Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;

Καὶ μὴν ἀκούσουμε τὸ γνωστό: «Δὲν εἴχαμε τὴν κατάλληλη γραμματοσειρά», διότι ΟΥΔΕΝ ψευδέστερον!!! Αὐτὰ τὰ παραμύθια ἀλλοῦ, διότι ἀπὸ γραμματοσειρὲς πλέον ΒΡΩΜΑ ὁ τόπος τῶν ἐκδόσεων.
Μὰ καὶ νὰ μὴν …«βρωμοῦσε», ΔΕΝ γίνεται σὲ τμῆμα βιβλίων νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ ἄλφα γραμματοσειρὰ καὶ σὲ ἄλλο τμῆμα, τῶν ἰδίων βιβλίων, νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ βήτα. Ἐδὼ κάτι βρωμᾶ πολὺ ἄσχημα καὶ μάλιστα συζητᾶμε γιὰ ξεκάθαρη, συνειδητὴ καὶ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΗ ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ἀλφαβήτου.
(Νά πιστέψῳ πώς εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ἐπιθέσεως πού ἐδέχθη τό ἀλφάβητον μέ τήν «γραμματική» τῆς Φιλιππάκη ἤ νά δεκτπω πώς εἶναι …τυχαῖον;)

Μά καλά, ἕνας ἔντιμος «γλωσσολόγος» δέν εὑρέθη;

Ἡ νέα «γραμματικὴ» τῆς Ε’ καὶ Στ’ Δημοτικοῦ.

Συγγραφεῖς τῆς «γραμματικῆς»; Μά ποιοί εἶναι τέλος πάντων;

Πᾶμε ὅμως στὸ θέμα μας.
Ἡ ἔρευνά μου ξεκίνησε ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μελέτη Περιβάλλοντος» τῆς Δ΄ Δημοτικοῦ.
Οἱ συγγραφεῖς, τῆς πρώτης ἐκδόσεως, ἔγραφαν κανονικότατα τὸ «χί» ὅπως γράφεται καὶ ὅπως τὸ γνωρίζουμε ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Μπορεῖτε νὰ τὸ διαπιστώσετε καὶ μόνοι σας εἶτε πατώντας ἐδῶ, εἶτε κατεβάζοντας ὅλα τὰ βιβλία ἀπὸ ἐδῶ.

Παράδειγμα αὐτῶν τῶν βιβλίων, ποὺ ἀφορᾶ στὶς …διαφορετικὲς ἐκδόσεις, μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ μόνοι σας:

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 2

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 3(Πατῆστε στὶς εἰκόνες γιὰ νὰ μεγαλώσουν.)

Κάτω κάτω ὅμως διαβάζουμε:

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 5

Τό Ἀ-παιδαγωγικόν ἰνστιτοῦτον;
Λο(μ)βέρδε ποῦ εἶσαι;
Οἱ ὑφιστάμενοί σου κάνουν ὅ,τι ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας.
Ἤ μήπως ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις, ποὺ συγχρηματοδοτεῖ, διέταξε κι αὐτό τό αἴσχος;

Στὴν ἐπανατύπωσιν λοιπόν, ὅπως βλέπετε κι ἐσεῖς, κάποιος …«δάκτυλος» ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ τὸ ἑλληνικὸ «χί» καὶ τὸ ἀντικατέστησε ἀπὸ τὸ «x», προχωρώντας ἀκόμη ἕνα βῆμα πρὸς τὴν κατάργησιν τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς καὶ τὴν ἀντικατάστασίν της μὲ τὴν λατινική.
Κι ὅλα αὐτὰ κατ’ ἐντολὴν τοῦ Ἀ-παιδαγωγικοῦ ἰνστιτούτου!!!

Ἀπὸ περιέργεια καὶ μόνον ξεκίνησα νὰ ἐλέγχῳ ὅλα τὰ βιβλία τῆς Δ΄ Δημοτικοῦ. Ἡ …«τυχαιότης» ἔπαψε νὰ εἶναι τυχαιότης. ΟΛΑ τὰ βιβλία, στὴν ἀνατύπωσιν, ἔχουν τὸ λατινικὸ «x» ἀν τὶ τοῦ ἑλληνικοῦ «χί». ΟΛΑ!!!
Προχώρησα καὶ λίγο παρὰ πέρα ὅμως. Ἐρεύνησα τὰ βιβλία τῆς Γ΄ Δημοτικοῦ, τῆς Β΄, τῆς Α΄, τῆς Στ΄..
Σὲ ΟΛΑ σχεδὸν τὰ βιβλία ἀπωλέσθη τὸ «χί»!!! (Ἤ τείνει νὰ ἀπωλεσθῇ!!!)
Καὶ φυσικὰ χάσαμε τὴν …τυχαιότητα γιὰ νὰ περάσουμε στὴν ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ!!!
Μπορεῖτε νὰ δεῖτε ὅλα τὰ βιβλία ἐδῶ.

(Στὰ βιβλία τοῦ Γυμνασίου δὲν βρῆκα κάτι ἀνάλογον, σὲ τυχαῖα δείγματα ποὺ ἐρεύνησα.)

Γιὰ αὐτὴν λοιπὸν τὴν ΑΛΗΤΕΙΑ ὄχι μόνον ΔΕΝ εἴδαμε ἤ ἀκούσαμε τὴν κάθε ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ ἀλλὰ καὶ κάποιον ὁποιονδήποτε ἀπὸ τοὺς δασκάλους-καθηγητές-φιλολόγους νὰ διαμαρτύρονται, ἀλλὰ πέρασε κανονικότατα στὰ βιβλία ποὺ διδάσκονται τὰ παιδιά μας, δημιουργῶντας τους, γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ καὶ σύγχυσιν καὶ ἀλλοίωσιν στὴν ἤδη ἄσχημα τσακισμένη ἀντίληψιν ποὺ ἀποκτοῦν γιὰ τὴν γλῶσσα, μὰ κυρίως καθιστῶντας τα ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ καὶ τελικῶς ὑποχείρια τοῦ κάθε «εἰδικοῦ χειραγωγήσεων»!!!
Κι αὐτὸ πλέον τὸ μεθοδεύουν, γιὰ τὴν ὥρα, μέσῳ τῶν εἰκόνων.
Καὶ φυσικὰ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ πανηγυρικῶς ἡ πρόθεσις-σκοπιμότης-μεθόδευσις τῆς ἀ-γραμματικῆς, διὰ χειρὸς Φιλιππάκη, καθὼς καὶ  ὅλων τῶν χρηματοδοτουμένων ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ποὺ ἔχουν ὑπεισέλθει στὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας, στὰ «σχολεῖα» καὶ στὰ ἀ-Πανεπιστήμια, καὶ οἱ ὁποῖοι στοχεύουν ΞΕΚΑΘΑΡΑ στὴν λατινικοποίησιν τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς.
Πόσο θράσος πιά; Πόσος ἀνθελληνισμός;
Πόσος ὑπανθρωπισμός;
Ἔως πότε οἱ κατσαρίδες καί οἱ μαϊμοῦδες θά ὁρίζουν καί θά καθορίζουν τήν τύχη τῶν ἀνθρώπων;

Θά βρεθῆ ἄρα γέ κάποιος ἀπό τό ὑπουργεῖον Α-παιδείας νά μᾶς ἀπαντήσῃ καί γιά αὐτήν τήν βρωμιά;
Ὁ Λο(μ)βέρδος θά πάψη νά ἀσχολεῖται μέ ἄσχετα καί ἄχρηστα γιά να καταπιαστῇ ἐπί τέλους μέ τό ΠΩΣ θά διδαχθοῦν αὐτά τά ἔρημα τά Ἑλληνόπουλα τήν γλῶσσα τους σωστά;

Δὲν εὐελπιστῶ φυσικὰ πὼς θὰ τολμήση κάποιος ἀπὸ τοὺς ἐνασχολουμένους μὲ τὸ εἶδος καραγκιόζηδες νὰ μιμηθῇ τὸ παράδειγμα τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, ποὺ εἰσήγαγε τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ ἀπὸ τὴν Α΄ Δημοτικοῦ. Αὐτὰ ἀφοροῦν μόνον σὲ κοινωνίες ποὺ θέλουν νὰ γίνουν καλλίτερες. Στὴν δική μας πασχίζουμε νὰ διατηρήσουμε μόνον τὸ ἤδη κατεστραμένο μας ἐπίπεδον ἐκεῖ ποὺ εἶναι καὶ νὰ μὴν κατεβοῦμε …χαμηλότερα!!!
Ὅσο μποροῦμε.

Μὰ μὲ τέτοιαν φόρα καταστροφικῆς μανίας ποὺ τοὺς ἔχει πιάσει, ἀμφιβάλλω ἐὰν θὰ μπορέσουμε νὰ σώσουμε κάτι ἀπὸ τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας…
Διότι αὐτὰ στοχεύουν.
Θέλουν ΔΟΥΛΟΥΣ, πολὺ δούλους, ἀπολυτοποιημένους δούλους, γιὰ νὰ μὴν ξανασηκώσουν κεφάλι στὶς ἐντολὲς τῶν …«περιουσίων» χρηματοδοτῶν τους.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Προφανῶς δὲν πέρασε ἀκόμη στὰ γυμνασιακὰ βιβλία διότι τὰ παιδιὰ αὐτὰ ἔχουν διδαχθεῖ ἤδη τὸ «χί» ὡς ἑλληνικὸ γρᾶμμα κι ὄχι ὡς λατινικό. Προσεκτικὰ βήματα κάνουν οἱ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ!!!

Υ.Γ.2. Ἡ παρατήρησις γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ γράμματος ἔγινε ἀπὸ παιδάκι, μαθητὴ Δ’  Δημοτικοῦ. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ παιδάκι εἶναι μᾶλλον ἐκτὸς …συστήματος πολτοποιήσεως.

Σημείωσις 1η

Ἕνα …«περίεργον» φαινόμενον παρουσιάσθηκε στὰ βιβλία τῆς Α΄ Δημοτικοῦ. Στὰ βασικὰ βιβλία γλώσσης, μαθηματικῶν, εἰκαστικῶν ποὺ ἀφοροῦν στοὺς μαθητές, ὅλα ἔχουν καλῶς. Συναντοῦμε μόνον τὸ «χί», ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ συναντοῦμε κανονικῶς.
Στὸ βιβλίον τῶν εἰκαστικῶν τοῦ δασκάλου ὅμως ἀρχίζουν τὰ …«περίεργα».
Στὴν δευτέρα σελίδα βλέπουμε κανονικὰ τὸ «χί».
Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 8

Στὴν 5η σελίδα ὅμως ἐμφανίζονται (γιὰ νὰ παραμείνουν) τὰ «x».

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 7
Τούς …«τελείωσε» ἡ γραμματοσειρά;
Ἐφ΄ ὅσον στὸ βιβλίο τοῦ μαθητοῦ βλέπουμε κανονικὰ τὸ «χί», γιατί στό βιβλίο τοῦ δασκάλου πέρασε τό «x»;

Ὅλο τὸ βιβλίον ἐδῶ:

Βιβλίον δασκάλου εἰκαστικὰ Α΄

Τὸ βιβλίον ὁδηγιῶν διδαχῆς τῶν εἰκαστικῶν (παρόμοιον σὲ γραφὴ μὲ τὸ βιβλίον δασκάλου) ἐδῶ:

Βιβλίον Εἰκαστικῶν, διδασκάλου, τρόπος διδαχῆς

Μήπως διότι στήν Α΄ Δημοτικοῦ οἱ γονεῖς συνήθως κάθονται ἐπάνω ἀπό τά κεφάλια τῶν παιδιῶν τους καί θά παρατηροῦσαν τήν ἐναλλαγή τῶν γραμμάτων;  Μήπως γιά αὐτόν τόν λόγο στήν Α΄ Δημοτικοῦ ΔΕΝ πολυπαρουσιάζουν τό «x»;
Πάντως δάσκαλο εἰκαστικῶν ΔΕΝ ἀκούσαμε νὰ διαμαρτύρεται.
(Τὸ μάθημα τῶν εἰκαστικῶν, γιὰ ὅσους ΔΕΝ τὸ γνωρίζουν, ἔχει στόχο τὸ νὰ μάθουν τὰ παιδιά μας νὰ ἀναγνωρίζουν τὴν ἀσχήμια καὶ τὰ ἄνευ ἀξίας καὶ ταλέντου σχιζοφρενικὰ τερατουργήματα ὡς ἔργα τέχνης. Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἄλλης ἑνότητος ἀνάλυσις.)

Στὸ τετράδιον εἰκαστικῶν τῆς Α΄ καὶ Β΄ Δημοτικοῦ ἐπίσης, στὸ εἰσαγωγικὸν σημείωμα, βλέπουμε τὸ «x»  στὴν θέσιν τοῦ «χί». Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 9

Εἴπαμε… Δευτερεῦον τὸ μάθημα. Ποιός θά ἀσχοληθῆ σοβαρά;  Μήπως οἱ …καλλιτέχνες;
Ὅμως ἡ κατάργησις τοῦ «χί» ἔγινε πολὺ προσεκτικά.
Στὴν συνέχεια, μετὰ τὴν εἰσαγωγή, ΔΕΝ ξαναβλέπουεμ τὸ «x» στὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ βιβλίου…
Διότι τὸ «χί» ΔΕΝ κατηργήθη ἀπὸ τὰ κυρίως κείμενα ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς τίτλους!!!
Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 10

Ἴσα γιὰ νὰ περάσουν τὸ κατάλληλον μήνυμα προετοιμασίας τοῦ ὀφθαλμοῦ. Ἐὰν συνηθίσῃ ὁ ὀφθαλμὸς εἶναι εὔκολο νὰ συνηθίσῃ καὶ τὸ χεράκι.
Σωστά;;

Τὸ βιβλίον τῶν εἰκαστικῶν ἐδῶ:

Βιβλίον Εἰκαστικῶν Α΄ καὶ Β΄ Δημοτικοῦ, βιβλίον μαθητοῦ

Τὸ βιβλίον ἐργασιῶν (τετράδιον) ἐδῶ:

Βιβλίον Εἰκαστικῶν, τετράδιον μαθητοῦ, Α΄ καὶ Β΄ Δημοτικοῦ

(Ὅλα τὰ βιβλία ὑπάρχουν συγκεντρωμένα στοὺς συνδέσμους ποὺ παρέθεσα παραπάνω)

Στὸ παλαιὸ βιβλίον ὅμως τὸ «χί» ὑπάρχει κανονικότατα!!! (Μοῦ τὸ βεβαίωσε μητέρα. Θὰ ἔχω σὲ λίγες ἡμέρες τὸ ἀντίγραφον.)
Στὸ τέλος τοῦ βιβλίου πάλι …«ἀλλάζει» ὅλως …«τυχαίως» ἡ γραμματοσειρὰ καὶ τὸ ξαναχάνουμε τὸ «χί». Εἶναι ἐκεῖ ποὺ ξεκινᾶ ἡ βιβλιογραφία καὶ πλέον ἔχουμε …τελειώσει μὲ τὸ πρῶτο μέρος τοῦ μηνύματος ποὺ ἤθελαν νὰ περάσουν.
Τὸ παιδάκι τῆς Α΄ Δημοτικοῦ κατέγραψε τὸ «x
» στὴν θέσιν τοῦ «χί».
Στὶς ἐπόμενες τάξεις αὐτὸ τὸ «x» θὰ παγιωθῆ!!!
Στὸ γυμνάσιον ΔΕΝ θὰ ὑπάρχη «χί»!!!!
Προκαταρτικὸν λοιπὸν τὸ
μήνυμα.

Τὰ προετοιμάζει τὰ παιδιά μας καταλλήλως…Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 12

Καὶ φυσικὰ ἐκεῖ ποὺ συνήθως …ΔΕΝ φθάνει τὸ μάτι τοῦ γονέως, ἐλευθερώνεται καὶ πάλι ἡ …«γραμματοσειρά» γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσῃ κείμενον μὲ ἀποκλειστικὴν χρήσιν τοῦ «x».
Εἶναι ἐκεῖ ποὺ «κρύβονται» ὁδηγίες γιὰ τὸ πῶς θὰ ζωγραφίσουν τὰ παιδάκια τῆς Α΄ Δημοτικοῦ.
Ὁδηγίες ποὺ συνήθως διαβάζονται στὰ σχολεῖα, ἐὰν κρίνῳ ἀπὸ τὸ ὅ,τι αὐτὰ τὰ βιβλία συνήθως παραμένουν ἐκεῖ.
Σελίδες 50 καὶ 51. 

