Ἔθνη καὶ πολιτισμός

Ἔθνη καί πολιτισμός«Ὁ πολιτισμός!
Νὰ ἕνα ἔργο ἄξιο γιὰ τὰ ἔθνη, ἔργο ἀληθινὰ ἀνθρώπινο.
Νὰ ἡ δικαιολογία τῶν ἐθνῶν.
Νὰ πὼς τὰ ἔθνη εἶναι χρήσιμα στὴν ἀνθρωπότητα καὶ νὰ πῶς ἔσφαλε ὁ Μαρξ πολεμώντας τὰ ἔθνη.

Πολιτισμοὺς γεννοῦν τὰ ἔθνη καὶ αὐτὰ μοναχά.
Δὲν φθάνει ὅμως νὰ εἶναι ἔνα ἔθνος πολιτισμένο, πρέπει νὰ εἶναι πολιτισμένο καὶ ἀπὸ τὸν δικό του πολιτισμό.
Σὲ αὐτὸ λοιπὸν χρησιμεύουν τὰ ἔθνη.

Οἱ πολιτισμοὶ γεννιοῦνται ὁ καθένας σὲ κάποια πατρίδα, σὲ κάποια ἐποχὴ καὶ σὲ κάποιο ἔθνος.
Ἔξω ἀπ’ αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ  σταθῇ πολιτισμός.»

Ἴων Δραγούμης
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply