Ὁδηγίες συμπληρώσεως τοῦ κώδικος δεοντολογίας τραπεζῶν

Ὁδηγίες συμπληρώσεως τοῦ κώδικος δεοντολογίας τραπεζῶν
1. Η συμπλήρωση των εντύπων γίνεται με στυλό. Όχι με μολύβι.
2. Σε κάποιο σημείο, αναφέρουν τα υπόλοιπα των οφειλών σας. ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΥΤΑ. Δίπλα από τις διαγραφές, κάντε μια υποσημείωση, που θα λέει:

«Δεν αναγνωρίζω τις προδιατυπωμένες δανειακές μου οφειλές ως νόμιμες ή/και αληθείς, διότι, προσδιορίστηκαν και προδιατυπώθηκαν μονομερώς από την τράπεζά σας, χωρίς να τεθούν υπόψη μου οι αναλυτικές κινήσεις των

δανειακών λογαριασμών. Ως εκ τούτου, η παρούσα δήλωσή μου, ουδόλως αποτελεί οποιασδήποτε μορφής αναγνώριση χρέους και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου».

Μονογράψτε την υποσημείωσή σας.
3. Διαβάστε προσεκτικά τα ψιλά γράμματα στα κείμενα που περιλαμβάνονται στο φάκελο που παραλάβατε. Αν κάπου αναφέρεται, ότι παραιτείστε από το δικαίωμά σας να προσφύγετε δικαστικά, ή εάν αναφέρεται, ότι δεσμεύεστε να μην ζητήσετε δικαστική προστασία, τότε ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, με μια παραπομπή, που θα λέει:
«Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, όπως ιδίως και όλως ενδεικτικά αναφέρω, να επιδιώξω την παροχή δικαστικής προστασίας κατ’ άρθρο 20 του Συντάγματος, με κάνε ένδικο μέσο ή/και βοήθημα, για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μου».
Μονογράψτε την υποσημείωσή σας.
4. Εάν σας ζητάται να προτείνετε δόση, προτείνετε ένα χαμηλό ποσό, που να είναι μέσα στις οικονομικές σας δυνατότητες. Πχ 20€/μήνα ή 30€/μήνα. Έτσι, εσείς θα είστε συνεργάσιμοι δανειολήπτες. Αν η τράπεζα απορρίψει την πρότασή σας, θα είναι αυτή μη συνεργάσιμη μαζί σας.
5. Πάντα, να ζητάτε να λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου για την κατατεθείσα δήλωσή σας ή, σε περίπτωση που δεν τηρείται πρωτόκολλο στο συγκεκριμένο υποκατάστημα, να ζητάτε και να λαμβάνετε αντίγραφο της υποβληθείσας δηλώσεώς σας με ημερομηνία, σφραγίδα, υπογραφή και ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που την παρέλαβε.
6. Οποιαδήποτε διαγραφή γίνεται με μια διαγώνια γραμμή ή με ένα «Χ», στην πρόταση ή/και την παράγραφο, που θέλετε να διαγράψετε. Η διαγραφή γίνεται με στυλό. Μην χρησιμοποιήσετε μπλάνκο ή οποιοδήποτε άλλο διορθωτικό (πχ γόμα).
7. Εάν χρειαστεί να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση, διαγράψτε το λάθος, με μια γραμμή ή με ένα «Χ». Μην χρησιμοποιήσετε μπλάνκο ή οποιοδήποτε άλλο διορθωτικό (πχ γόμα).
8. Κάθε μεταβολή στο κείμενο, κάθε υποσημείωση, κάθε παραπομπή σας, την μονογράφετε. Έτσι, δεν είναι δυνατή η μεταγενέστερη μεταβολή του περιεχομένου του, δίχως να τεκμαίρεται η νόθευσή του.
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply