Ἔι ἐσεῖς ἐκεῖ στά κόμματα, μόνον δούλους θέλετε καί ὑπηκόους;

Κανονικὰ δὲν θέλω νὰ ἔχω σχέσεις μαζύ σας.
Ἀλλὰ ἀναγκάζομαι νὰ ἐπικοινωνήσω, κυρίως γιὰ νὰ ἀποδείξω στοὺς συμπολῖτες μου πόσο πολὺ πασχίζετε νὰ μᾶς κρατήσετε ἀμορφώτους, ἀγραμμάτους καὶ τελικῶς ἐλεγχομένους.

Τὴν Παρασκευὴ στὶς 8 Μαρτίου, στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, γίνεται μία μεγάλη ἐκδήλωσις γιὰ τὴν γλῶσσα μας.
Βέβαια, καὶ δυστυχῶς, σὲ αὐτὴν τὴν ἐκδήλωσιν προσκεκλημένοι εἶσε κι ἐσεῖς, οἱ βασικοὶ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν κατάντια της.
Ἀπὸ τὴν μία τὸ ΚΚΕ μὲ τὶς λαϊκουρίστικες γλωσσοφονίες (ἐκ τοῦ φονεύω, γιὰ τοὺς ἀγραμμάτους τοῦ εἴδους) του, ἀπὸ τὴν ἄλλην τὸ ΠΑΣΟΚ μὲ τὶς ἀμερικανιές του, ποὺ διέλυσε ὅσα εἶχαν μείνει ὄρθια, ἀπὸ τὴν τάχα μου ἀπέναντι πλευρὰ ἡ ΝΔ ποὺ τελικῶς κατήντησε νὰ εἶναι τὸ κυρίως κόμμα ποὺ νομοθετεῖ κατὰ τῆς γλώσσης, καὶ φυσικὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν γλῶσσα, ὅσο ἐγὼ ἐνδιαφέρομαι γιὰ τοὺς ἐλέφαντες.

Ὑπάρχουν φυσικὰ καὶ οἱ νεοεισαχθέντες τῆς βο(υ)λῆς. Ἀλλὰ θὰ πρέπῃ νὰ θυμᾶμαι πὼς γιὰ τὸν Πᾶνο Καμμένο ἡ γλῶσσα εἶναι στὰ τελευταῖα ἐνδιαφέροντά του, καὶ συνολικῶς ἡ παιδεία παραμένει σὲ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀσχοληθῇ μαζύ τους, ὅταν θὰ ἔχουμε γεμίσῃ τὴν στομάχα μας…. Ὅσο γιὰ τὸν Μιχαλολιάκο… Ἀκούσαμε λόγια ἀλλὰ ἀπὸ ἔργα εἴδαμε …ΤΙΠΟΤΑ!!!

Στὰ δημοτικά μας καὶ στὰ γυμνάσιά μας ἐδῶ καὶ μῆνες διδάσκονται «γραμματικὲς» ποὺ καταργοῦν ἐν τελῶς ἀρκετὰ γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου μας. Κύριοι φυσικὰ ἐγκέφαλοι εἶναι κάποιοι, ἄς τοὺς ποῦμε γλωσσολόγους, χάριν εὐγενείας, ποὺ πιστεύουν πὼς τὰ παιδιά μας ξέχασαν τὴν μητρική τους καὶ πρέπει νὰ τοὺς τὴν ξαναδιδάξουν. Γιὰ παράδειγμα, στὸ βιβλίον τοῦ Γυμνασίου ἐμφανίζεται ἐνότητα συλλαβισμοῦ.
Κατ’ οὐσίαν ἐμμέσως παραδέχονται πὼς μὲ τὴν ἐγκληματική τους  δράσιν,  ἀπέναντι στὴν γλῶσσα, παίρνουν τὰ παιδάκια μας ἀπὸ τὸ δημοτικὸ καὶ τὰ παραδίδουν στὸ γυμνάσιον δίχως βασικὲς γνώσεις συλλαβισμού.

Ἄλλο σημαντικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ «γραμματικὴ» τοῦ Δημοτικοῦ, ποὺ οὐσιαστικῶς βασίζεται σὲ γραμματικὴ γραμμένη γιὰ ἀλλοδαποὺς ποὺ θέλουν νὰ μάθουν τὴν Ἑλληνική. Καὶ πάλι δῆλα δὴ καταργοῦν καὶ καταστρατηγοῦν τὴν λογικὴ τῶν Ἑλληνοπαίδων, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως τυγχάνει ἡ Ἑλληνικὴ μητρική τους.

Ἐὰν ἀγαπητοί μου θέλετε νὰ διδάξετε σὲ ἀλλοδαποὺς τὴν Ἑλληνική, τὸ ὀρθότερον, δικαιότερον καὶ συμφερότερον γιὰ ὅλους μας θὰ ἦταν νὰ τὴν διδάσκεται σὲ δύο ἐπιπέδων τμήματα. Στὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν ὡς μητρικὴ τὴν Ἑλληνικὴ μὲ τὸν ὀρθὸ τρόπο, τὸν παραδοσιακό, καὶ στὰ παιδιὰ ποὺ δὲν τὴν ἔχουν μὲ ὅποιον τρόπο θέλετε. Ἀδιάφορον μᾶς εἶναι.

Τὸ ζητούμενον ὅμως σήμερα εἶναι τὸ τὶ θέλετε ἐσεῖς.
Ἡ λογική μου μοῦ ὑπαγορεύει πὼς θέλετε μέσα στὴν ἐπομένη δεκαετία νὰ τελειώσετε διὰ παντὸς μὲ τὴν ἐναπομείνασα κρίσιν τοῦ Ἕλληνος. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχετε αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες ποὺ θὰ ὁλοκληρώσουν τὴν ἀπομάκρυνσίν μας ἀπὸ τὴν μελέτη τῆς γλώσσης. Συνεπῶς, ἐὰν ἰσχύῃ αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζομαι, θὰ ἀδιαφορήσετε γιὰ ἐτούτην τὴν ἐπιστολή.
Ἐὰν ὅμως δὲν ἰσχύῃ, τότε  ἰδοῦ πεδίον δόξης λαμπρό.
Ἀποδεῖξτε πὼς πράγματι θέλετε τὸν Ἕλληνα πεπαιδευμένο.
Ἀποδεῖξτε τὸ μὲ τὸ νὰ παρουσιάσετε ἐρωτήσεις, ἐπερωτήσεις, ὀχλήσεις γενικότερα στὴν κυβέρνησιν, πρὸ κειμένου νὰ καταργηθοῦν αὐτὰ τὰ δύο ἀνοσιουργήματα.

Ἐὰν πράγματι θέλετε, ὅπως ἰσχυρίζεστε, τὸ καλὸ τοῦ τόπου, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ πρέπει νὰ ἀναδομήσετε εἶναι ἡ παιδεία. Ἐπεὶ δὴ δὲν θὰ τὸ κάνετε, διότι δὲν θέλετε καμμίας μορφῆς ἀναδόμησιν, τότε ἁπλῶς μᾶς ἀποδεικνύετε πὼς ΟΛΟΙ σας εἶστε συνεργοὶ κι ἐγκληματίες κατὰ τοῦ Ἕλληνος.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὸν χρόνο σας. Ξέρω πὼς εἶναι πολύτιμος, ἀντιθέτως μὲ τὸν δικό μας. 

Φιλονόη.

Ἡ παραπάνω ἐπιστολὴ θὰ δημοσιευθῇ στὸ διαδίκτυον. Στοὺς μόνους ποὺ δὲν θὰ σταλῇ εἶναι στὸν ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ποὺ μᾶς ἔχει ἀποδείξῃ πὼς μόνον γιὰ καταστροφὲς ἐνδιαφέρεται καὶ στοὺς οἰκολόγους.

φωτογραφία

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ Πρόσκλησις πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply