Διαδίδοντας τὴν …δημοκρατία!!!

Διαδίδοντας τὴν …δημοκρατία τους!!!

Διαδίδοντας τὴν ...δημοκρατία!!!

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Διαδίδοντας τὴν …δημοκρατία!!!

  1. Στη δημ(ι)οκρατια τ ο υ ς οι μ ο ν ε ς φωνές οι οποίες είναι ανεκτές , είναι οι δικες τ ο υ ς . Οι α ν τ ι τ ι θ ε μ ε ν ε ς φωνές , όταν είναι α ν ε φ ι κ τ ο να φ ι μ ω θ ο υ ν , β ο μ β α ρ δ ι ζ ο ν τ α ι , ο π ω ς έγινε στις περιοχές όπου τραβήχτηκαν οι photo .

Leave a Reply