Μεγέθη κι ἀναλογίες τοῦ κόσμου μας…

Ὑποθέτοντας ὅτι ὁ Ἥλιος μας ἀναπαριστᾶται μὲ σφαῖρα (μεγέθους) διαμέτρου 10 ἑκατοστῶν, τότε ἡ Γῆ τοποθετεῖται περίπου 11 μέτρα μακρυὰ καὶ ἔχει μέγεθος μόλις 1 χιλιοστό. Ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἀφροδίτη εὑρίσκονται στὰ 4.2 καὶ 7.7 μέτρα μακρυὰ ἀντιστοίχως. Τὸ ἐσωτερικὸ ἡλιακὸ σύστημα ὁλοκληρώνεται μὲ τὸν Ἄρη σὲ ἀπόστασι 16.3 μέτρων ἀπὸ τὸν Ἥλιο μας καὶ μέγεθος μόλις μισὸ χιλιοστό.

Ὁ Δίας εὑρίσκεται σὲ ἀπόστασι περίπου 56 μέτρων καὶ μέγεθος 1 ἑκατοστό, ὁ Κρόνος σὲ ἀπόστασι 102 μέτρων καὶ μέγεθος 8.6 χιλιοστά, καὶ ὁ τελευταῖος πλανήτης τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος, ὁ Ποσειδῶν, σὲ ἀπόστασι 321 μέτρων. Ὁ πλανητοειδὴς Πλούτων τοποθετεῖται στὰ 428 μέτρα, ἐνῶ ἡ ζώνη Kuiper περίπου στὰ 600 μέτρα ἀπὸ τὸν Ἥλιο. Τὸ τέλος τοῦ ἐκτεταμένου ἡλιακοῦ συστήματος (ἠλιόπαυσις) τοποθετεῖται σὲ μία σφαῖρα ἀκτῖνος περίπου 540 χιλιομέτρων (ὅσο περίπου ἡ ἀπόστασις Ἀθηνῶν -Θεσσαλονίκης) καὶ περιλαμβάνει ὅλα τὰ προηγούμενα ἀντικείμενα μαζὺ μὲ πλῆθος ἀστεροειδῶν καὶ κομητῶν. Ὁ κοντινότερος ἀστέρας στὸν Ἥλιο μας εἶναι ὁ ἐγγύτατος τοῦ Κενταύρου μὲ μέγεθος περίπου 1.5 ἑκατοστὸ καὶ ἀπόστασι λίγο μικροτέρα τῶν 3,000  χιλιομέτρων (προσεγγιστικὴ ἀπόστασις Ἀθηνῶν – Λονδίνου).

Γνωρίζοντας τώρα ὅτι τὸ πραγματικὸ μέγεθος τοῦ Ἡλιακοῦ μας συστήματος εἶναι 2 ἔτη φωτός, δηλαδὴ περίπου 20 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα, μποροῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν ἑξῆς συλλογισμό. Ἐὰν ὁ παραπάνω ἀριθμὸς ἀντιστοιχηθῇ μὲ σφαῖρα μεγέθους 10 ἑκατοστῶν, τότε τὸ κοντινότερο ἀνοικτὸ σμῆνος ἀστέρων εἶναι τὸ σμῆνος τῶν Ὑάδων σὲ ἀπόστασι 7.5 μέτρων ἀπὸ τὸ ἡλιακό μας σύστημα. Τὸ μέγεθος αὐτὸ περιλαμβάνει ἀστέρες ὅπως ὁ Σείριος καὶ ὁ Λαμπαδίας (Aldebaran) σὲ ἀποστάσεις 43 ἑκατοστῶν καὶ 3.25 μέτρων ἀντιστοίχως. Σὲ ἀπόστασι περίπου 20 μέτρων τοποθετεῖται τὸ ἀνοικτὸ σμῆνος τῶν Πλειάδων (400 -480 ε.φ.) ποὺ ἀριθμεῖ περισσότερα ἀπὸ 2500 μέλη -ἀστέρες καὶ εἶναι ὁρατὸ μὲ γυμνὸ μάτι στὸν βορεινὸ οὐρανό. Πολὺ κοντὰ στὴν ἀπόστασι αὐτὴν (21.5 μέτρα) εὑρίσκεται καὶ ὁ πολικὸς ἀστὴρ στὸν Ἀστερισμὸ τῆς Μικρᾶς Ἄρκτου. Τὸ μεγάλο καὶ φωτεινὸ νεφέλωμα τοῦ Ὠρίωνος μὲ μέγεθος περίπου 1.2 μέτρα ἀπαντᾶται σὲ ἀπόστασι 65 μέτρων, ἐνῶ τὸ ἡλιακό μας σύστημα ἀπέχει ἀπὸ τὸ κέντρο τοῦ Γαλαξία μας (Milky Way) μόνο 1300 μέτρα, ὅσα περίπου καὶ ἀπὸ τὸν κοντινότερο νᾶνο γαλαξία (Canis Major). Τέλος, ἡ διάμετρος τοῦ Γαλαξία μας ὑπολογίζεται, μὲ δεδομένη τὴν παραπάνω κλίμακα, στὰ 5,000 μέτρα. Ὁ Γαλαξίας μας ἀριθμεῖ περίπου 350 δισεκατομμύρια ἡλιακὰ συστήματα.

Πλάτων Μαζαράκης

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Μεγέθη κι ἀναλογίες τοῦ κόσμου μας…

Leave a Reply