅμως ποὺ ἦταν γραμμένα ἐτοῦτα τὰ γράμματα δὲν ἦταν καὶ τόσο …φιλικὸς στὸ μάτι μου.
Κάτι μὲ ξένιζε. Τὸ συζήτησα μαζύ της καὶ μοῦ ἀπήντησε πὼς τώρα ἔτσι, λατινογενῶς, τὶς γράφουν τὶς πινακίδες.

Χμμμ…
Λατινογενῶς. Κάτι ἀνάμεσα σὲ Ἰώτα καὶ I. Ἀναγνωρίσιμο βέβαια κι ἀπὸ ἐμᾶς, σὰν Ἰώτα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς λοιποὺς Εὐρωπαίους, σὰν I.
Δὲν μοῦ ἄρεσε.

Λίγες ἡμέρες ἀργότερα ἐπικοινώνησα τηλεφωνικῶς μὲ τὸ ὑπουργεῖον.
Ἡ ἐπίσημος δικαιολογία, ποὺ ἔλαβα, τότε, διὰ στόματος κάποιου ὑπαλλήλου, ποὺ ὅμως δὲν συγκράτησα τὸ ὄνομά του, ὅταν κατάφερα ἐπὶ τέλους νὰ βρῷ κάποιον ποὺ νὰ …θέλῃ νὰ μοῦ ἀπαντήσῃ στὰ ἐρωτήματά μου, ἦταν πὼς πρέπει νὰ …ἐξευρωπαϊσθοῦμε (ψωροκώστενα γάρ!!!) γενικότερα καὶ φυσικὰ δὲν γίνεται οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἀναγνώσουν τὰ ὅσα ἀναγράφονται ἐπάνω στὶς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων μας.
Μοῦ μιλοῦσε γιὰ τὰ ΔΙΚΑ μας αὐτοκίνητα, ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν ΔΙΚΗ μας χώρα καὶ ποὺ στὸ μεγαλύτερό τους ποσοστὸ ἀσχολοῦνται μὲ τὶς πινακίδες τους Ἕλληνες πολῖτες.
Περίεργον;

Παρ’ ὅλα αὐτά, ποὺ μοῦ φάνηκαν ἀρκετὰ σοβαροφανῆ ἐκείνη τὴν στιγμή, καὶ πάντα καλόπιστα, ἀπεφάσισα τότε νὰ στείλῳ μίαν ἐπιστολὴ στὸ ὑπουργεῖον, ἀξιώνοντας περισσότερες πληροφορίες. Ἐρωτήματα τοῦ τύπου: «Μά καλά, πόσα αὐτοκίνητα Ἑλληνικά κυκλοφοροῦν πιά στήν Εὐρώπη;»  Ἤ «Τό ἴδιο κάνουν καί οἱ σλαυόφωνοι;» ἤ «Οἱ Ἄγγλοι θά θυσίαζαν μερικά γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου τους γιά χάριν τῆς …ἐπικοινωνίας τῶν λαῶν;», ἦταν καταγεγραμμένα σὲ ἐκείνη τὴν ἐπιστολή.
Ἀκόμη φυσικὰ περιμένω ἀπάντησιν. Καὶ μᾶλλον θὰ περιμένω γιὰ πολὺ ἀκόμη.

Τό συμπέρασμα;; 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ἐπίσημος ἀπάντησις!!!
Τὸ γιατὶ ΔΕΝ ὑπάρχει ἐπίσημος ἀπάντησις εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις.

Γιατί τό θυμήθηκα τώρα;
Πρὸ χθὲς τὸ βράδυ συζητοῦσα μὲ τὸν Ἀριστοτέλη, ἕναν νέο φίλο, ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸ τὸ θέμα.
Κι ἔτσι ἀπεφάσισα νὰ τὸ ἀνακινήσῳ.
Κι ἐπίσης ἀπεφάσισα νὰ ἐπανατοποθετήσῳ τὰ ἐρωτήματα ἐκείνης τῆς ἐπιστολῆς, ἀλλὰ νὰ προσθέσῳ καὶ μερικὰ ἀκόμη, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις.

Γιὰ παράδειγμα…

  1. Πῶς κατάφερναν ἔως τότε, οἱ πάντα Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας, νὰ «ἀντιλαμβάνονται» τὸ τὶ ἔγραφαν οἱ πινακίδες τῶν ἑλληνικῶν αὐτοκινήτων, ὅταν κυκλοφοροῦσαν εἰς τὰς Εὐρώπας, ἔως τῆς στιγμῆς πού οἱ «δικοί μας» φωστῆρες ἀπεφάσισαν νά τούς διευκολύνουν;
  2. Ἔχουν σχέσιν τά περί ἀφαιρέσεως τῶν ἐν λόγῳ γραμμάτων μέ τήν γενικοτέρα ἄσκησιν πιέσεως πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς λατινικοποιήσεως τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς;
  3. Προσφάτως ἀνακαλύψαμε πὼς ἤδη ἀφήρεσαν τὸ «χί» ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ δημοτικοῦ σχολείου. Ἄν καὶ τὰ γράμματα τῶν πινακίδων τῶν αὐτοκινήτων εἶναι κεφαλαῖα, ἔχει μήπως κι αὐτό σχέσιν μέ τό ἀντίστοιχο ΠΟΝΗΡΟΤΑΤΟΝ ἔγκλημα κατά τῆς παδείας καί τῆς Πατρίδος μας γενικότερα;
  4. Ὅταν ἕνα αὐτοκίνητο κυκλοφορῇ σὲ κάποιαν χώρα τῆς Εὐρωαπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία, τό ἀντίστοιχον ὑπουργεῖον, πού ἐκδίδει τίς πινακίδες, σκέπτεται καί τόν Ἕλληνα μετανάστη, γιά τό ἐάν μπορῇ, ἤ ὄχι νά τίς ἀναγνώσῃ; Ἤ μήπως …χέστηκε κανονικότατα;
  5. Σέ ποιάν ἄλλην χώρα τοῦ πλανήτου οἱ ὑπεύθυνοι γιά τήν γλῶσσα, τήν παιδεία, τά δημόσια οἰκονομικά συμφέροντα ἀγωνίζονται γιά νά ἐξαφανίσουν τόν λαό τους, τήν ἱστορία του καί τήν γλῶσσα του;
  6. Αὐτή ἡ ἐξαφάνισις τῶν γραμμάτων ἔλυσε τό πρόβλημα σέ σχέσιν μέ τίς ἀνάγκες τῆς ἀγορᾶς γιά ἀριθμούς κυκλοφορίας ὀχημάτων; Καί πῶς; Μέ δέκα γράμματα λιγότερα; Κι ὅταν θά καλυφθοῦν κι αὐτοί οἱ ἀριθμοί, τί θά μᾶς φορτώσουν; Τουρκικά ἤ λατινικά;

Ἔχω φυσικὰ κι ἄλλα ἐρωτήματα, πιὸ δευτερεύονται.
Ἄς μείνουμε σὲ αὐτά. Γιὰ τὴν ὥρα…
Ἐὰν κάποιος γνωρίζῃ περισσότερα, πέραν αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν ποὺ κατέθεσα ἤδη, θὰ ἤθελα νὰ μὲ ἐνημερώσῃ.
Γιὰ τὴν ὥρα σκέπτομαι νὰ προωθήσῳ ἐκ νέου τὰ ἐρωτήματά μου πρὸς τοὺς ἀναρμοδίους-ἀρμοδίους, μήπως καὶ καταφέρῳ νὰ λάβῳ μίαν ὑπεύθυνη ἀπάντησιν. Διότι ἡ προηγουμένη, προφορική, …μπάζει.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 116 times, 1 visits today)
One thought on “Ποῦ χάθηκαν τά Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ καί Ω ἀπό τίς πινακίδες τῶν αὐτοκινήτων;

Leave a Reply