Πῶς ἔγραφαν σέ …σημεῖα οἱ παπποῦδες μας;

Ὁ τομόγραφος ὀκτὼ τόνων, τῆς Hewlett Packard, ἀπεκάλυψε ὅτι ὁ μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων φέρει ἐπιγραφή, σὲ ἐπιφάνεια ἐνὸς δεκάτου τοῦ χιλιοστοῦ μὲ τὶς λέξεις «χρυσὸ σφαιρίδιο»!!!

Πῶς κατῴρθωσαν νά τό γράψουν οἱ πρόγονοι μας αὐτό, σὲ μία τόσο μικρὴ ἐπιφάνεια;

Μόνο μὲ τὰ ὑπερσύγχρονα σημερινὰ μέσα μποροῦμε να γράψουμε τὶς λέξεις «χρυσὸ σφαιρίδιο» σὲ ἐπιφάνεια ἐνὸς δεκάτου τοῦ χιλιοστοῦ.

Δαρίβας Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply