Πνευματικὰ δικαιώματα καὶ καταπάτησις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων!!!

Πνευματικὰ δικαιώματα καὶ καταπάτησις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων!!!Τὸ ζήτημα τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων, τῶν πραγματικῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων, βρωμᾶ καὶ στὴν χώρα μας ἀλλὰ καὶ στὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη» τους, μὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Ἀκόμη καὶ ὁ ἐθνικὸς ὕμνος, ἀναλόγως τῆς ἐκτελέσεως, ὑπόκειται σὲ …πνευματικὰ δικαιώματα!!!
Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ προστατευθοῦν τὰ δικαιώματα τῶν πολυεθνικῶν, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἰσπράττουν. Οἱ ἴδιοι οἱ δημιουργοί, ποὺ εἶναι ἐν ζῳῇ, εἰσπράττουν, ἐὰν εἰσπράττουν, ψίχουλα.
Οἱ θανόντες δὲν εἰσπράττουν γενικῶς… Οἱ κληρονόμοι τους ἐπίσης εἶναι ἀντικείμενον …ἐπεξεργασίας, ἐμπαιγμοῦ καὶ  λεηλασίας.

Προσωπικός μου φίλος, πρὸ ἐτῶν, ὅταν ἀκόμη οἱ δραχμὲς ἦσαν τὸ ἐπίσημο νόμισμά μας, μὲ πραγματικὰ σπουδαῖο καὶ μεγάλο σὲ ἔκτασιν μουσικὸ ἔργο, εἰσέπραττε, κατ’ ἔτος, μόλις 25-100.000 δραχμές. Ἀστεῖο ποσὸν ἀναλογικῶς μὲ τὸ πόσο χρέωνε ἡ κάθε ΑΕΠΙ, μόνον γιὰ τὸ δικό του μερίδιον, βάσει τῶν ὅσων ὁ ἴδιος εἶχε ἐρευνήση καὶ διαπιστώση.
Καὶ δὲν εἶναι ὁ μόνος.

Ἡ ΑΕΠΙ ὅμως, γιὰ παράδειγμα, μία ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ ὑποτίθεται προστατεύει αὐτὰ τὰ δικαιώματα, καθὼς καὶ ὅλες οἱ ἀντίστοιχες ἑταιρεῖες, εἰσπράττουν πρὸς ἴδιον ὄφελος καὶ πρὸς ὄφελος αὐτῶν ποὺ δὲν φαίνονται: τῶν πολυεθνικῶν, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἤ ἔχουν ἐξαγοράσει ἤ ἔχουν …κληρονομήσει αὐθαιρέτως τὰ πραγματικὰ πνευματικὰ δικαιώματα, τῶν πραγματικῶν δημιουργῶν, ποὺ στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων πέθαναν πάμπτωχοι ἤ διαβιοῦν πάμπτωχοι!!!.
Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὸ νταβατζιλίκι-μπραβιλίκι, ποὺ ἐτσιθελικὰ ἐπιβάλλεται, μαζὺ μὲ τὸ νομομαγείρεμα, ποὺ φρόντισαν οἱ κουδουνισμένοι νὰ ψηφίσουν, ἔχουμε ἕνα τέλειο σκηνικὸ λεηλασίας μικροεπιχειρηματιῶν, ποὺ δὲν τοὺς φθάνει τὸ πλιάτσικο τῶν φοροεπιθέσεων, πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουν, κάθε μῆνα, τὰ ἁρπακτικὰ τῆς κάθε ΑΕΠΙ.    

Οἱ σχετικοὶ νόμοι ξεκίνησαν νὰ ψηφίζονται τὸ 1993 (νόμος 2121/1993, ἀριθμὸς ΦΕΚ Α-25, 4 Μαρτίου τοῦ 1993, ποὺ κατεβάζετε ἀπὸ ἐδῶ), μὲ κυβέρνησιν Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Ὁ ἴδιος νόμος, μὲ κάποιες παραλαγές, ὑπεστηρίχθη ἀπὸ ὅλες τὶς κυβερνήσεις ἔως σήμερα.
Οὐδέποτε ἀμφισβητήθη ἡ ἰσχύς του,
ἀπὸ κάποιαν κυβέρνησιν, ἄν καὶ συζητᾶμε γιὰ νόμους ποὺ καθιστοῦν τὴν κάθε ΑΕΠΙ κράτος ἐν κράτει!