Στὸ κυρίως κείμενον τῆς σελίδος 50 ὅλα καλῶς.Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;16


Στὸ κείμενον τῆς σελίδος 51 καὶ μετὰ ὅλα κακῶς!!!Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;15

Εἴδατε πόσο …ἐπιλεκτικός εἶναι αὐτός ὁ …«ἐκτυπωτής»;

Φυσικὰ στὴν κεντρικὴ σελίδα τοῦ ὑπουργείου, ποὺ παρουσιάζονται τὰ σχετικὰ μὲ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίον, διαβάζουμε πάλι τὸν κακό τους, τὸν ψυχρό τους καὶ τὸν ἀνάποδό τους!
Δῆλα δὴ ΜΟΝΟΝ «x»:

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 14

κεντρικὴ σελὶς διαδραστικῶν βιβλίων εἰκαστικῶν

Τὰ ἴδια καὶ ΠΟΛΥ χειρότερα συναντοῦμε στὸ βιβλίον τῆς μουσικῆς Α΄ Δημοτικοῦ. Δῆλα δὴ σὲ μάθημα ποὺ οἱ περισσότεροι γονεῖς ΔΕΝ θὰ δόσουν σημασία καὶ θὰ περάση εὔκολα τὸ μήνυμα τῆς ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ τοῦ «χί»ποὺ ἀφορᾶ στὴν ΠΑΓΙΩΣΙΝ τῆς λατινικῆς γραφῆς.
Τί ἔχουμε ἐδῶ;
Μίαν ἀκόμη ΠΟΛΥ ΠΟΝΗΡΗ καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνη προσπάθεια καταργήσεως τοῦ «χί» ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ καὶ τοῦ «ἄλφα»!!!
Δέν μέ πιστεύετε;
Προσέξτε…

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»; 13Τί  ἄλφα εἶναι αὐτό; Καλλιτεχνικό;;
Ωραῖα… Καλλιτεχνικό.
Καί γιατί ΟΛΟΙ οἱ τίτλοι (κι ὄχι μόνον!!!) σέ αὐτό τό βιβλίο γράφονται …«καλλιτεχνικά»;
Μά τόσο …καλλιτέχνες πιά οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἀνατυπώσεως; Γιατί ἀκόμη καί οἱ σχετικές σημειώσεις γράφονται …«καλλιτεχνικά»;;

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;17

Φυσικὰ ἐδῶ μέσα τὸ «x» πανηγυρίζει!!! Οὔτε κἄν μπῆκαν στὸν κόπο νὰ τὸ κρύψουν!!!
Ἐδῶ δὲν συζητᾶμε γιὰ θράσος ἀλλὰ γιὰ ΓΛΕΝΤΙ πρακτόρων καὶ ἀνθελλήνων!

Ἡ ἔρευνα ἔδειξε τὰ χειρότερα.
Τὰ βιβλία σιγὰ σιγὰ χάνουν τὸ «χί» τους… Ἔτσι, τσαμπουκαλίδικα…!!!!
Στὰ βιβλία τῆς Β΄ Δημοτικοῦ τὰ «x» πέρασαν ΚΑΙ στὴν μελέτη περιβάλλοντος κανονικότατα.
Οὐδὲ μία αἰδώς!
Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;18Ὅλο τὸ βιβλίον ΔΙΧΩΣ τὰ «χί» του!!!
Τὰ ἴδια καὶ στὸ ἀνθολόγιον.

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;20

Πουθενὰ τὸ «χί»!!! Σὲ ΟΛΟ τὸ βιβλίο.
Συζητᾶμε, γιὰ ὅσους ΔΕΝ τὸ κατάλαβαν, γιὰ κείμενα ἀναγνώσεως.
Συζητᾶμε γιὰ ἕνα βιβλίον ποὺ περιεῖχε κανονικότατα ὅλα τὰ «χί» του. (Μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὴν παλαιά του ἔκδοσιν, τὴν ὁποίαν κρατῶ στὰ χέρια μου ἔντυπη, ἐδῶ.)

Νά θεωρήσῳ πώς ἔχουμε συνειδητότατον ἔγκλημα;

Στὴν Β΄ Δημοτικοῦ καὶ στὸ μάθημα τῆς μουσικῆς τελειώνουν τὰ προσχήματα.
Γιὰ τὸ ἀ-παιδαγωγικὸν ἰνστιτοῦτον ΔΕΝ ὑπάρχει πλέον τὸ «χί»:

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;21

Στὴν Γ’ Δημοτικοῦ ἀφήνουν ἀκόμη καὶ τοὺς τελευταίους τύπους, ἐφ΄ ὅσον γνωρίζουν πὼς πλέον οἱ γονεῖς δὲν ἀφιερώνουν τόσον χρόνο γιὰ τὴν μελέτη τῶν παιδιῶν καὶ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ἀπὸ παντοῦ τὸ «χί».
Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὸ ξεχνᾶμε.
Οὔτε κἄν στὰ βιβλία τῆς γλώσσης.

Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;22Μπορῶ νὰ σᾶς φέρῳ ἐκατοντάδες ἀκόμη παραδείγματα, γιὰ νὰ ἀποδείξῳ τὸ αὐταπόδεικτον.
Δυστυχῶς κάποια ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ἔσβησαν τὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν «χί» ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ καὶ σὲ λίγο, σὲ πολὺ λίγο, θὰ τὸ καταργήσουν ἀπολύτως.
Ἤδη κτυποῦν, μέσῳ τοῦ βιβλίου μουσικῆς Α΄ Δημοτικοῦ, ΚΑΙ τὸ ἄλφα.

Τὸ ζῆτα τὸ γυροφέρνουν… Γιὰ τὰ ἤτα, ἰώτα, ὕψιλον ἔχουν ἤδη τοποθετηθεῖ…
Τί περιμένουμε λοιπόν;;;
Νά ἐπαληθευθοῦν οἱ χειρότερες προβλέψεις μας πού κάναμε ὅταν πρωτοπαρουσίασαν τήν ἀ-γραμματική τῆς Φιλιππάκη;
Οἱ ἴδιοι δέν ἦσαν πού μᾶς εἰρωνεύοντο, τάχα μου διότι ἤμασταν ὑπερβολικοί, ἀλλὰ τώρα ΜΟΝΟΙ τους ἔρχονται νά ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ τίς χειρότερες προβλέψεις;
Νά πῷ κάτι ἤ ἀπέδειξαν ΜΟΝΟΙ τους πόσο καθάρματα εἶναι;

Σημείωσις 2α

Ἀλήθεια, ΠΟΥ εἶναι οἱ δάσκαλοι, πού …«κόπτονται» γιά τό καλό τῶν παιδιῶν μας;
Καί γιατί τά βιβλία τά δικά τους ΔΕΝ ἐμφανίζουν ΠΟΥΘΕΝΑ τό «χί»;

Οἱ γλωσσολόγοι εἶναι κάπου ἐδῶ γύρω ἤ σφυρίζουν ὅπως πάντα ἀδιάφορα;
Μήπως ἑτοιμάζουν, γιὰ νὰ μᾶς προλάβουν φυσικά, ἀκόμη μίαν ἐπιστολή, μέ …1400 ὑπογραφὲς ὅμως αὐτήν τήν φορά;
Μήπως θά …ἀναβαθμίσουν κάθε εὔκαιρο τρωκτικό σέ …γλωσσολόγο;

Βρὲ καλῶς τοὺς «γλωσσολόγους»!!!!

Ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι;

Ἀνοίξαμε ἀλληλογραφία μὲ τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας.

Σημείωσις 3η

Τὸ παραπάνω θὰ κοινοποιηθῆ ἐπισήμως στὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους φορεῖς.
Θὰ συνομιλήσω μὲ δικηγόρο γιὰ νὰ δοῦμε τὸ πῶς μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸ νέο αὐτὸ ἔγκλημα μὲ νομικὲς κινήσεις.
Καιρὸς ἐπίσης νὰ ἀπαιτήσουμε νὰ ἀποσυρθῇ πλέον ἐκεῖνο τὸ μόρφωμα ποὺ καταδικάζει τὰ παιδιά μας στὸ νὰ μείνουν τοῦβλα ἀπελέκητα, καὶ τὸ ὁποῖον κάποιοι, ἐν τελῶς περιπαικτικῶς, ἀποκαλοῦν …«γραμματικὴ δημοτικοῦ»!!! Χά!

Ἔι ἐσεῖς ἐκεῖ στά κόμματα, μόνον δούλους θέλετε καί ὑπηκόους;

Γλῶσσα, σκέψις, φῶς οἱ κατ’ ἐξοχὴν διαμορφωτὲς τοῦ DNA!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Ποιός ΑΛΗΤΗΣ κατήργησε ἀπό τά βιβλία τοῦ δημοτικοῦ τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ «χί»;

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *