Λίγο πρὸ τῆς εἰσβολῆς…

Ἀξιωματικοὶ τοῦ 2ου Λόχου τῆς ΕΛΔΥΚ λίγο πρὸ τῆς Εἰσβολῆς.
Ὅλοι τους ἔλαβαν μέρος στὸν Πόλεμο καὶ μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Ἀλχία ἔλαβαν μέρος καὶ στὴν Μάχη τοῦ Στρατοπέδου τῆς ΕΛΔΥΚ, τὸ τριήμερο 14-16/8/74.

Λίγο πρὸ τῆς εἰσβολῆς...

Ἀριστερὰ ὁ Ἀλχίας Μπινάκης (σκοτώθηκε ἀπὸ ῥουκέτα ἀεροσκάφους ἐντὸς τοῦ Στρατοπέδου στὸν Ἀττίλα Ἰ).
Ἀκολούθως ὁ Ὑπολοχαγὸς Κόλλιας (τελευταῖος ἀξιωματικὸς ποὺ ἐγκατέλειψε τὸ Στρατόπεδο στὴν ἀπαγκίστρωση) μετὰ ὁ Λοχαγὸς Κωνσταντούλας (Διοικητὴς τοῦ 2ου Λόχου) καὶ δεξιὰ ὁ Ἀνθυπολοχαγὸς Γκλαβᾶς (ὁ ἐπονομαζόμενος καὶ Βὰν Κλὴφ – λόγῳ ὁμοιότητός του μὲ τὸν γνωστὸ ἠθοποιὸ τῶν ταινιῶν γουέστερν) !!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply