Μπορεῖς νά βοηθήσῃς;

βιβλία καὶ προτάσεις

Τὰ τελευταῖα χρόνια προσπαθοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο νὰ ἐκφέρουμε ἕναν διαφορετικὸ λόγο, πρωτότυπο ἴσως, γιὰ κάποιους, μὰ πάντα ἔντιμο καὶ δίχως πρόθεσιν ἀποκρύψεως τῆς ἀληθείας.
Ἀρκετοὶ φίλοι πέρασαν μέσα ἀπὸ τὶς σελῖδες αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου, κι ἄλλοι, ἀκόμη περισσότεροι, ἀναμένονται.
Ἀνοικτὸς πάντα ὁ διάλογος καὶ ἰδίως ὅ,τι προάγῃ τὴν σκέψιν, τὴν γνώσιν καὶ τὴν καθαρὴ συνείδησιν.

Δὲν εἴμαστε παντογνῶστες φυσικά… Βήματα κάνουμε. Ἀνακαλύπτουμε κάτι κι αὐτομάτως τὸ μοιραζόμαστε.
Ἄλλοτε αὐτὸ τὸ κάτι εἶναι κάτι ποὺ μᾶς ἔκρυψαν, ἄλλοτε κάτι ποὺ δὲν μᾶς εἶπαν κι ἄλλοτε πάλι κάτι ποὺ ἔρχεται.
Συνωμοσιολόγοι δὲν εἴμαστε, ἄν καὶ διαρκῶς πέφτουμε ἐπάνω σὲ συνωμοσίες ἄλλων.
Νὰ μάθουμε θέλουμε, νὰ διδαχθοῦμε, νὰ ξαναβροῦμε κάτι ἀπὸ τὴν χαμένη μας Ἑλληνικότητα.
Διότι πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ’ ὅλα ὁ Ἕλλην ὀφείλει νὰ εἶναι ἐραστὴς τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἐπιστήμης.

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὅμως αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σήμερα καὶ νὰ …«προβλέψουμε» αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔρχονται, ὀφείλουμε νὰ ξαναδιδαχθοῦμε, ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων, τὴν ἱστορία μας. Νὰ τὴν διδαχθοῦμε ὅμως ὅπως συνέβη κι ὄχι ὅπως μᾶς τὴν εἶπαν ἤ δὲν μᾶς τὴν εἶπαν.
Σαφῶς καὶ ΔΕΝ γνωρίζουμε τὰ πάντα. Εἴπαμε… βηματάκια κάνουμε καὶ τὰ μοιραζόμαστε καθημερινῶς.
Μὰ ὑπάρχουν καὶ πράγματα ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ κάνουμε μόνοι μας καὶ χρειαζόμαστε εἶτε τὴν βοήθεια τῶν εἰδικῶν ἤ τὴν βοήθεια τῶν …κατεχόντων. Κι ὅταν λέῳ κατεχόντων, ἐννοῶ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἔχουν κάτι, τὸ ὁποῖον δὲν χρειάζονται καὶ ἀν τὶ νὰ τὸ πετάξουν νὰ μᾶς τὸ προσφέρουν.

Ὄχι, μὴν ἀνησυχεῖτε.
Δὲν πρόκειται γιὰ κάτι δύσκολο.
Συζητᾶμε γιὰ βιβλία. Βιβλία ἱστορικοῦ περιεχομένου, ποὺ κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς κατέχετε, ἀλλὰ ποὺ δὲν τὰ χρειάζεστε καὶ ποὺ θὰ μπορούσατε νὰ μᾶς τὰ προσφέρετε.
Βιβλία σὲ γλῶσσα ἑλληνική, ποὺ δὲν ὑπάρχουν σήμερα. Βιβλία ποὺ ἀναφέρονται σὲ γεγονότα ποὺ συνέβησαν εἶτε προσφάτως, εἶτε παλαιότερα.
Καὶ δυστυχῶς, λόγῳ τῶν σημερινῶν οἰκονομικῶν καταστάσεων, αὐτὰ τὰ βιβλία ἀδυνατοῦμε νὰ τὰ βροῦμε εὔκολα. Ἤ ἀδυνατοῦμε νὰ τὰ βροῦμε γενικῶς.

Θὰ παραθέσω μίαν μικρὴ λίστα παρακάτω, ἔτσι ὥςτὲ ἐὰν κάποιος διαθέτῃ κάποιο ἀπὸ αὐτά, καὶ δὲν τὸ χρειάζεται, νὰ μᾶς τὸ προσφέρῃ.
Γνωρίζω πὼς ζητῶ κάτι δύσκολο… Μὰ ἐπίσης γνωρίζω πὼς θὰ βοηθηθοῦμε ὅλοι μας πολύ.
Ἡ σελίδα «σὰν σήμερα, μεγάλες στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας», ποὺ κάπου κάπου ἐνημερώνεται, ἔχει μείνει πίσω, διότι μᾶς λείπουν σημαντικὰ τεκμήρια.
Κάποια ἀπὸ αὐτά, σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ πλέον, τὰ κατέχουμε, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη ἡ μελέτη μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ὁπότε…
Ἐὰν μπορῇ κάποιος νὰ προσφέρῃ βιβλία, θὰ μᾶς βοηθήση πάρα πολύ.

Εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν κατανόησιν καὶ τὴν ὑπομονή σας.
Ἐλπίζοντας στὴν συμπάθειά σας, ἀναμένω πληροφορίες στὸ [email protected].

Φιλονόη

Λίστα μὲ βιβλία ποὺ θεωροῦμε σημαντικά, καὶ δὲν διαθέτουμε.

Τὸ σημαντικότερον ἔργο, ποὺ χρειαζόμεθα, γιὰ τὸ πλῆθος τῶν πληροφοριῶν του, εἶναι ἡ ἐγκυκλοπαίδεια «Ἥλιος» τοῦ Ἰωάννου Πασσᾶ. Θεωροῦμε πὼς πρόκειται ἀπὸ τὰ πλέον ἀναγκαῖα βιβλία, ποὺ κάποιος ὀφείλει νὰ διαθέτῃ, ἐὰν ἐπιθυμῇ νὰ κάνῃ σωστὲς καὶ καθαρὲς τοποθετήσεις.

Βιβλία ἱστορικὰ ἀμέτρητα. Ὁποιοδήποτε κι ἀπὸ ὁπουδήποτε.
Μία λίστα, ἐκ τοῦ προχείρου, ποὺ θὰ συμπληρώνεται-διορθώνεται σταδιακῶς, εἶναι ἡ παρακάτω.

 • Διονύσιος Κόκκινος, «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις».
 • Ἱστορία τῆς Κρήτης, Ψιλάκης,
 • Ἀπομνημονεύματα Σ. Τζίπη, Ἀπὸ Δούσμανη,
 • Τὸ χρονικὸν τοῦ Γαλαξειδίου,
 • Σπυρομίλιος, ἀπομνημονεύματα,
 • Σπηλιάδης, ἀπομνημονεύματα,
 • Ὑπόμνημα τῆς Νήσου Ψαρῶν,
 • Ἱστορία τῆς Μακεδονίας κατὰ τοὺς Μέσους Χρόνους, Θεοχαρίδης Μέρτζος,
 • Ἱστορία τῆς Μακεδονίας μέχρι τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, Κανατσούλης,
 • Ἡ περίοδος τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος, 1832-1862, Σφυρόερας, (γενικῶς γύρω ἀπὸ τὸν Ὄθωνα ὁ,τιδήποτε, ἀλλὰ καὶ τὴν βασιλεία)
 • Ἐκστρατεία Α΄ τῶν Μανιατῶν εἰς Κρήτην, Πετροπουλάκης,
 • Ἱστορία τῆς Κρήτης Βερνάρδος, (γενικῶς ἱστορία τῆς Κρήτης, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος, ἄνευ …ἐξαιρέσεων)
 • Συμφορὰ κι αἰχμαλωσία Μορέως,
 • Ὕλη καὶ σκαρίφημα ἱστορίας τῆς ἐν Κορσικῇ Ἑλληνικῆς Ἀποικίας, Φαρδύς Νικόλαος,
 • Ἱστορικαὶ ἀλήθεια συμβάντων τινῶν τῆς Μάνης, ἀπὸ τοῦ 1769 καὶ ἐντεύθεν, Ἀνωνύμου,
 • Κοντογιάννη, οἱ Ἕλληνες κατὰ τὸν πρῶτον ἐπὶ Αἰκατερίνης, ῥωσσοτουρκικὸν πόλεμον, 1768-1774, Κοντογιάννης,
 • Ἱστορικὰ Μελετήματα, Λάμπρος,
 • Νικόλαος Πλαστήρας, Ἀρχεῖον Πηνελόπης Δέλτα,
 • Τὸ κίνημα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, Μάΐος 1973, τέσσερις τόμοι,
 • Τὸ ναυτικὸ στὴν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων, Γενικὸ ἐπιτελεῖο στρατοῦ,
 • Ἀπομνημονεύματα ἀγωνιστῶν 1821-1906:
 • Ῥάγκος Ἰωάννης, Σοῦλι, ἥτοι σελίδες ἱστορίας Σουλίου,
 • Φιλικὴ Ἑταιρεία, Φιλήμονος,
 • Ἱστορία τοῦ Σουλίου καὶ Πάργας, Πεῤῥαιβός,
 • Φραντζῆς Ἀμβρόσιος, ἐπίτομος ἱστορία,
 • Μιχάλης Οἰκονόμου,
 • Φιλαδελφέως, Ἱστορία Ἀθηνῶν, δύο τόμοι,
 • Γενναίου Κολοκοτρώνου,
 • Κοντάκη Ἀναγνώστου,
 • Κάρπου Παπαδοπούλου,
 • Κανέλλου Δεληγιάννη,
 • Νικολάου Μακρῆ,
 • Εὐμορφοπούλου,
 • Μίχου,
 • Πεῤῥαιβοῦ,
 • Φωτεινοῦ Ἠλία,
 • Κριεζῆ Ἀλεξάνδρου,
 • Μεταξᾶ Κωνσταντίνου,
 • Αἰνιάνος,
 • Βυζαντίου Χρήστου, Ἱστορία τακτικοῦ στρατοῦ,
 • Τσαμαδοῦ, ἱστορικὰ ἡμερολόγια ναυμαχιῶν 1821,
 • Περὶ τῆς νήσου Πέτσας ἤ Σπετσῶν, Ὀρλάνδος,
 • Φωτεινός, οἱ ἄθλοι τῆς ἐν Βλαχίᾳ Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως,
 • Γρίβας,
 • Σαχτούρης,
 • Τσαμαδός,
 • Μαυροβουνιώτης,
 • Μιαούλη Ἀντώνη, δύο τόμοι, περὶ Σπετσῶν
 • Μιαούλης Ἀντώνης, ὑπόμνημα περὶ τῆς νήσου Ὕδρας,
 • Ὁ ἀρματωλισμὸς τῆς Πελοποννήσου,  Κονδηλῶρος
 • Σύντομα τινὰ ἀπομημονεύματα τῆς ἱστορίας τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος, ἀπὸ τοῦ 1821-1833, Μαργαρίτης
 • Πεῤῥαιβοῦ, Φεραῖος,
 • Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντῖνος, Ὀδυσσεὺς Ἀνδροῦτσος,
 • Ἀρχιερεῖς καὶ προύχοντες ἐν Τριπόλει 1821, Ζαφειρόπουλος,
 • Πραγματεία περὶ Πόντου, Κωνσταντινίδης,
 • Περὶ Κύπρου διατριβή, Μαργαρίτης
 • Περὶ Κύπρου, Λάμπρος Σπυρίδων,
 • Πολίτης, ἀπομνημονεύματα περὶ τῆς τελευταίας ἐν Θεσσαλίᾳ ἐπαναστάσεως,
 • Ἡ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1878 ἐν Μακεδονίᾳ, Ἠπείρῳ, Θεσσαλία, Σεϊζάνης,
 • Ἱστορία Ἰονίων Νήσων, Μαυρόγιαννης,
 • Ἱστορικὰ ἀπομνημονεύματα Νήσου Ζακύνθου, Χιώτης,
 • Ἱστορία τοῦ Ἰονίου Κράτους, ἀπὸ συστάσεως αὐτοῦ μέχρις ἐνώσεως, δύο τόμοι,
 • Βιογραφίαι τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν τῆς Νήσου Κεφαλληνίας
 • Μαζαράκης,
 • Ἱστορία Νήσου Ἰθάκης, Καραβία Γρίβα Νικολάου,
 • Ὁ Ἰμβραὴμ στὴν Πελοπόννησο, Κοτσώνης,
 • Αὐτοβιογραφία Ἰωάννου Ῥούκη,
 • κατάστασις συνοπτικὴ τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, Σουρμελῆς,
 • Τρελλώνυ, ἀναμνήσεις Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως,
 • Ἡ δίκη τῶν στρατηγῶν (Κολοκοτρώνη, Πλαποῦτα)
 • Βιογραφίαι κι ἀπομνημονεύματα ἀγωνιστῶν, στρατιωτῶν, ἀξιωματικῶν κατὰ τὴν διάρκεια ὅλων τῶν ἀγώνων τῶν τελευταίων αἰώνων.