Ὅταν ὁ δημοσιοκάφρος Βαξεβάνης, μέσα ἀπὸ τὸ «κουτὶ τῆς Πανδώρας»,  κατήγγελε τὸν ῥόλο τῆς ΑΕΠΙ κυρίως, πολλοὶ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ πίστεψαν πὼς μπαίνουμε σὲ ἐκείνην τὴν περίοδο μειώσεως τῆς αὐθαιρεσίας τῆς κάθε ΑΕΠΙ.
Θὰ μποροῦσε πράγματι νὰ εἶναι ἔτσι, ἐὰν ἀπὸ τὸ 2013 ἔως καὶ σήμερα, εἴχαμε κυβερνῶντες μὲ συνείδησιν.
Δυστυχῶς, ὅπως καὶ σὲ ολα τὰ ὑπόλοιπα, παραμένουμε μὲ κυβερνῶντες τῆς ἁρπακτῆς!!!         

Ἐννοεῖται πὼς ὅσοι εἶναι εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν κάθε ΑΕΠΙ μιλοῦν γιὰ αὐτὴν μὲ τὰ καλλίτερα λόγια.
Οἱ περισσότεροι ὅμως ληστεύονται… Λεηλατῶνται… (Ὅπως γνωστοὶ καλλιτέχνες…!!!)
Κοινῶς, εἴπαμε, μία ἀκόμη ἁρπακτή, ἀπὸ ὅπου τρῶν οἱ προβεβλημένοι καὶ μόνον, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ πλειοψηφία τῶν δημιουργῶν νὰ μὴν εἰσπράττῃ οὔτε κἄν τὰ αὐτονόητα.

Τὰ ποσὰ ποὺ εἰσπράττονται, μὲ νταβατζιλίδικο τρόπο συνήθως, εἶναι ἀσύνδετα μὲ τὰ πραγματικὰ πνευματικὰ δικαιώματα.
Τὰ ποσὰ αὐτὰ στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων διπλο- ἤ τριπλο- ἤ πολλάκις εἰσπράττονται.
Μία ἀνώνυμος ἑταιρεία, σὰν αὐτὲς τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων,  ἔχει δικαίωμα νὰ μὴν ἐμφανίζῃ τοὺς μετόχους της καὶ τελικῶς νὰ λειτουργῇ ὅπως θέλει, ὅπου θέλει καὶ νὰ …ἀπειλῇ γενικῶς τοὺς πάντες.
Καὶ φυσικά, ὅπως πάντα, μποροῦν τὰ κόμματα νὰ πλιατσικολογήσουν ἀκόμη καὶ ψηφαλάκια, πρὸ κειμένου νὰ δόσουν ἐπὶ πλέον πιστώσεις χρόνου στὴν ὕπαρξίν τους, ὑποσχόμενα καθάρσεις, ποὺ ποτὲ δὲν ἔρχονται.
Γιὰ παράδειγμα: 20 Φεβρουαρίου 2014, ἐπὶ κυβερνήσεως σαμαροβενιζέλων:

«Σοβαρές αλλαγές επέρχονται στον τρόπο υπολογισμού και εισπράξεως των τελών για τα πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνών, όπως αυτά καταλογίζονται σε επιχειρήσεις εστιάσεως, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκεδάσεως, καφενεία και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Με ειδική τροπολογία του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλάζουν σχεδόν όλα και με τις προωθούμενες αλλαγές η γνωστή εταιρεία ΑΕΠΙ θα μείνει με περιορισμένες αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η τροπολογία θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τελών που αναλογούν σε κάθε επιχείρηση. Λεπτομέρειες για τις αλλαγές δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο γίνεται λόγος για δικαιότερο σύστημα υπολογισμού, που δεν θα λαμβάνει υπ’ όψιν τα τετραγωνικά μέτρα της επιχειρήσεως, αλλά την περιοχή όπου αυτή λειτουργεί, τον ετήσιο τζίρο και την εποχικότητα. Οι παράμετροι αυτές μέχρι σήμερα δεν ελαμβάνοντο υπόψιν από την ΑΕΠΙ, η οποία και ακολουθούσε μέτρα και σταθμά, τα οποία τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον «άδικα»…»

