Προδιαγραφὲς νέων ἐπενδυτῶν…

Ἀναζητοῦνται ἐπενδύσεις (καὶ ἐπενδυτές) μὲ τὶς ἀκόλουθες προδιαγραφές:

 • Δὲν θὰ ῥυπαίνουν.
 • Δὲν θὰ κάνουν θόρυβο.
 • Δὲν θὰ εἶναι μεγάλες.
 • Δὲν θὰ καταλαμβάνουν χῶρο. (ἂν εἶναι ὑπόγειες, ἀκόμη καλλίτερα)
 • Δὲν θὰ προσδοκοῦν κέρδος.
 • Δὲν θὰ χρειάζονται τραπεζικὴ χρηματοδότηση. (δὲν ὑπάρχει…)
 • Δὲν θὰ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τοὺς ὑψηλοὺς φόρους.
 • Θὰ ἔχουν τὴν σύμφωνη γνώμη ὅλων. (τοπικῶν ἀρχόντων, συλλόγων, συνδικαλιστικῶν σωματείων, δημοσιογράφων, ἀλλὰ καὶ τοῦ τρελλοῦ τῆς γειτονιᾶς)
 • Θὰ προσφέρουν ὑψηλοὺς μισθούς.
 • Θὰ δίνουν πολλὲς θέσεις ἐργασίας.
 • Θὰ εἶναι καινοτόμες καὶ ἐξωστρεφεῖς.
 • Θὰ εἶναι ὑπομονετικὲς (στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ΦΠΑ π.χ.) καὶ συμπονετικὲς (στὰ ζόρια ποὺ περνοῦν οἱ πολιτικοὶ π.χ.).
 • Θὰ δέχονται ὅτι οἱ ἀριθμοὶ δὲν εἶναι τὸ πᾶν…
 • Θὰ βλέπουν μακροπρόθεσμα. (π.χ. τὴν ζωὴ τοῦ «μέλλοντος αἰῶνος»…)
 • Θὰ εἶναι ἄψογες στὴν τήρηση τῶν 4.100 νόμων καὶ 130.000 ἐγκυκλίων τοῦ κράτους.
 • Θὰ εἶναι εὐγνώμονες, στὴν ἀπίθανη περίπτωση ποὺ ἐξαναγκασθοῦν νὰ κλείσουν….

Προδιαγραφὲς νέων ἐπενδυτῶν...

Τὸ Χρήσιμον

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply