Κι ἔτσι ξαφνικὰ πωλεῖται (καί) τὸ Alter (πεντακάθαρο!!!)…

Τὸ κόλπο grosso τοῦ Χατζηνικολάκη καὶ τοῦ Κουρῆ (μὲ τίς εὐλογίες τοῦ…Παππᾶ).

Ἀγοράζουν τὸ πτωχευμένο Alter (τοῦ Κουρῆ) καὶ στήνουν τὸ Real TV!!!
Δὲν πληρώνουν οὔτε εὐρῶ ἀπὸ τὰ χρέη ἑκατομμυρίων ποὺ ἄφησαν.

Καὶ ἔτσι ξαφνικὰ πωλεῖται τὸ Alter!
Ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς ποὺ δὲν ὑπάρχει στὸν ἀέρα ἀπὸ τὸ 2012, ποὺ ἔχει ἀφήσει ἀπλήρωτους τοὺς δημοσιογράφους καὶ τοὺς ἄλλους ἐργαζομένους του, ποὺ ἄφησε χρέη ἑκατοντάδων χιλιάδων εὐρῶ σὲ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ δημόσιο.

Λόγῳ τῆς πτωχεύσεως ἡ ἑταιρεία οὐσιαστικῶς ξεπουλᾷ τὰ περιουσιακά της στοιχεῖα, καὶ τὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτὸ εἶναι ἡ ἄδεια λειτουργίας του!
Ἡ ὁποία φυσικὰ δὲν ἔπαυσε νὰ ὑφίσταται γιατί τὸ ΕΣΡ-κατὰ περίεργο καὶ ἀνεξήγητο τρόπο-δὲν τὴν πῆρε ποτὲ πίσω παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ σταθμὸς κατέῤῤευσε, ἔκλεισε καὶ ἡ ἑταιρεία ἐπτώχευσε.

Καὶ τώρα ὡς ὑστάτη προσπάθεια, τὴν ξεπουλᾷ χωρὶς χρέη καὶ ὑποχρεώσεις στούς… πιστωτές, ἀνάμεσα τους καὶ στοὺς ἐργαζομένους.
Δὲν εἶναι τυχαῖο πὼς αὐτὴ ἡ πώλησις ἀνακοινώνεται λίγο πρὶν τὴν διαδικασία τηλεοπτικῆς ἀδειοδοτήσεως καὶ ἐνῶ ὑπάρχουν πληροφορίες πὼς ἐνδιαφέρον γιὰ ἀπόκτησι τηλεοπτικῆς ἀδείας ἔχουν ὁ Νίκος Χατζηνικολάου μὲ τὸν Ἀνδρέα Γ. Κουρὴ γιὰ νὰ στήσουν τὴν Real TV!

Κοντόπουλος Χάρης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εξαγορά του ALTER 

  Ο σύνδικος της πτωχεύσεως της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ALTER, CHANNEL», δικηγόρος, Ευάγγελος Μπέης, προχώρησε σε ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος. Με βάση την πρόσκληση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του για την εξαγορά της επιχειρήσεως, συμπεριλαμβανομένης της αδείας της και της συμμετοχής της στην DIGEA.

Αναλυτικότερα, όλη η  ανακοίνωση-πρόσκληση αναφέρει τα εξής:

«Ο σύνδικος της πτωχεύσεως της πτωχής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «ALTER CHANNEL», η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής, αριθμ. 36-38, Ευάγγελος Μπέης, του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών… κατόπιν εγκρίσεως της Εισηγήτριας της πτωχεύσεως, αλλά και σύμφωνης γνώμης και υποβολής προτάσεως της επιτροπής πιστωτών, νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Αντίκλητο Δικηγόρο της, Ιωάννη Απατσίδη, του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών…, ανακοινώνει ότι, ενόψει της επικείμενης συγκλήσεως της συνελεύσεως των πιστωτών, κατ’ άρθρο 84 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία θα αποφασίσει, αν πρέπει να συνεχισθεί από τον σύνδικο η άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της επιχειρήσεως του παραπάνω οφειλέτη ή ορισμένων κλάδων της για ορισμένο χρονικό διάστημα, αν πρέπει να εκμισθωθεί σε τρίτο η επιχείρηση ως σύνολο ή αν πρέπει να εκποιηθεί η επιχείρηση ως σύνολο ή να γίνει ρευστοποίηση των κατ’ ιδίαν στοιχείων της χωριστά, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του για την αγορά της παραπάνω επιχειρήσεως ως σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της αδείας της και της συμμετοχής της στην DIGEA), και προς τούτο προσκαλείται, όπως υποβάλει την προσφορά του, ώστε, πάντοτε στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας, συνεκτιμηθεί κατά την επικείμενη συνέλευση των πιστωτών, η ημερομηνία συγκλήσεως της οποίας θα δημοσιευθεί, εκτός των άλλων, στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων. Η όποια τυχόν εκποίηση θα γίνει σύμφωνα με την προβλεπομένη από τον Πτωχευτικό Κώδικα Διαδικασία.

Αθήνα, 08/01/2016

Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ»

πηγὴ

Leave a Reply