Ναὶ σὲ μουσουλμανικὸ κοιμητήριον!!! Ὄχι σὲ ἀποτεφρωτήριον!!!

ΖΗΤΩ!

«Νὰ συναινέσῃ, ὥστε ἐντὸς τῆς ἐκτάσεως, τὴν ὁποία εἶχε παραχωρήση τὸ 1992 καὶ σήμερα λειτουργεῖ ὡς δημοτικὸ κοιμητήριο Σκιστοῦ, νὰ διατεθῇ τμῆμα 20 στρεμμάτων γιὰ τὸν ἐνταφιασμὸ μουσουλμάνων, ἀπεφάσισε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν αἰτήματος τῆς Πολιτείας.

Ἡ ἀπόφασις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ), ποὺ συνῆλθε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, λαμβάνεται σὲ μιὰ συγκυρία κατὰ τὴν ὁποία ἑκατοντάδες μουσουλμάνοι πρόσφυγες καὶ μετανάστες χάνουν τὴν ζωή τους ἐντὸς τῶν συνόρων τῆς χώρας, προσπαθώντας νὰ περάσουν ἀπὸ τὰ μικρασιατικὰ παράλια στὴν Εὐρώπη.

Κατὰ τὴν συνεδρίαση ἡ ΔΙΣ ἐξέφρασε, γιὰ ἀκόμη μιὰ φορά, τὴν Διαφωνία της μὲ τὴν δημιουργία ἀποτεφρωτηρίων ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας.
Συγκεκριμένα, σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξεδόθη, ὑπογραμμίζεται ὅτι «πέραν τῆς προκλήσεως θρησκευτικῆς συγχύσεως, θὰ προκληθοῦν προστριβὲς και ἀντιπαραθέσεις, μὲ συνέπεια τὴν διατάραξη τῆς ἡσυχίας τοῦ χώρου καὶ τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης».»

ἐφημερὶς «Δημοκρατία»
9 Ἀπριλίου 2016

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply