Οἱ νέοι συνταξιοῦχοι…

ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÉ - ÔÑÁÐÅÆÅÓ - ÏÕÑÅÓ(5)Ἔχουν γραφτεῖ χιλιάδες ἄρθρα καὶ πραγματεῖες γιὰ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα καὶ τὸ ἀδιέξοδό του.
Ἔχουν χάσει τὴν δουλειά τους ἐκατοντάδες χιλιάδες ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες λόγῳ ΤΕΒΕ.
Τώρα ἐμφανίστηκαν οἱ ἐκατοντάδες χιλιάδες νέοι συνταξιοῦχοι τοῦ δημοσίου, οἱ ὁποῖοι κοστίζουν 6 δισεκατομμύρια ἐτησίως ἐπιπλέον.
(Ὅσα δηλαδὴ περίπου προβλέπουν τὰ πλεονάσματα ποὺ ζητοῦν οἱ Βρυξέλλες).

Οἱ πολιτικοὶ ἀρνήθηκαν καὶ ἀρνοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ πρόβλημα μέχρι αὐτὸ νὰ διογκωθῇ (φαινόμενο boom) καὶ νὰ ἐκραγῇ (φαινόμενο bust). Tὸ κάνουν αὐτὸ οἱ πολιτικοὶ διότι ἔχουν συγκεκριμένο ὁρίζοντα διακυβερνήσεως, καθὼς ἐπίσης καλύπτονται ἀπὸ ἀσυλία καὶ συνεπὼς δὲν φοβοῦνται τὶς συνέπειες τῶν πράξεών τους.
Μεταθέτουν ἔτσι τὰ προβλήματα καὶ στο τέλος τὰ φορτώνουν στὴν δημοκρατία.
Βάζουν τὰ ΜΜΕ νὰ μᾶς εἰρωνεύονται λέγοντάς μας «νὰ προσέχατε τὸ τὶ ψηφίζατε»!!!

Ἔρχεται ὅμως μιὰ ἡμέρα, ὅπως στὴν Ἀμερικανικὴ καὶ τὴν Γαλλικὴ ἐπανάσταση, ποὺ θὰ χάσουν τὰ κεφάλια τους.
Πρὶν προλάβ}η κἄν νὰ σκεφθῇ κάποιος «μὰ δὲν γίνονται αὐτὰ τὰ πράγματα».
Ἡ ἱστορία εἶναι γεμάτη μὲ «πράγματα ποὺ δὲν γίνονταν», ἀλλὰ ἔγιναν.

Εὐθύμης Μαραμῆς

Υ.Γ. Δεῖτε τὴν θετικὴ πλευρὰ τῶν 400.000 νέων συνταξιούχων. Θὰ κινήσουν τὴν ἀγορὰ μὲ ζεστὸ χρῆμα. Ἐφόσον δεν γνωρίζει ὁ ἐργαζόμενος νὰ κινῇ τὴν ἀγορά, θὰ δόση τὰ χρήματά του στοὺς συνταξιούχους τοῦ δημοσίου, γιὰ νὰ κάνουν τὴν βρώμικη δουλειά… Ἀχάριστοι!!!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply