Διαδίδοντας τὴν …δημοκρατία!!!

Διαδίδοντας τὴν …δημοκρατία τους!!!

Διαδίδοντας τὴν ...δημοκρατία!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 193 times, 1 visits today)
One thought on “Διαδίδοντας τὴν …δημοκρατία!!!

  1. Στη δημ(ι)οκρατια τ ο υ ς οι μ ο ν ε ς φωνές οι οποίες είναι ανεκτές , είναι οι δικες τ ο υ ς . Οι α ν τ ι τ ι θ ε μ ε ν ε ς φωνές , όταν είναι α ν ε φ ι κ τ ο να φ ι μ ω θ ο υ ν , β ο μ β α ρ δ ι ζ ο ν τ α ι , ο π ω ς έγινε στις περιοχές όπου τραβήχτηκαν οι photo .

Leave a Reply