Προς κατάργηση το κυνηγητό της ΑΕΠΙ για τα μουσικά δικαιώματα

«Αθώους έκρινε το δικαστήριο Σερρών το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2015, 156 Σερραίους επιχειρηματίες ιδιοκτήτες καταστημάτων εστιάσεως, καφενείων, cafe που βρέθηκαν στα δικαστήρια εξαιτίας μηνύσεων της εταιρείας διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων ΑΕΠΙ, ότι δεν πλήρωναν τα ποσά που απαιτεί η εταιρεία για να παίζουν μουσική στα καταστήματά τους ή να χρησιμοποιούν συσκευές που μπορούν να μεταδώσουν μουσική (TV, ραδιόφωνο).
Οι 156 καταστηματάρχες που μηνύθηκαν από την ΑΕΠΙ αθωώθηκαν γιατί κατά τον έλεγχο που έκανε ο αντιπρόσωπος της ΑΕΠΙ δεν συνοδευόταν από ένστολο αστυνομικό.
Να σημειώσουμε ότι οι καταστηματάρχες κρίνουν «θολό» το σύστημα με το οποίο η ΑΕΠΙ χρεώνει το κάθε κατάστημα που διαθέτει ηχητικά συντηματα, ενώ θεωρούν ότι οι απαιτήσεις της προκαλούν ασφυξία στον χώρο της εστίασης, καθώς εκατοντάδες επιχειρηματίες δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα ώστε να εξασφαλίσουν την άδεια της ΑΕΠΙ με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωποι με κυρώσεις…
Αρκετοί καταστηματάρχες προκειμένου να γλυτώσουν από «μουσικό χαράτσι», όπως το χαρακτηρίζουν, καταφεύγουν σε… «τεχνάσματα», όπως να μην τοποθετούν σε εμφανή σημεία ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ή άλλες συσκευές που αναπαράγουν μουσική προκειμένου να μην καταστεί απαραίτητη η καταβολή του τέλους….»

Αθώοι 156 επιχειρηματίες των Σερρών στο δικαστήριο με την ΑΕΠΙ !

Αθώο έκρινε το πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, που αρνήθηκε να πληρώσει πνευματικά δικαιώματα στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) για τα ποντιακά τραγούδια που αναμεταδίδονται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της ομοσπονδίας.
Ο πρόεδρος της ΠΟΠΣ και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης , δικηγόρος Χαράλαμπος Αποστολίδης κάθισε στο εδώλιο του δικαστηρίου για παράβαση του σχετικού νόμου επειδή αρνήθηκε να καταβάλει πνευματικά δικαιώματα για την αναμετάδοση τραγουδιών από τον ραδιοφωνικό σταθμό της ομοσπονδίας , στη Θεσσαλονίκη.

Δεν πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ τα ποντιακά τραγούδια

Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ἀκόμη καὶ τὸ τελευταῖο καφενεῖο στὰ …Γκράβαρα, ὀφείλει, γιὰ νὰ ὐπάρχῃ νὰ πληρώνῃ στὶς ἑταιρεῖες πνευματικῶν δικαιωμάτων, ποὺ ὅμως ἀποδίδουν τὰ πνευματικὰ δικαιώματα σὲ κάποιους …στενοὺς κύκλους!!!

 Ὁ Ο.Π.Ι. εἶναι ἐπίσης ἕνας ὀργανισμὸς ἀποδόσεως πνευματικῶν δικαιωμάτων στοὺς δημιουργούς.
Ἐπίσης τῶν ἰδίων καθεστώτων. Ἐπίσης οἱ δημιουργοί, οἱ περισσότεροι ποὺ ἀπευθύνονται στὸν Ο.Π.Ι., λαμβάνουν …ψιχία!!!
Κι ἐπίσης οὐσιαστικῶς νομιμοποιεῖ τὴν κάθε ΑΕΠΙ.
Ἡ καταπάτησις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν πραγματικότητα, ἐπίσης δὲν ἀπησχόλησε κάποιο ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα. (Ἀκόμη κι ὅταν κάποιοι βουλευτὲς ἀπετόλμησαν …φιμώθηκαν!!!).
Εἶναι, βάσει νόμου, ποινικὸ ἀδίκημα, τὸ νὰ ἀκούσῃ κάποιος στὸ καφενεῖο του ἕνα τραγοῦδι, συνήθως ἀπὸ τὸ ῥαδιόφωνο ἤ τὴν τηλεόρασιν, ἀλλὰ δὲν εἶναι ποινικὸ ἀδίκημα τὸ νὰ φεύγῃ ὁ κάθε ἀπατεὼν μὲ κάποια μπαοῦλα, γεμάτα μὲ ἐκατομμύρια εὐρῶ.
Εἶναι ποινικὸ ἀδίκημα ὅταν ὁ κὺρ Μῆτσος, ποὺ ἔχει ἕνα μπακαλικάκι, ἀκούῃ εἰδήσεις ἤ κάποιον ῥαδιοφωνικὸ σταθμό.
Καὶ δὲν εἶναι ποινικὸ ἀδίκημα νὰ ΜΗΝ ἀποδίδονται τὰ νόμιμα στοὺς καλλιτέχνες.
Εἶναι ποινικὸ ἀδίκημα τὸ νὰ ἔχῃ ῥαδιόφωνο ἡ κυρὰ Κούλα, ἡ ψιλικατζοῦ, στὸ μαγαζάκι της, ἀλλὰ δὲν εἶναι ποινικὸ ἀδίκημα τὸ νὰ μᾶς παραδίδουν, δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες, στὰ νύχια τῶν τοκογλύφων…
Καὶ βλέπουμε ἀνθρώπους νὰ καταστρέφονται, γιὰ τὰ νταβατζιλίδικα τῆς κάθε ΑΕΠΙ, ἀλλὰ δὲν βλέπουμε τὸν παπακωνσταντίνου καὶ τὸν σαμαρᾶ καὶ τὸν στουρνάρα καὶ τὸ GAPατο στὴν φυλακή.
Στὴν πραγματικότητα, ὅπως πρὸ ἀνέφερα, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι γιὰ τὰ κουδουνισμένα ἡ μείωσις τῶν ἀρμοδιοτήτων τῆς κάθε ΑΕΠΙ ἀλλὰ ἡ δική μας ἀκινητοποίησις.
Στὴν πραγματικότητα, ὅλοι ἐμεῖς, σεβόμενοι πάντα τὸ ἔργο τῶν δημιουργῶν, αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβανόμεθα εἶναι πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κράτος, τὶς τράπεζες, τὴν ἡνωμένη Εὐρώπη τους, ἀποκτήσαμε κι ἄλλους νταβατζῆδες, καθαροῦ εἰσπρακτικοῦ χαρακτῆρος, μὲ δικαίωμα ἀπομειώσεως τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου.
Ὅταν, γιὰ παράδειγμα, ὁ Χί, μέγιστος καλλιτέχνης, ποὺ ἔζησε πρὸ 70 ἤ 90 ἐτῶν, δὲν εἰσπράττει, δὲν εἰσπράττουν οἱ κληρονόμοι του, ἀλλὰ ἡ κάθε ΑΕΠΙ εἰσπράττει στὸ ὄνομά του, ποιός ὁ λόγος ὑπάρξεως εἰσπρακτικοῦ μηχανισμοῦ ἐπί τοῦ ἔργου του;
Κι ἐφ΄ ὅσον γίνονται εἰσπράξεις, γιατί δέν ἀποδίδονται;
Ὑπέρ ποίου λοιπόν εἰσπράττουν; Πόσα; Μέ ποιό ἠθικό δικαίωμα; Ποῦ εἶναι τά δικαιώματα τῶν δημιουργῶν;
Τὸ χρῆμα εἶναι πολύ. Πάρα πολύ. Πολλοὶ «τσιμποῦν» ἀπὸ αὐτὰ τὰ ποσά, ἀλλὰ σαφῶς ὄχι οἱ περισσότεροι τῶν δικαιούχων.
Καὶ τὸ κυριότερον…
Γιατί δέν ἀγγίζει τό κράτος ἤ δικαιοσύνη αὐτές τίς ἑταιρεῖες;
Καί ποιός θά τολμήση νά σταματήσῃ κι αὐτήν τήν αὐθαιρεσία;
Υ.Γ. Ἀφιερῶστε λίγο χρόνο στὴν παραπάνω ἔρευνα. Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ γνωρίζουμε σὲ βάθος μερικὲς ἀλήθειες.

4 thoughts on “Πνευματικὰ δικαιώματα καὶ καταπάτησις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων!!!

  1. ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΙ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΔΙΚΑΣΤΕΙ 7 ΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ,ΕΠΕΙΔΗ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΟΤΕ ΕΡΧΕΤΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΝ ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΣΑ ΚΑΠΟΤΕ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΡΙΚ ΚΛΑΠΤΟΝ ΟΤΑΝ ΜΕ ΓΡΑΨΑΝΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ …….ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ”ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ”……..(ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΡΙΣΩ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΙΕΜΑΙ)

Leave a Reply