Ἡ κυβέρνησις φιλοδοξεῖ νὰ μᾶς καταστήσῃ σκουπιδότοπο ΚΑΙ γιὰ ῥαδιενεργὰ ἀπόβλητα!!!

Σὲ δημοσία διαβούλευσιν ἐτέθη ἀπὸ τὶς 28 Ἰουλίου, δίχως πολλὲς πολλὲς τυμπανοκρουσίες (γιατί ἄρα γέ;) ἕνα νέο αἴσχος ποὺ ἀποκαλοῦν, κατ’ εὐφημισμόν,  «διαβούλευσιν γιὰ τὴν διαχείρισιν ἀναλωθέντων καυσίμων καὶ ῥαδιενεργῶν ἀποβλήτων».
Θέμα του, στὴν πραγματικότητα, τὸ ἐὰν δεχόμεθα, ἤ ὄχι, νὰ μετατραποῦμε σὲ εὐρωπαϊκό, ἤ καὶ παγκόσμιο, σκουπιδότοπο παντὸς εἴδους ἀποῤῥίματος μὰ κυρίως ῥαδιενεργῶν ἀποβλήτων. Ἀπόβλητα ποὺ ΕΠΙΣΗΜΩΣ δὲν ὑπάρχουν στὴν χώρα μας καὶ ποὺ καλούμεθα, ὡς δῆμοι καὶ κοινότητες, νὰ διαχειρισθοῦμε. Ἔτσι γράφετε…

Αντισταθμιστικά οφέλη παρέχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως α’ βαθμού της περιοχής στην οποία θα δημιουργηθεί εγκατάσταση διαθέσεως ραδιενεργών αποβλήτων. Τα αντισταθμιστικά οφέλη έχουν κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, ή άλλο χαρακτήρα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Ο αρμόδιος για την ΕΕΑΕ υπουργός συνεργάζεται με τους αρμοδίους φορείς και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοικήσεως  για τη μορφή και το ύψος των αντισταθμιστικών οφελών, τα οποία καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμοδίου για την ΕΕΑΕ υπουργού και των καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργών.

ἄρθρον 22

Τό διαβάσατε καλά;
Συζητοῦν γιὰ ἀντισταθμιστικὰ ὀφέλη πρὸ κειμένου νὰ μετατραποῦν οἱ δῆμοι μας σὲ σκουπιδοτόπους.
Συζητοῦν γιὰ σκουπιδοτόπους ῥαδιενεργῶν ἀποβλήτων, τὴν στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ διαθέτουμε ἐμεῖς σὰν χώρα, πυρηνικὰ καὶ ῥαδιενεργὰ ἀπόβλητα καὶ κατ’ ἐπέκτασιν θὰ πρέπη ὁ ἑκάστοτε τοπικὸς ἄρχων νὰ συνδιαλαγῇ μὲ χώρα παραγωγὸ ῥαδιενεργῶν ἀποβλήτων.
Συζητοῦν δῆλα δὴ γιὰ τὴν μετατροπὴ τὴς χώρας σὲ μία  ἀπέραντο χωματερή, πρὸ κειμένου κάποιοι, γιὰ μίαν ἀκόμη φιορά, νὰ θησαυρίσουν.
Καὶ τὰ συζητοῦν ὅλα αὐτὰ τώρα, ποὺ οἱ δῆμοι ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν ἀκόμη καὶ τὶς πάγιες ἀνάγκες τους, μετὰ ἀπὸ τὴν λεηλασία ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ. Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, συζητοῦν γιὰ κάτι πολὺ εὔκολο: θὰ κουνοῦν κάτω ἀπὸ τὴν μύτη τοῦ ἑκάστοτε δημάρχου μερικὰ χιλιάρικα καὶ ἡ περιοχὴ θὰ μετατρέπεται αὐτομάτως σὲ κρανίου τόπο.

Καί σέ τί διαφέρει κάτι τέτοιο ἀπό αὐτό;

«Ἄσχετος» μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν χημικῶν ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Βενιζέλου!

Ἤ μήπως ἦταν πρόβα ὅλο ἐκεῖνο τό σκηνικό μέ τά χημικά τῆς Συρίας;

Ἔχει ὅμως καὶ συνέχεια…

Με την δημοσίευση του παρόντος,  οι κάτοχοι  αδείας εγκαταστάσεως ή/και δραστηριοτήτων σχετικών με την διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων,  υποχρεούνται  να δηλώσουν αμέσως στην ΕΕΑΕ τα ραδιενεργά απόβλητα, τα οποία δημιουργήθηκαν από παλαιές ή παρελθοντικές πρακτικές, έργα ή δραστηριότητες και τα οποία δεν επιτρέπεται να αποδεσμευτούν.

ἄρθρον 23

Δῆλα δή; Εἴμαστε ἤδη ἀποθήκη;;  Καί τό γνωρίζουν κάποιοι; Ἔ;
(Ποιοί τό γνωρίζουν; Μὰ αὐτοὶ ποὺ …«νομοθετοῦν» νομομαγειρεύοντας!!!)

Ἐπὶ τῆς οὐσίας ὅμως…
Ὁ παρὼν νόμος εἶναι συνέχεις καὶ ἐπικύρωσις κοινωτικῆς ὁδηγίας τοῦ 2011 καὶ προεδρικοῦ διατάγματος τοῦ 2013:

1. Με το παρόν  προεδρικό διάταγμα θεσπίζεται, συμπληρώνεται και διευρύνεται το υπάρχον εθνικό νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο (εφεξής «εθνικό πλαίσιο») για την διαχείριση Αναλωθέντων Καυσίμων και Ραδιενεργών Αποβλήτων (εφεξής ΑΚΡΑ), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 122/2013 περί προσαρμογής   της ελληνικής νομοθεσίας  στην Οδηγία  2011/70/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/ 02.08.2011) και της παραγράφου 2 του άρθρου 42, του ν. 4310/2014  «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

ἄρθρον 1ον

Καὶ ὅλα θὰ ἦσαν θαυμάσια, ἰδίως γιὰ ὅλους ἐμᾶς, τοὺς …ἀσχέτους, ἐφ΄ ὅσον διαβάσουμε τὸ (τυχαῖον;;;) «καθησυχαστικόν» σχόλιον τοῦ κυρίου Κατσαροῦ, προϊσταμένου τοῦ «Δημοκρίτου». Μὰ τὸ ἄρθρον 22 ΔΕΝ εἶναι τυχαῖον καὶ ΔΕΝ εἶναι τοποθετημένο ἐκεῖ γιὰ νὰ καλύψῃ τὶς ἀνάγκες γιὰ δημιουργία σταθμῶν διαχειρίσεως ῥαδιενεργῶν ἀποβλήτων ποὺ θὰ προέρχονται μόνον ἀπὸ τὸν «Δημόκριτο». Θὰ ἦταν ἀστεῖο νὰ πιστέψουμε κάτι τέτοιο, ὅσο κι ἀφελές.

Σήμερα, ἔως τὶς 14:00 εἶναι ἀνοικτὴ στὸ κοινὸ ἡ «διαβούλευσις».
Τὸ ὅ,τι ἐπελέγη ὡς …«κατάλληλος» χρόνος  νὰ πραγματοποιηθῇ κάτι τέτοιο, ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν, τὸ διάστημα ἀπὸ 28 Ἰουλίου ἔως 7 Αὐγούστου, εἶναι σαφῶς …«περίεργον».
Τὸ ὅ,τι ἐπελέγη ἐπίσης νὰ ἐμφανίσῃ ἡ κυβέρνησις ἕνα τέτοιο τερατούργημα σὲ θερινὰ τμήματα τῆς βουλῆς, εἶναι σαφῶς, ἀκόμη πιὸ …«περίεργον».
Τὸ ὅ,τι ἐπελέγη νὰ συμπεριλάβῃ μέσα στὸ τερατούργημα καὶ τὴν νομιμοποίησιν τῆς μετατροπῆς τῆς χώρας σὲ τοξικὴ χωματερή, εἶναι ἐπίσης σαφῶς πολύ, πολύ, πολὺ …«περίεργον».
Κι ἐπεὶ δὴ ἐγὼ ΔΕΝ πιστεύω στὰ …«περίεργα» ἀλλὰ στὰ μεθοδευμένα…
…καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀντιδράσουμε, ἔςτῳ καὶ τώρα.

Μποροῦμε νὰ ζήσουμε μέσα στὴν φτώχεια.
Μποροῦμε νὰ ζήσουμε μέσα στὶς δυσκολίες καὶ τὰ ἀδιέξοδα…
Ἀλλὰ ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε σὲ ὅλους αὐτοὺς νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν ἀργοὺς καὶ βασανιστικοὺς τρόπους θανάτου, λόγῳ τῆς ἀῤῥωστημένης τους νοοτροπίας, φαντασίας καὶ ἀσυνειδησίας.

Φιλονόη

φωτογραφία

Leave a Reply