Μά καλά, ἕνας ἔντιμος «γλωσσολόγος» δέν εὑρέθη;Αὐτὸ τὸ θέμα ποὺ ἔχει ἀνακύψει μὲ τὴν «γραμματικὴ» δὲν μὲ ἀφήνει νὰ ἡσυχάσω. 

Περπατῶ, ὁμιλῶ, ὁδηγῶ καὶ τοὺς ….σκέπτομαι!
Τέτοιαν ξετσιπωσιὰ δὲν ἔχω ξαναδεῖ στὴν ζωή μου! 

Εἴπαμε, πετάγεται ἀπὸ ἐδῶ ἕνας Μπαμπινιώτης, βρίσκει καὶ κάτι κολλητάρια του μέσα στὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, δίδει κι ἀναφορὰ γιὰ τὰ πεπραγμένα του στὴν Ἀμερικανικὴ Πρεσβεία, καὶ σιγὰ σιγά, λίγο λίγο, χρόνο τὸν χρόνο, τὸν σπρώχνουν, σπρώχνεται… Τέλος πάντων ἀναρριχᾶται… 
Ἀλλὰ τὸ ἔκανε μὲ τὸ μαλακό, στὸ κρυφό, στὸ ὑποβόσκον…

Ἀπὸ πίσω του, ὥς φαίνεται, στρατιὲς λυμασμένων γιὰ μίαν θεσούλα, τὸν κύτταγαν στὰ μάτια, γέμιζαν τὶς αἴθουσες ποὺ «δίδασκε» καὶ τὸν εἶχαν μὲ τὸ «σεῖς» καὶ μὲ τὸ «σᾶς» πρὸ κειμένου νὰ τοὺς προσέξῃ!
Καὶ καλά, αὐτοὶ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν αὐτὸ τὸ κάτι ἀπὸ …τὸ ΤΙΠΟΤΑ!
Ἀλλά ὅλοι τους ἔτσι ἦταν; Εἶναι δυνατόν καί οἱ 140 νά εἶναι ἱκανοί νά ξεπουλήσουν Πατρίδα, ἀρχές καί ἦθος μόνον γιά μίαν θεσούλα σέ κάποιο «Πανεπιστημιακό» ἵδρυμα; 
Εἶναι δυνατόν καί οἱ 140 νά μήν ἔχουν καμμίαν συνείδησιν; 
Νά μήν ἔχουν καμμίαν γνώσιν;
Καμμίαν ἀντίληψιν;

Κάτι δὲν μοῦ ἀρέσει σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν ἱστορία. 
Ἀπὸ τὴν μία ἡ τόση γρήγορη ἀπάντησίς τους, ἡ ταχυτάτη τους συνεννόησις, ἡ ταὐτισις ἀποψεων, κι ἀπὸ τὴν ἄλλλην εἶναι σὰν νὰ περίμεναν τὴν κάθε Χρυσοῦ στὴν γωνία, πρὸ κειμένου νὰ πάρουν τὸν λόγο καὶ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία τους. 
Δέν εἶναι περίεργον ἀλήθεια; Δέν εἶναι πάρα πολλές οἱ συμπτώσεις; 
Καί οἱ 140, τήν ἴδιαν περίοδο, μέ τήν ἴδιαν ταὐτισιν ἀπόψεων; Κανεῖς δέν ἀπουσίαζε σέ διακοπές; Κανεῖς δέν κατάλαβε τόν πραγματικό στόχο τῆς Φιλιππάκη καί τῶν συνεργατῶν της; Ὅλοι τόσο πιά …μπαμπινιωτικοί;

«Ἀγαπητοί» μου «γλωσσολόγοι», σᾶς δίδεται μία εὐκαιρία νὰ πετάξετε τὴν ντροπὴ ἀπὸ ἐπάνω σας. Νὰ βγεῖτε  καὶ νὰ πεῖτε τὴν ἀλήθεια. 
Ἐμεῖς, ἄν καὶ ὄχι «γλωσσολόγοι», μίαν κοινὴ λογικὴ τὴν διαθέτουμε. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς πενιχρές μας, σὲ σχέσιν πάντα μὲ τὶς δικές σας, γνώσεις, μίαν ἀντίληψιν γιὰ τὸ τὶ σημαίνει ὀρθὴ γραμματικὴ ἐπίσης τὴν ἔχουμε. 
Καὶ φυσικά, σὲ ἐπίπεδον συνειδήσεως, κάτι ἀκόμη κρατᾶμε ζωντανό. Ἐσεῖς; Τί κάνετε;

Γνωρίζω ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ παρασκήνια ποὺ παίζονται σὲ τέτοιες περιπτώσεις, καὶ ἰδίως μέσα σὲ τέτοιου εἴδους συντεχνίες.  
Καθῶς ἐπίσης γνωρίζω πὼς μία γραμματικὴ ποὺ συνετάχθῃ μὲ στόχον νὰ βοηθᾷ ἀλλοδαποὺς, πρὸ κειμένου νὰ μαθαίνουν τὴν γλώσσα μας,  καλὸ θὰ ἦταν νὰ παραμείνῃ στὶς προθῆκες τῶν βιβλιοπωλείων τῆς ἀλλοδαπῆς ἤ τῶν ξενογλώσσων ἐντοπίων  βιβλιοπωλείων. Δὲν ἀφορᾷ τοὺς Ἑλληνόπαιδες, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, ἀκόμη ἡ Ἑλληνικὴ παραμένει μητρική τους. 
Καλὸ θὰ ἦταν ἐπίσης, γιὰ μίαν μόνον φορὰ στὴν ζωή σας, νὰ ὑψώσετε ἀνάστημα. Νὰ ἀποδείξετε πὼς εἶστε, ἔστ΄ ᾦ κατ’ ὄνομα Ἕλληνες. Διότι «ἀγαπητοί» μου, εἶναι πολὺ μεγάλη εὐθύνη καὶ κληρονομιὰ τὸ νὰ εἶσαι Ἕλλην. Μὴν τὸ γελοιοποιεῖτε!!! Δὲν κάνει….
Τὰ γεγονότα τρέχουν… 
Τρέχουν ταχύτερα ἀπὸ τὸν ἄνεμο…
Μὴν θεωρεῖτε τίποτα ὥς δεδομένον…
Τὰ πάντα …ῥέουν καὶ ῥέουν πρὸς ἐκείνην τὴν κατεύθυνσιν ποὺ θὰ φέρῃ μεγάλες ἀνατροπές… 
Σκεφθεῖτε, ἐὰν μπορεῖτε… 
Καὶ πρᾶξτε κατὰ συνείδησιν, ἐὰν ἔχετε…

Φιλονόη. 

Σημείωσις.

Γιατί τά ἔχω τόσο πολύ μέ τόν Μπαμπινιώτη καί τήν «σχολή» του; 
Κάποτε, στὸ «ὁμιλεῖτε Ἑλληνικά», ἕνας παίκτης παρουσίασε τὴν λέξιν «ἀπλῶς». 
Ὁ Μπαμπινιώτης ἔγινε ἔξαλλος. «Δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ λέξις στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα», ἔλεγε καὶ ξανάλεγε. 
Παρὰ τὶς διαμαρτυρίες τοῦ παίκτου, ποὺ φυσικὰ «κόπηκε», δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνῃ δεκτὴ ἡ λέξις. Ὁ Μπαμπινιώτης «ἤξερε» καλλίτερα. 
Συμπτωματικῶς ἐκείνες τὶς ἡμέρες διάβαζα ἕνα βιβλίον ἱστορίας γιὰ τὴν ἐπανάστασιν, ἀπὸ τὸν Φωτιάδη. Ὁ Φωτιάδης, παρ’ ὅ,τι δημοτικιστής, στὴν σελίδα ποὺ εἶχα διακόψει τὸ διάβασμα, εἶχε χρησιμοποιήσει τρεῖς φορὲς τὴν λέξιν «ἀπλῶς». 
Ἀπὸ τὴν μία λοιπὸν ἡ ἔκρηξις Μπαμπινιώτου, (ποὺ φυσικὰ ὀφειλόταν ἤ στὴν ἀμάθειά του ἤ στὴν ἐμπάθειά του, δὲν μὲ ἀπασχολεῖ) κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ὁ δημοτικιστὴς Φωτιάδης. 
Εἰλικρινῶς, ἤθελα πάρα πολὺ νὰ βρίσκομαι ἐκείνην τὴν ὥρα ἐμπρός του καὶ νὰ τοῦ ἄνοιγα τὰ μάτια. 
Δὲν ξέρω τὶ σπουδὲς ἔχει κάνει, τὶ δείκτη ἀντιλήψεως διαθέτει,  ἤ σὲ ποιὲς συμφωνίες ἔχει δεθεῖ, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ τύπος ὄχι μόνον δὲν εἶναι γλωσσολόγος, ἀλλὰ εἶναι κι ἐπικίνδυνος. Νὰ τὸν χαίρεστε ὅσοι τὸν προσκυνᾶτε!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.