Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές…

Σὰν σήμερα πρὶν 42 χρόνια, ξεκινᾶ ὁ ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ

«Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές»… τὸ σύνθημα ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν Γενεύη…

Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές...1

Μέσα σὲ ἕξι ἡμέρες οἱ Τοῦρκοι καταφέρνουν νὰ καταλάβουν τὸ 37% τοῦ Κυπριακοῦ ἐδάφους, ἔχοντας ἀπέναντί τους ἔναν διαλυμένο Στρατὸ καὶ ἕναν διχασμένο  καὶ ἀλληλομισούμενο λαό…

Καὶ ὁ ἐκ Πρώτης Σεῤῥῶν «ἐθνάρχης» ἐπαναλαμβάνει πρὸς τὴν προσωρινὴ Κυπριακὴ  Ἡγεσία καὶ τὸν  Κυπριακὸ Λαό:

«Ἐὰν προχωρήσουν οἱ Τοῦρκοι, ὑποχωρῆστε!».
«Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν!»
«Κύριε Πρόεδρε ἡ Ἑλλὰς δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ. Εἶστε μόνοι σας…» 

Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές...2

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές…

Leave a Reply