Συνοπτικαὶ ἱστορίαι

 • Μηλίγγοι καὶ Ἐζερῖται Σλαῦοι ἐν Πελοποννήσῳ, Ζερλέντης,
 • Οἱ Σλαῦοι ἐν Ἑλλάδι, Χόπφ,
 • Ὁ ἀρματωλισμὸς τῆς Πελοποννήσου, Κανδηλῶρος,
 • ἡ Νάουσα κατὰ τὸν ἀγώνα τῆς ἀνεξαρτησίας, Βασδραβέλλης,
 • Φιλήμων, Φιλικὴ ἑταιρεία,
 • Τὸ ἀντάρτικο στὸν Πόντο,
 • Τὸ κίνημα τοῦ 1935, Μπενέκου,
 • Ὁ γέρος τοῦ Μοριᾶ, Σπύρου Μελᾶ,
 • Ἡ μάχη τῆς Ἑλλάδος 1940-1941,
 • Ἱστορία Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμος ΙΣΤ,
 • Ὕλη καὶ σκαρίφημα ἱστορίας τῆς ἐν Κορσικῇ Ἑλληνικῆς Ἀποικίας, Φαρδύς Νικόλαος,
 • Ἀρματολοὶ καὶ κλέφτες, Τάσος Βουρνᾶς,
 • Γούδας, Βίοι Παράλληλοι,
 • Ἡ προέλευσις τῶν Ἑλλήνων, ἐθνογενετικὴ ἔρευνα, Πουλιανοῦ,
 • Οἰκογένεια Μαμωνᾶ, Μηλιαράκη,
 • Ἀπομνημονεύματα Καποδίστρια,
 • Ἡ ἱστορία τῶν σταυροφοριῶν, Τρεῖς τόμοι,
 • Τάκης Λάππας, 12 τόμοι, βιογραφίες. (κάποιες τὶς διαθέτουμε)
 • Ἀραβαντινοῦ ἅπαντα
 • Αἱ ἀπολογίαι τῶν θυμάτων τῆς 15ης Νοεμβρίου 1922, Μακρῆ
 • Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ Μέγας Δημιουργός, Γυπάρης Παῦλος (Ὁ,τιδήποτε γύρω ἀπὸ τὸν Βενιζέλο)
 • Ἀνατομία τῆς Ἐπαναστάσεως, Παπακωνσταντίνου
 • Ἔκθεσις ἐπὶ τῆς δράσεως τοῦ Ναυτικοῦ κατὰ τὸν πόλεμον 1940-1944, Φωκᾶς Δημήτριος
 • Βιβλία τοῦ ΓΕΣ γιὰ τὶς περιόδους τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, τῶν βαλκανικῶν πολέμων, τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας, τοῦ ἔπους 1940, τοῦ ἐμφυλίου καὶ τῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο.
 • Τὸ Ἑλληνικὸ 1848, Βουρνᾶς
 • Ἡ Ῥούμελη στὶς φλόγες, Κ. Καραγιώργου, Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Ἀντίστασις 1941-1944
 • Ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφή, Πρωταῖος Στάθης, (γενικότερα γύρω ἀπὸ τὴν μικρασιαστικὴ ἐκστρατεία, Ἑλλήνων καὶ ξένων)
 • Ἑλληνοϊταλικὸς Πόλεμος
 • Ἡ μάχη τῶν ὀχυρῶν
 • Ἡ μάχη τῆς Κρήτης
 • Τοπικὲς ἱστορίες ἡρώων, πόλεων, περιοχῶν
 • Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Φλωρίνης, τῆς Ναούσης, τοῦ Κιλκίς, τῶν Σεῤῥῶν, τῆς Δράμας, τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Καβάλας, τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων περιοχῶν καὶ πόλεων, κατὰ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους.
 • Ἀπομνημονεύματα κατοχικῶν πρωθυπουργῶν
 • Γεώργιος Καστριώτης
 • Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου
 • Ἐπαναστάσεις (ἔρευνες-μελέτες)  κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας
 • Ἑλληνικὴ ἀντίστασις
 • Ἐμφύλιος
 • Κρητικὲς ἐπαναστάσεις
 • Μεταξᾶ ἡμερολόγια καὶ βιογραφίες
 • Κορδάτου ἱστορία
 • Ἐνετοκρατία
 • Σλαυοκρατία
 • Μεγάλη στρατιωτικὴ καὶ Ναυτικὴ ἐγκυκλοπαίδεια.
 • Φιλέλληνες

Σαφῶς καὶ ὑπάρχουν ἀμέτρητα βιβλία, ἀλλὰ προσπάθησα νὰ δόσῳ μίαν γενικὴ εἰκόνα τοῦ τὶ χρειαζόμεθα.

Τέλος εὐχαριστῶ πολὺ αὐτοὺς τοὺς φίλους ποὺ ἔχουν ἤδη συνδράμει στὴν ἐνίσχυσιν τῆς βιβλιοθήκης μας.
Τοὺς εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς.
Ἤδη ἔχουμε ξεκινήσει νὰ συγκεντρώνουμε τὰ ὅσα μελετοῦμε σὲ αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ σιγὰ σιγὰ τὰ δημοσιεύουμε.

φωτογραφία

One thought on “Μπορεῖς νά βοηθήσῃς;

Leave a Reply